928/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 99 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 2 punkten, sådana de lyder i lag 298/2005,

ändras 1 § 2 och 3 mom., 2 § 12 punkten, 5 § 2 mom., 5 e §, 6 § 5 mom., 9 d §, 11 § 1 mom., 16, 26 a och 29 c §, 30 a § 2 och 3 mom., 69 § 1 mom. 1 punkten, 72 § 1 mom., i 80 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten, 99 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten, i 2 mom. det inledande stycket samt 1 och 3 punkten och 3 mom. samt 144 § 4 mom.,

av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 224/2004, 1 § 3 mom., 2 § 12 punkten, 5 § 2 mom., 5 e , 9 d , 16 och 26 a §, 30 a § 2 och 3 mom., 69 § 1 mom. 1 punkten, 72 § 1 mom., i 80 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt 144 § 4 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 6 § 5 mom. sådant det lyder i lag 134/2007, 29 c § sådan den lyder i lag 755/2004 och 99 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten samt i 2 mom. det inledande stycket samt 1 och 3 punkten och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 298/2005 samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag 224/2004, ett nytt 5 mom. och till lagen nya 4 b, 5 f och 9 e § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring av andelar i fondföretag om dessa marknadsförs endast till professionella investerare. Som professionella investerare ska betraktas

1) de sammanslutningar som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 1―4 punkten i värdepappersmarknadslagen (495/1989),

2) de institutionella investerare som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 5 punkten i värdepappersmarknadslagen, samt

3) andra investerare som skriftligen har meddelat fondföretaget eller dess ombud att de på grundval av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är professionella investerare.

På fondbolag tillämpas lagen om värdepappersföretag (922/2007) enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §

I denna lag avses med


12) finansiella instrument de finansiella instrument som avses i 4 § i lagen om värdepappersföretag, penningmarknadsinstrument och inlåningar i kreditinstitut.


4 b §

Med utläggande på entreprenad avses åtgärder som vidtas i samband med ett fondbolags verksamhet och som innebär att någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller sådana funktioner eller tjänster för fondbolaget som bolaget annars skulle sköta själv.

5 §

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla

1) kapitalförvaltning som avses i 5 § 4 punkten i lagen om värdepappersföretag,

2) investeringsrådgivning som avses i 5 § 5 punkten i lagen om värdepappersföretag,

3) förvarings- och förvaltningstjänster för andelar i placeringsfonder och fondföretag, enligt vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. 1 punkten i lagen om värdepappersföretag.


På fondbolag som tillhandahåller tjänster som avses i 2 mom. tillämpas 29―31 och 33―38 § samt 71 § 2 mom. i lagen om värdepappersföretag samt vad som i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter.

5 e §

Ett fondbolags styrelse, verkställande direktör och högsta ledning i övrigt ska leda fondbolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för kapitalförvaltning som avses i 5 § 2 mom. ska styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga i den högsta ledningen dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. De styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna förutsätts inte ha kännedom om fondverksamhet eller investeringsverksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som styrelsemedlem, suppleant för en styrelsemedlem, verkställande direktör eller ställföreträdare för denne i fondbolaget eller för att i övrigt höra till bolagets högsta ledning. En person anses inte heller vara tillförlitlig om denne annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdraget i fråga.

Finansinspektionen kan för högst fem år förbjuda en person att vara styrelsemedlem eller suppleant, verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören eller att i övrigt höra till den högsta ledningen i ett fondbolag, om

1) personen i fråga vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i fondbolagets eller i en av det förvaltad placeringsfonds verksamhet, fondandelsägarnas eller investerarnas ställning eller borgenärernas intressen, eller

2) personen i fråga inte uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom.

Fondbolaget ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

5 f §

En förutsättning för verksamhetstillstånd enligt 5 b § är att det har utretts att fondbolagets grundare samt aktieägare som innehar minst en tiondel av fondbolagets aktier är tillförlitliga.

En person anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att bilda eller äga ett fondbolag eller om personen i fråga annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bilda eller äga ett fondbolag.

6 §

Om fondbolaget bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom., ska det alltid, oberoende av vad som föreskrivs i 1―4 mom., dessutom uppfylla kraven enligt 46 § 1 mom. i lagen om värdepappersföretag.


9 d §

Ett förvaringsinstituts styrelse och verkställande direktör ska leda förvaringsinstitutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska dessutom ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som styrelsemedlem, suppleant för en styrelsemedlem, verkställande direktör eller ställföreträdare för denne i förvaringsinstitutet eller för att i övrigt höra till institutets högsta ledning. En person anses inte heller vara tillförlitlig, om denne annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdraget i fråga.

Finansinspektionen kan för högst fem år förbjuda en person att vara styrelsemedlem eller suppleant, verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören eller att i övrigt höra till den högsta ledningen i ett förvaringsinstitut, om

1) personen i fråga vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i förvaringsinstitutets verksamhet eller i en sådan placeringsfonds verksamhet vars förvaringsinstitut detta är i enlighet med 31 § eller fondandelsägarnas eller investerarnas ställning eller borgenärernas intressen, eller

2) personen i fråga inte uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom.

Ett förvaringsinstitut ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om förändringar som gäller de personer som avses i 1 mom.

9 e §

En förutsättning för verksamhetstillstånd enligt 9 a § är att det har utretts att förvaringsinstitutets grundare samt aktieägare som innehar minst en tiondel av förvaringsinstitutets aktier är tillförlitliga. En person anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att bilda eller äga ett fondbolag eller om personen i fråga annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att grunda eller äga ett förvaringsinstitut.

11 §

Utan hinder av 9 § kan ett värdepappersföretag som avses i 3 § i lagen om värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som avses i 8 § i kreditinstitutslagen (121/2007) vara verksamt som förvaringsinstitut.


