971/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om överföring av vissa uppgifter till arbets- och näringsministeriet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Arbets- och näringsministeriet handlägger och avgör de ärenden som enligt följande lagar eller enligt vad som har föreskrivits med stöd av dem ska handläggas och avgöras av handels- och industriministeriet samt utövar det bemyndigande att utfärda förordning som givits handels- och industriministeriet i dessa lagar:

1) revisionslagen (459/2007),

2) lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007),

3) lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007),

4) lagen om offentlig upphandling (348/2007),

5) lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (240/2007),

6) lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006),

7) lagen om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas (1082/2006),

8) lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005),

9) lagen om kosmetiska produkter (22/2005),

10) lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004),

11) lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004),

12) lagen om utsläppshandel (683/2004),

13) lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004),

14) lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003),

15) handelskammarlagen (878/2002),

16) lagen om försök med samarbete inom regioner (560/2002),

17) lagen om statliga exportgarantier (422/2001),

18) lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001),

19) lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000),

20) lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000),

21) naturgasmarknadslagen (508/2000),

22) lagen om Energimarknadsverket (507/2000),

23) lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab (1352/1999),

24) lagen om tryckbärande anordningar (869/1999),

25) lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999),

26) lagen om Konsumentverket (1056/1998),

27) lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998),

28) lagen om statsgarantifonden (444/1998),

29) lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998),

30) lagen om arrangemang i anslutning till grundandet av statens specialfinansieringsbolag (442/1998),

31) bokföringslagen (1336/1997),

32) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (346/1997),

33) lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996),

34) lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996),

35) lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996),

36) elsäkerhetslagen (410/1996),

37) lagen om säkerhetsteknikcentralen (1071/1995),

38) elmarknadslagen (386/1995),

39) gentekniklagen (377/1995),

40) lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall (1521/1994),

41) alkohollagen (1143/1994),

42) lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994),

43) lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994),

44) lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993),

45) lagen om Tekes-utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (429/1993),

46) lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (1612/1992),

47) lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992),

48) lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992),

49) lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992),

50) lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna (72/1992),

51) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet (1682/1991),

52) strålskyddslagen (592/1991),

53) lagen om mätteknikcentralen (1149/1990),

54) lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990),

55) lagen om konsumentforskningscentralen (112/1990),

56) lagen om konkurrensverket (711/1988),

57) kärnenergilagen (990/1987),

58) lagen om åtgärder till skydd för Finlands sjöfart (142/1987),

59) lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985),

60) lagen om geologiska forskningscentralen (995/1983),

61) lagen om skyddsupplag (970/1982),

62) lagen om regionalt stödjande av transporter (954/1981),

63) lagen om kollektivmärken (795/1980),

64) lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg (300/1979),

65) firmalagen (128/1979),

66) konsumentskyddslagen (38/1978),

67) lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (1086/1974),

68) lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973),

69) lagen om centralen för turistfrämjande (186/1973),

70) lagen om statliga fartygsgarantier (573/1972),

71) atomansvarighetslagen (484/1972),

72) lagen om statens tekniska forskningscentral (144/1972),

73) lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968),

74) lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar (656/1967),

75) lagen om avbetalningsköp (91/1966),

76) gruvlagen (503/1965),

77) justeringslagen (219/1965),

78) lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar (375/1963),

79) lagen om kreditvillkor inom avbetalningshandeln (622/1962),

80) upphovsrättslagen (404/1961),

81) lagen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen (238/1960),

82) lagen om rätt för statsrådet att föryttra statens ägande mineralfyndigheter samt för deras utnyttjande erforderliga jordområden (174/1940),

83) lagen angående rätt att idka näring (122/1919).

2 §

Arbets- och näringsministeriet handlägger och avgör de ärenden som enligt följande lagar eller enligt vad som har föreskrivits med stöd av dem ska handläggas och avgöras av arbetsministeriet samt utövar det bemyndigande att utfärda förordning som givits arbetsministeriet i dessa lagar:

1) sjömansservicelagen (447/2007),

2) lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007),

3) lagen om samarbete inom företag (334/2007),

4) lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (240/2007),

5) strukturfondslagen (1401/2006),

6) lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005),

7) lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004),

8) lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (400/2004),

9) lagen om sociala företag (1351/2003),

10) lagen om alterneringsledighet (1305/2002),

11) lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

12) lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

13) lagen om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning (1058/2002),

14) lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999),

15) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet och om tillämpningen av beslutet (530/1994),

16) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet (1504/1993),

17) militärunderstödslagen (781/1993),

18) civiltjänstlagen (1723/1991),

19) lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991),

20) lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990),

21) personalfondslagen (814/1989),

22) lagen om arbetslöshetskassor (603/1984),

23) semesterlagen för sjömän (433/1984),

24) lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982),

25) sjömanslagen (423/1978),

26) sjöarbetstidslagen (296/1976),

27) lagen om arbetskraftsinstitutet (929/1973),

28) lagen om medling i arbetstvister (420/1962),

29) värnpliktslagen (452/1950).

3 §

Arbets- och näringsministeriet handlägger och avgör de ärenden som enligt regionutvecklingslagen (602/2002), strukturfondslagen (1401/2006) eller enligt vad som har föreskrivits med stöd av dem ska handläggas och avgöras av inrikesministeriet samt utövar det bemyndigande att utfärda förordning som givits inrikesministeriet i dessa lagar.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 54/2007
GrUB 3/2007
RSv 47/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.