970/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003) 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Statsrådets organisation

I statsrådet finns följande ministerier:

1) statsrådets kansli,

2) utrikesministeriet,

3) justitieministeriet,

4) inrikesministeriet,

5) försvarsministeriet,

6) finansministeriet,

7) undervisningsministeriet,

8) jord- och skogsbruksministeriet,

9) kommunikationsministeriet,

10) arbets- och näringsministeriet,

11) social- och hälsovårdsministeriet,

12) miljöministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande som i handels- och industriministeriet, arbetsministeriet och inrikesministeriet sköter uppgifter som överförs till det nya arbets- och näringsministeriet samt motsvarande tjänster överförs till det nya arbets- och näringsministeriet när denna lag träder i kraft.

Den personal som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten hänför sig till anställningsvillkoren. Om tjänsteuppgifterna ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig. En i 4 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedd ny tjänst ska dock förklaras ledig.

Ärenden som i handels- och industriministeriet, arbetsministeriet och inrikesministeriet är anhängiga inom de ansvarsområden som överförs till det nya arbets- och näringsministeriet överförs, i likhet med ingångna avtal och övriga förbindelser samt rättigheter och skyldigheter som följer av dem, till det nya ministeriet, liksom även de ämbetsverk, inrättningar, organ och bolag som hör till det nya ministeriets ansvarsområde.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 54/2007
GrUB 3/2007
RSv 47/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.