934/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om tillsynsavgift till Finansinspektionen (1294/2004) 1 § 2 mom. 3 punkten, 2 § 4 mom., 5 § 3 mom., 6 § 3 mom. och 7 § 2 mom.,

av dem 2 § 4 mom. sådant det lyder i lag 131/2007 samt

fogas till 1 § 2 mom. en ny 4 punkt och till 7 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, nya 10 a- och 10 b-punkter som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Skyldiga att betala en tillsynsavgift är (avgiftsskyldiga)


3) emittenter av värdepapper som på ansökan tagits upp till offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989),

4) emittenter av värdepapper som enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen är föremål för multilateral handel på en mäklarlista.


2 §
Tillsynsavgift

Den proportionella avgiften beräknas på basis av balansomslutningen eller omsättningen enligt det senast fastställda bokslutet för den betalningsskyldige, kravet som gäller kapitalbasens minimibelopp (kapitalkravet) enligt 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen eller det sammanlagda beloppet av tillgångarna i de placeringsfonder som förvaltades vid utgången av det senast utgångna kalenderåret, om inte något annat följer av 3 §. Som ett värdepappersföretags omsättning betraktas det sammanlagda beloppet av intäkter enligt resultaträkningen, varvid nettointäkterna inkluderas i fråga om värdepappershandel och valutaverksamhet. Om nettoavkastningen är negativ, antecknas den som noll.

5 §
Tillsynsavgiften för värdepappersföretag

Den proportionella avgiften för ett värdepappersföretag är 0,20 procent av företagets årliga omsättning och 0,75 procent av kapitalkravet. Den proportionella avgiften för ett värdepappersföretag som avses i 45 § 3―5 mom. i lagen om värdepappersföretag är emellertid 0,20 procent av företagets årliga omsättning. Den proportionella avgiften för en filial som avses i 2 mom. 2 punkten är 0,16 procent och för en filial som avses i 2 mom. 3 punkten 0,35 procent av filialens årliga omsättning.


6 §
Tillsynsavgiften för fondbolag

Den proportionella avgiften för ett fondbolag är 0,0055 procent av det sammanlagda beloppet av tillgångarna i de placeringsfonder som bolaget förvaltar och, om bolaget tillhandahåller kapitalförvaltning enligt 5 § 2 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder eller investeringsrådgivning enligt 2 punkten i nämnda moment, 0,35 procent av omsättningen av dessa investeringstjänster. Den proportionella avgiften för en filial som avses i 2 mom. 2 punkten är 0,21 procent och för en filial som avses i 2 mom. 3 punkten 0,53 procent av filialens årliga omsättning.


7 §
Tillsynsavgiften för andra som betalar en grundavgift

För följande avgiftsskyldiga består tillsynsavgiften endast av en grundavgift:


10 a) för emittenter av aktier som är noterade på en mäklarlista för multilateral handel som avses i 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen är grundavgiften 40 beräkningsenheter,

10 b) för emittenter av andra värdepapper som är noterade på en mäklarlista för multilateral handel än sådana som avses i 10 a-punkten är emittentens grundavgift 10 beräkningsenheter,


Om ett företag är avgiftsskyldigt på flera av de grunder som nämns i 1 mom. 12―14 punkten, tas avgiften ut endast en gång enligt den grund som leder till den högsta avgiften. Om en avgiftsskyldig som avses i 1 mom. 12―14 punkten samtidigt är dotterföretag i en annan koncern, tas en avgift inte ut hos moderföretaget på samma grund. Om ett företag är avgiftsskyldigt dels på en grund som nämns i 9 eller 10 punkten, dels på en grund som nämns i 10 a- och 10 b-punkten, tas avgiften ut endast en gång och enligt den grund som leder till den högsta avgiften.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.