922/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på affärsverksamhet som består i att tillhandahålla investeringstjänster.

På en verksamhetsidkare som för egen räkning handlar med finansiella instrument i enlighet med 5 § 3 punkten och som inte tillhandahåller andra investeringstjänster tillämpas denna lag endast, om verksamhetsidkaren

1) erbjuder sig att på fortlöpande basis handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument till priser som fastställts av verksamhetsidkaren själv, eller

2) handlar för egen räkning utanför offentlig eller multilateral handel som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller utanför optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988, nedan optionshandelslagen), eller utanför en motsvarande marknad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhandhålla ett system som är tillgängligt för tredje part i syfte att handla med denne.

Denna lag tillämpas inte, om

1) tjänster tillhandahålls uteslutande till bokföringsskyldiga inom samma koncern,

2) verksamheten bedrivs tillfälligt i samband med annan affärsverksamhet eller yrkesmässig verksamhet som regleras i lag,

3) verksamheten bedrivs som affärsverksamhet enbart med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen,

4) verksamhetsidkaren vid sidan av sin huvudsakliga affärsverksamhet för egen räkning handlar med finansiella instrument eller tillhandahåller investeringstjänster rörande derivatkontrakt som avser råvaror eller rörande finansiella instrument enligt 4 § 1 mom. 8 punkten till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, under förutsättning att verksamhetsidkarens eller dennes koncerns huvudsakliga affärsverksamhet inte består i att tillhandahålla investeringstjänster eller av kreditinstitutsverksamhet,

5) verksamhetsidkarens huvudsakliga affärsverksamhet består av handel för egen räkning med råvaror eller derivatkontrakt som avser råvaror, under förutsättning att verksamhetsidkaren inte hör till en koncern vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla investeringstjänster eller av kreditinstitutsverksamhet,

6) verksamheten uteslutande består av handel för egen räkning med finansiella instrument enligt 4 § 1 mom. 2 punkten och med underliggande egendom som dessa avser och bedrivs endast i syfte att skydda positioner på derivatmarknader, då handeln garanteras av clearingmedlemmar på dessa marknader och clearingmedlemmarna ansvarar för clearingen av de avtal som ingås, eller

7) verksamhetsidkaren handlar på uppdrag av andra medlemmar på de marknader som avses i 6 punkten eller för att ge eller begära bud på finansiella instrument på dessa marknader, då verksamheten garanteras av clearingmedlemmar på dessa marknader och clearingmedlemmarna ansvarar för clearingen av de avtal som ingås.

I personalfondslagen (814/1989) föreskrivs om företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består av förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget. I lagen om placeringsfonder (48/1999) föreskrivs om verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i kollektiva investeringar i värdepapper.

Denna lag gäller inte Statskontoret, Europeiska centralbanken, Finlands Bank eller andra nationella centralbanker.

Denna lag gäller inte försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), försäkringsbolag som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), pensionsstiftelser som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller pensionskassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992).

2 §
Direktivet om marknader för finansiella instrument, kommissionens förordning och kommissionens direktiv

Med direktivet om marknader för finansiella instrument avses i denna lag Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

Med kommissionens förordning avses i denna lag kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet.

Med kommissionens direktiv avses i denna lag kommissionens direktiv 2006/73/EG om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

3 §
Värdepappersföretag

Med värdepappersföretag avses sådana finländska aktiebolag och sådana europabolag enligt lagen om europabolag (742/2004) som enligt denna lag har beviljats tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster.

4 §
Finansiella instrument

Med finansiella instrument avses

1) värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen samt andra, utländska penningmarknadsinstrument och andelar i fondföretag,

2) optioner, terminer och andra derivatinstrument som avser värdepapper, valutor, räntor, avkastningar, eller andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

3) optioner, terminer och andra derivatinstrument som avser råvaror och som måste eller kan avvecklas kontant,

4) optioner, terminer och andra derivatinstrument som avser råvaror och kan avvecklas fysiskt, förutsatt att de omsätts vid ett optionsföretag som avses i optionshandelslagen, vid multilateral handel enligt värdepappersmarknadslagen eller vid motsvarande handel i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5) andra än i 4 punkten avsedda optioner, terminer och derivatinstrument som avser råvaror och som kan avvecklas fysiskt, om derivatinstrumentet upprättas i investerings- eller skyddssyfte och är av samma typ som andra derivatinstrument,

6) derivatinstrument för överföring av kreditrisk,

7) finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och

8) optioner, terminer och andra derivatinstrument som avser klimatvariationer, fraktavgifter, utsläppsrätter eller inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik och som kan avvecklas kontant samt andra derivatinstrument som avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och andra finansiella mått än de som nämns ovan och är av samma typ som andra derivatinstrument.

