942/2007

Given i Helsingfors den 25 oktober 2007

Statsrådets förordning om intressebevakningsfullmakt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 49 § i lagen av den 25 maj 2007 om intressebevakningsfullmakt (648/2007):

1 §
Registrering av intressebevakningsfullmakt

I fråga om en intressebevakningsfullmakt som ska registreras enligt lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) ska i registret över förmynderskapsärenden följande antecknas:

1) fullmaktsgivarens namn, adress och hemkommun samt personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum,

2) fullmäktigens namn och adress samt personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum,

3) vid vilken tidpunkt fullmäktigens uppdrag inleds och när det upphör samt grunden för att uppdraget inleds och upphör,

4) vilken myndighet som har fastställt intressebevakningsfullmakten,

5) vilken förmyndarmyndighet som övervakar fullmäktigens verksamhet,

6) uppgift om att övervakningen av fullmäktigens verksamhet har upphört med stöd av 39 § 3 mom. i lagen om intressebevakningsfullmakt, samt

7) sådana inskrivningsuppgifter som behövs för att föra och använda registret.

När en intressebevakningsfullmakt fastställs för fullmäktigens ersättare eller en andrahandsfullmäktig, ska för dennes del uppgifter som avses 1 mom 2―4 punkten antecknas i registret över förmynderskapsärenden.

Om en fullmakt har fastställts endast till viss del, antecknas även detta i registret.

2 §
Anteckning i registret av uppgift som har ändrats

Om en ändring sker beträffande något som enligt 1 § har antecknats i registret över förmynderskapsärenden, ska i registret antecknas den ändrade uppgiften samt tidpunkten från vilken ändringen gäller.

3 §
Domstols anmälningsskyldighet

När en domstol fattar ett avgörande som innebär att en intressebevakningsfullmakt ska antecknas i registret över förmynderskapsärenden eller att en omständighet som har antecknats i registret ändras, ska domstolen omedelbart efter det att avgörandet har meddelats eller avkunnats meddela detta till den förmyndarmyndighet som övervakar fullmäktigens verksamhet. Om beslutet ska iakttas först när det har vunnit laga kraft, ska dock anmälan göras först efter att detta skett. I det sistnämnda fallet görs anmälan av den domstol som senast har behandlat ärendet.

4 §
Tidpunkt för anteckning i registret

När förmyndarmyndigheten har fått ett meddelande enligt 3 § ska den omedelbart och senast följande vardag efter det att anmälan har inkommit se till att uppgifterna i anmälan antecknas i registret över förmynderskapsärenden.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Helsingfors den 25 oktober 2007

Minister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Markku Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.