926/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av 7 § i lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 7 § 2 och 5 mom., sådana de lyder i lag 795/2000, som följer:

7 §
Auktorisation som kontoförande institut

Värdepapperscentralen ska dessutom som kontoförande institut auktorisera utländska värdepappersförmedlare som uppfyller kraven enligt 1 mom. och som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation som motsvarar det verksamhetstillstånd som i Finland krävs av värdepappersförmedlare.


I finansministeriets beslut enligt 3 och 4 mom. ska i tillämpliga delar beaktas vad som i 19 § 2 och 3 mom. i lagen om värdepappersföretag (922/2007) föreskrivs om en persons tillförlitlighet.Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Värdepapperscentralen ska komplettera sina regler i enlighet med de krav som ställs i denna lag. Ansökan om komplettering av reglerna ska göras inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.