I kommissionens förordning föreskrivs om egenskaperna hos de finansiella instrument som avses i 1 mom. 5 punkten och om derivatinstrument som hör till tillämpningsområdet för 8 punkten.

5 §
Investeringstjänster

Med investeringstjänster avses

1) mottagande och vidarebefordran av order som avser ett eller flera finansiella instrument (vidarebefordran av order),

2) utförande av order som avser finansiella instrument för kunders räkning (utförande av order),

3) handel med finansiella instrument för egen räkning (handel för egen räkning),

4) förvaltning av finansiella instrument enligt avtal med kunder på så sätt att egendomsförvaltaren helt eller delvis har givits rätt att besluta om placering av instrumenten (kapitalförvaltning),

5) personliga rekommendationer till en kund i fråga om transaktioner som avser vissa finansiella instrument (investeringsrådgivning),

6) ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande (garantiverksamhet för finansiella instrument),

7) ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument utan ett fast åtagande (placering av finansiella instrument), och

8) ordnande av multilateral handel med finansiella instrument i enlighet med värdepappersmarknadslagen (ordnande av multilateral handel).

6 §
Kreditinstitut och finansiella institut

Med kreditinstitut avses i denna lag andra företag enligt 8 § i kreditinstitutslagen (121/2007) än betalningsförmedlingsföretag.

Med finansiella institut avses i denna lag företag enligt 13 § i kreditinstitutslagen.

7 §
Koncern, moderföretag och dotterföretag

Med koncern, moderföretag och dotterföretag avses i denna lag koncerner, moderföretag och dotterföretag enligt bokföringslagen (1336/1997) samt med dem jämförbara utländska koncerner, moderföretag och dotterföretag.

8 §
Tjänsteföretag

Med tjänsteföretag avses i denna lag företag som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera värdepappersföretag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter eller som för ett eller flera värdepappersföretag producerar databehandlingstjänster eller andra motsvarande tjänster som hör till ett värdepappersföretags huvudsakliga verksamhet.

9 §
Holdingföretag

Med holdingföretag avses i denna lag finansiella institut vars dotterföretag huvudsakligen är värdepappersföretag eller andra finansiella institut och av vars dotterföretag åtminstone ett är ett värdepappersföretag.

Finansinspektionen ska, efter att ha fått veta att ett annat företag än ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag har blivit moderföretag för ett värdepappersföretag, utan dröjsmål besluta om företaget ska betraktas som ett holdingföretag enligt 1 mom.

10 §
Finansiell företagsgrupp

Med finansiell företagsgrupp avses i denna lag en koncern som består av koncernens moderföretag, vilket är ett finländskt eller utländskt värdepappersföretag eller ett finländskt eller utländskt holdingföretag som är värdepappersföretagets moderföretag (den finansiella företagsgruppens moderföretag), samt moderföretagets finländska och utländska dotterföretag, vilka är andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag (den finansiella företagsgruppens dotterföretag).

I 46 § i denna lag och i 72 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn över värdepappersföretag som är moderföretag i en finansiell företagsgrupp och över därmed jämförbara värdepappersföretag som är dotterföretag till ett holdingföretag.

11 §
Utläggande på entreprenad

Med utläggande på entreprenad avses åtgärder som vidtas i samband med ett värdepappersföretags verksamhet och som innebär att någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller sådana funktioner eller tjänster för värdepappersföretaget som företaget annars skulle sköta själv.

12 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av den.

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster

13 §
Tillståndsplikt för investeringstjänster

Investeringstjänster får tillhandahållas endast av värdepappersföretag som har beviljats verksamhetstillstånd enligt denna lag.

