956/2007

Given i Helsingfors den 2 november 2007

Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 15 § 5 och 6 mom., sådana de lyder i lag 979/1999, och

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

15 a §
Överlåtelse av värdepapper som är föremål för offentlig handel

Skatt ska inte betalas på överlåtelse mot ett fast penningvederlag av värdepapper som har tagits upp till regelbunden handel som är öppen för allmänheten

1) vid sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller på en annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG,

2) på en annan reglerad marknad som står under myndighetstillsyn och som finns i en sådan stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har godkänt konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, eller

3) vid sådan multilateral handel som avses i 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller på en motsvarande multilateral handelsplattform enligt direktiv 2004/39/EG inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att de värdepapper som bolaget emitterat har tagits upp till handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke och att värdepapperen har överförts till ett sådant värdeandelssystem som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) eller ett motsvarande utländskt registersystem.

För skattefrihet krävs att förmedlare av eller part i överlåtelsen är en sådan värdepappersförmedlare som avses i 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten i värdepappersmarknadslagen eller att förvärvaren är godkänd som handelspart på den marknad där överlåtelsen sker.

Om förvärvarens förmedlare eller part i överlåtelsen är någon annan än en sådan värdepappershandlare som avses i 22 § 3 mom. i denna lag krävs för skattefrihet att den skattskyldige förvärvaren gör en anmälan enligt 30 § om överlåtelsen inom två månader från överlåtelsen eller att förmedlaren lämnar årsdeklaration om överlåtelsen till skatteförvaltningen enligt 15 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Skattefriheten gäller inte

1) en överlåtelse som grundar sig på ett sådant bud som har lagts efter det att den handel med värdepapper som avses i 1 mom. har avslutats eller innan handeln har börjat, om det inte är fråga om sådan försäljning av bolagets gamla aktier som direkt ansluter sig till en aktieemission i samband med noteringen och som grundar sig på ett kombinerat köp- och teckningserbjudande samt där föremålet för överlåtelsen specificeras först efter det att handeln har börjat och priset motsvarar priset på nya aktier,

2) en överlåtelse som sker för att fullgöra inlösningsskyldighet som föreskrivs i 18 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) i enlighet med 6 § i nämnda kapitel,

3) en överlåtelse där vederlaget delvis eller helt består av en arbetsinsats, och inte

4) en överlåtelse som sker i form av kapitalinvestering eller utdelning av medel.

Om det är uppenbart att det uteslutande eller huvudsakliga syftet med bolagets ansökan om att värdepapperen ska tas upp till handel i situationer som avses i 1 mom. 3 punkten har varit att undvika skatt, ska det bestämmas att förvärvaren ska betala den obetalda skatten. Också överlåtaren ansvarar för skatten. Detsamma gäller på motsvarande sätt om bolaget har gett sitt samtycke till att värdepapperen tas upp till handel.


Denna lag träder i kraft den 9 november 2007.

RP 59/2007
FiUB 9/2007
RSv 40/2007

Helsingfors den 2 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.