925/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 januari 2004 om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten, av dem 3 punkten sådan den lyder i lag 140/2007, som följer:

3 §
Definitioner

Med institut avses i denna lag


3) kreditinstitut enligt 8 § och finansiella institut enligt 13 § i kreditinstitutslagen (121/2007)), värdepappersföretag enligt 3 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007), fondbolag enligt 2 § 3 punkten och förvaringsinstitut enligt 2 § 5 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999), försäkringsbolag enligt 1 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

4) clearingorganisationer och clearingmedlemmar enligt 1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten i värdepappersmarknadslagen samt optionsföretag enligt 1 kap. 3 §, förmedlare enligt 1 kap. 4 § 1 mom. och andra i ett optionsföretag verksamma enligt 2 kap. 10 § 2 mom., ochDenna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.