14 §
Tillhandahållande av investeringstjänster enligt annat tillstånd

Trots bestämmelserna i 13 § får investeringstjänster tillhandahållas av

1) finländska kreditinstitut i enlighet med kreditinstitutslagen,

2) finländska fondbolag som har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder.

Trots bestämmelserna i 13 § får multilateral handel enligt 5 § 8 punkten ordnas av fondbörser som avses i värdepappersmarknadslagen och av optionsföretag som avses i optionshandelslagen.

I lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) föreskrivs om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och om deras medlemskap i ersättningsfonden. I lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) föreskrivs om utländska kreditinstituts och finansiella instituts rätt att tillhandahålla investeringstjänster och om deras medlemskap i ersättningsfonden. I lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004) föreskrivs om utländska fondbolags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och om deras medlemskap i ersättningsfonden.

15 §
Sidotjänster

Ett värdepappersföretag får i enlighet med sitt verksamhetstillstånd utöver investeringstjänster

1) tillhandahålla förvaring och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning samt bankfacktjänster och tjänster som hör samman med dem,

2) bevilja kunder kredit och annan finansiering som anknyter till investeringstjänster,

3) tillhandahålla företag rådgivning om kapitalstruktur, företagsstrategi och andra liknande frågor samt rådgivning och tjänster vid fusioner, företagsförvärv och andra företagsomstruktureringar,

4) tillhandahålla valutatjänster som anknyter till investeringstjänster,

5) producera och tillhandahålla investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer om handel med finansiella instrument,

6) tillhandahålla tjänster som anknyter till garantigivning och emission av finansiella instrument,

7) tillhandahålla investeringstjänster och tjänster motsvarande dem som avses i detta moment med sådana underliggande tillgångar till derivatinstrument som inte är finansiella instrument, när verksamheten har samband med verksamhet som bedrivs med derivatinstrument, och

8) bedriva annan verksamhet som är jämförbar med eller har ett nära samband med verksamhet som avses i detta moment.

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla vidarebefordran eller utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också i enlighet med verksamhetstillståndet tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investerings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt.

I lagen om värdeandelssystemet (826/1991) föreskrivs om värdepappersföretags rätt att vara kontoförande institut eller handla som ombud för ett sådant, i värdepappersmarknadslagen om värdepappersföretags rätt att vara clearingmedlem och i lagen om placeringsfonder om värdepappersföretags rätt att vara förvaringsinstitut.

16 §
Firma

Andra än värdepappersföretag får i sin firma eller annars i sin verksamhet använda benämningen bankir eller bankirfirma endast om det är uppenbart att användningen av benämningen inte på ett missvisande sätt hänvisar till ett värdepappersföretags verksamhet.

3 kap.

Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd

17 §
Ansökan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen beviljar på ansökan tillstånd för tillhandahållande av investeringstjänster. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de upplysningar som ska fogas till ansökan.

Om ett värdepappersföretag enligt 47 § ska höra till ersättningsfonden för investerarskydd, ska Finansinspektionen innan den avgör ärendet be ersättningsfonden yttra sig om ansökan.

Om det företag som ansöker om verksamhetstillstånd är dotterföretag till ett värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som auktoriserats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant värdepappersföretags, kreditinstituts eller försäkringsbolags moderföretag, ska begäran om yttrande riktas till den statens behöriga tillsynsmyndighet. På samma sätt ska förfaras, om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande både i det företag som ansöker om verksamhetstillstånd och i det värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som avses ovan. I begäran om yttrande ska tillsynsmyndigheten uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt de chefers anseende och erfarenhet som deltar i ledningen för ett annat företag inom samma grupp samt att överlämna de uppgifter om ovan nämnda omständigheter som är relevanta när det gäller att bevilja verksamhetstillståndet eller utöva tillsyn över värdepappersföretaget.

18 §
Beslut om verksamhetstillstånd

En ansökan om verksamhetstillstånd ska avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för att avgöra saken. Beslutet ska dock fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om ett beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden överklaga genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Överklagande får ske till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsinstansen om beslutet, om detta har meddelats efter överklagandet. I fråga om anförande och behandling av besvär gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I verksamhetstillståndet ska nämnas de investeringstjänster samt de i 15 § 1 mom. avsedda sidotjänster som värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla. Efter det att verksamhetstillståndet beviljats kan Finansinspektionen på ansökan av värdepappersföretaget ändra tillståndet i fråga om de tjänster som värdepappersföretaget får tillhandahålla.