16 §

På fondbolag och förvaringsinstitut tillämpas vad som i 41 och 42 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om anmälan om förvärv av aktier samt om rätten att motsätta sig förvärv.

26 a §

Ett fondbolag ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet i filialer och på andra driftställen.

Ett fondbolag kan bedriva affärsverksamhet genom ombud eller på annat sätt lägga ut för sin verksamhet viktiga funktioner på entreprenad, om detta inte försvårar fondbolagets riskhantering och interna kontroll eller i övrigt innebär betydande olägenhet för fondbolagets affärsverksamhet.

En funktion är viktig för fondbolagets verksamhet om ett fel eller en brist i den väsentligt kan försvåra fondbolagets finansiella ställning eller affärsverksamhetens kontinuitet eller iakttagandet av de lagar som gäller fondbolagets verksamhet, med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter eller villkoren i fondbolagets verksamhetstillstånd.

Ett skriftligt avtal som anger uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid ska ingås om att lägga ut en viktig funktion på entreprenad.

Ett fondbolag som efter det att verksamhetstillstånd beviljats har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud eller annars lägga ut en för sin affärsverksamhet viktig funktion på entreprenad, ska på förhand underrätta Finansinspektionen om utläggningen. Finansinspektionen ska underrättas om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan fondbolaget och uppdragstagaren. Finansinspektionen meddelar behövliga närmare föreskrifter om anmälans innehåll.

En sådan anmälan som avses ovan behöver emellertid inte göras om ombudet eller en annan uppdragstagare hör till samma finansiella företagsgrupp eller i lagen om andelslag och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som fondbolaget.

Ett fondbolag ska se till att det av uppdragstagaren fortlöpande får de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över fondbolaget, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt att det har rätt att vidarebefordra uppgifterna till Finansinspektionen.

På utläggande av sådana investeringstjänster på entreprenad som tillhandahålls av fondbolag tillämpas, med avvikelse från 1―7 mom., 29―31 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007).

29 c §

När ett fondbolag som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. flyttar sitt säte till någon annan stat eller det övertagande bolaget vid en fusion registreras i någon annan stat än Finland gäller i fråga om fondbolagets skyldighet att göra en ersättningsfondutredning och om investerares uppsägningsrätt på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 79 § i lagen om värdepappersföretag.

30 a §

På överföring av uppgifter som har samband med ett fondbolags riskhantering och övriga interna kontroll till ett företag som inte hör till samma finansiella företagsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som fondbolaget tillämpas 26 a §.

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om de krav som ska ställas på de riskkontrollsystem och den övriga interna kontroll som avses i 1 mom. samt på en tillförlitlig förvaltning.

69 §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i

1) värdepapper och penningmarknadsinstrument som är föremål för offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen eller för motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, och


72 §

Ett fondbolag får investera tillgångar som tillhör en placeringsfond som det förvaltar i andelar i sådana andra placeringsfonder eller fondföretag som avses i fondföretagsdirektivet samt i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag, om fondernas eller företagens syfte är att kollektivt investera medel som har anskaffats från allmänheten i sådana finansiella instrument eller andra likvida finansieringstillgångar som avses i 69, 71 eller 71 a § eller i denna paragraf, om de tillämpar riskspridningsprincipen och om deras andelar direkt eller indirekt inlöses på yrkande av innehavaren med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar. Placeringsfondens tillgångar får emellertid inte investeras i andelar i en placeringsfond eller ett fondföretag i vars regler eller bolagsordning det bestäms att sammanlagt över en tiondel av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.


80 §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i sådana standardiserade derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt i därmed enligt 10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen jämförbara derivatinstrument, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, samt i icke-standardiserade derivatinstrument, förutsatt att

1) derivatinstrumentet avser finansiella instrument enligt 69, 71, 71 a eller 72 §, derivatinstrument som avser finansiella instrument eller underliggande egendom enligt denna paragraf, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor, som motsvarar de investeringsmål som anges i placeringsfondens stadgar,


99 §

Innehav av andelar i placeringsfonder är offentliga, om fondandelsägaren (den anmälningsskyldige) är

1) en av fondbolagets bolagsstämma vald medlem eller suppleant i styrelsen, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller en för revisionen av fondbolaget huvudansvarig anställd i en revisionssammanslutning,


4) en omyndig vars intressebevakare en person som avses i 1 eller 2 punkten är,

5) en sammanslutning eller stiftelse där en person som avses i denna paragraf direkt eller indirekt har bestämmande inflytande på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen,


En anmälningsskyldig som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten ska underrätta fondbolaget

1) om att det föreligger ett sådant föhållande som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten,


3) om sådana i sin ägo samt i en i 1 mom. 4 och 5 punkten avsedd persons ägo varande aktier eller enligt aktiebolagslagen till aktier berättigande värdepapper som är föremål för offentlig handel i Finland, om avtal och åtaganden som avser förvärv eller avyttring av sådana värdepapper samt om sådana förändringar i avtalsförhållanden som gäller innehav, förvärv och avyttring av sådana värdepapper och som uppgår till minst 5 000 euro inom sju dagar efter förändringen.

En anmälan som avses i 2 mom. ska göras inom 14 dagar efter det att

1) personen tog emot ett uppdrag enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten,

2) ett sådant förhållande som avses i 1 mom. 4 eller 5 punkten uppkom, eller

3) det skedde en förändring i de förhållanden som avses i 1 mom. eller i 2 mom. 1 punkten.


144 §

När det gäller identifiering av fondbolagets kunder i samband med verksamhet som avses i 5 § 2 mom. tillämpas 69 § i lagen om värdepappersföretag.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Det insiderregister som avses i 100 § ska uppdateras i överensstämmelse med lagen inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.