Finansinspektionen har rätt att efter att ha hört sökanden förena verksamhetstillståndet med sådana begränsningar och villkor i fråga om värdepappersföretagets affärsverksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

19 §
Förutsättningar för verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd ska beviljas, om det med ledning av de upplysningar som inkommit kan säkerställas att sökanden uppfyller förutsättningarna enligt 2 mom. samt kraven i fråga om värdepappersföretagets verksamhet och finansiella ställning enligt 4 och 5 kap.

En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att det har utretts att värdepappersföretagets grundare och de aktieägare som innehar minst en tiondel av värdepappersföretagets aktier eller en andel som medför minst tio procent av rösträtten i företaget är tillförlitliga.

En person anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att grunda eller äga ett värdepappersföretag eller om personen i fråga annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att grunda eller äga ett värdepappersföretag.

Verksamhetstillstånd kan beviljas också för ett nytt värdepappersföretag innan det registreras.

20 §
Verksamhetstillstånd för europabolag

Verksamhetstillstånd ska även beviljas europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats motsvarande auktorisation i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att i enlighet med artikel 8 i förordningen flytta sitt säte till Finland. Finansinspektionen ska begära ett yttrande om ansökan av den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i den andra staten. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget med säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland.

21 §
Registrering av verksamhetstillstånd

Finansinspektionen ska anmäla verksamhetstillståndet till handelsregistret för registrering samt till den i 47 § avsedda ersättningsfonden för investerarskydd för kännedom.

Verksamhetstillstånd som har beviljats ett nytt värdepappersföretag och ett europabolag som flyttar sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget.

22 §
Register över värdepappersföretag

Finansinspektionen för ett offentligt register över värdepappersföretag. Registret innehåller uppgifter om de tjänster som värdepappersföretagen enligt sitt verksamhetstillstånd har rätt att tillhandahålla.

23 §
Inledande av verksamhet

Ett värdepappersföretag kan, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att det har fått verksamhetstillstånd och, om tillstånd har beviljats ett nytt värdepappersföretag, efter det att företaget har registrerats.

24 §
Återkallande av verksamhetstillstånd

Finansinspektionen kan återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd, om

1) det i företagets verksamhet i väsentlig mån har skett överträdelser av lag eller av föreskrifter eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av lag eller överträdelser av tillståndsvillkor eller av företagets bolagsordning,

2) företaget inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för verksamhetstillståndet inte längre uppfylls,

4) verksamheten eller en del av den inte har inletts inom tolv månader från det att tillståndet beviljades, eller

5) det i tillståndsansökan lämnats väsentligen vilseledande uppgifter om omständigheter som är relevanta med tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar ett beslut som avses i 1 mom. 1 eller 3 punkten ska den för värdepappersföretaget sätta ut en tid för avhjälpande av bristerna i dess verksamhet.

Om värdepappersföretaget har beslutat avsluta sin tillståndspliktiga verksamhet, kan det ansöka om återkallande av verksamhetstillståndet hos Finansinspektionen.

I samband med återkallandet av verksamhetstillståndet kan Finansinspektionen meddela föreskrifter om hur verksamheten ska avslutas.

Finansinspektionen ska anmäla återkallandet av verksamhetstillståndet för registrering samt till ersättningsfonden för investerarskydd för kännedom.

Finansinspektionen ska när den återkallar verksamhetstillståndet för ett värdepappersföretag som är verksamt också i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet underrätta motsvarande tillsynsmyndighet i den andra staten om sitt beslut.

25 §
Begränsning av verksamheten

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa den verksamhet som värdepappersföretaget har rätt att bedriva enligt verksamhetstillståndet, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning. Om saken inte har rättats till inom utsatt tid, kan Finansinspektionen ändra tillståndsvillkoren så att verksamheten permanent begränsas.

Finansinspektionen ska när den begränsar den verksamhet tillståndet avser för ett värdepappersföretag som är verksamt också i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet underrätta den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den andra staten om sitt beslut.

4 kap.

Värdepappersföretags verksamhet

26 §
Begränsningar som gäller förvärv av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Ett värdepappersföretag och ett till samma finansiella företagsgrupp hörande företag får bevilja lån för förvärv av egna och sitt moderföretags aktier och andelar och ta emot sådana som pant endast med de begränsningar som anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs säkerhet som av värdepappersföretagets eller ett till dess finansiella företagsgrupp hörande företags tillgångar ställs för återbetalningen av lån som avses i föregående mening.

Om inte något annat följer av 3 mom., får ett värdepappersföretag och ett till dess finansiella företagsgrupp hörande företag, trots bestämmelserna i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) och 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna eller moderföretagets aktier och andelar och ta emot dem som pant, om de är värdepapper som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen och om beviljandet av lånet eller emottagandet av panten hör till värdepappersföretagets eller till det till dess finansiella företagsgrupp hörande företagets normala verksamhet och lånet har beviljats eller panten tagits emot på de sedvanliga villkor som värdepappersföretaget iakttar i sin verksamhet.

Ett värdepappersföretag och ett till dess finansiella företagsgrupp hörande företag får som säkerhet för lån som beviljas för att finansiera teckning av egna och moderföretagets aktier och andelar, som pant ta emot sådana aktier och andelar högst till ett nominellt belopp som motsvarar en tiondel av det långivande företagets eller, om aktier eller andelar i det långivande företagets moderföretag har tagits emot som pant, av moderföretagets bundna kapital.

Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om egna och moderföretagets aktier och andelar ska på motsvarande sätt tillämpas på egna och moderföretagets kapitalbevis, kapitallån, debenturer och övriga åtaganden som är efterställda emittentens övriga skulder.

27 §
Värdepappersföretags bindningar

En betydande bindning mellan ett värdepappersföretag och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning.

Med betydande bindning avses i denna lag detsamma som i 37 § 2―4 mom. i kreditinstitutslagen.

När det efter det att verksamhetstillståndet beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa.

28 §
Driftställen och huvudkontor

Ett värdepappersföretag ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Det kan bedriva verksamhet också på andra driftställen.

Ett värdepappersföretag ska ha sitt huvudkontor i Finland.

29 §
Utläggande av investeringstjänster och andra viktiga funktioner på entreprenad

Ett värdepappersföretag kan lägga ut tillhandahållandet av investeringstjänster eller någon annan för dess verksamhet viktig funktion på entreprenad, om detta inte medför olägenhet för värdepappersföretagets riskhantering eller internkontroll eller för värdepappersföretagets affärsverksamhet eller för någon annan funktion som är viktig för verksamheten.

En funktion är viktig för verksamheten, om ett fel eller en brist vid fullgörande av funktionen väsentligt kan försvåra värdepappersföretagets finansiella ställning, kontinuiteten i dess investeringstjänster eller iakttagandet av de lagar som gäller värdepappersföretagets verksamhet, med stöd av dem utfärdade föreskrifter och bestämmelser eller villkoren i värdepappersföretagets verksamhetstillstånd.

Ett skriftligt avtal som anger uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid ska ingås om utläggande av investeringstjänster eller någon annan viktig funktion på entreprenad.

Ett värdepappersföretag som efter ha fått verksamhetstillstånd har för avsikt att lägga ut tillhandahållandet av investeringstjänster eller någon annan för dess verksamhet viktig funktion på entreprenad ska på förhand underrätta Finansinspektionen om saken. Finansinspektionen ska underrättas om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan värdepappersföretaget och uppdragstagaren. Finansinspektionen meddelar behövliga närmare föreskrifter om anmälan.

30 §
Villkor för utläggande på entreprenad

Ett värdepappersföretag ska handla omsorgsfullt när det lägger ut tillhandahållandet av investeringstjänster eller någon annan för dess verksamhet viktig funktion på entreprenad. Om företaget lägger ut sådana tjänster på entreprenad som omfattas av dess verksamhetstillstånd, ska uppdragstagaren ha tillstånd att bedriva den verksamhet som avses.

Värdepappersföretaget ska se till att det av uppdragstagaren fortlöpande får uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över värdepappersföretaget, för riskhanteringen och för internkontrollen och att det får lämna uppgifterna vidare till Finansinspektionen.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv nödvändiga närmare föreskrifter om villkoren för utläggande på entreprenad.

31 §
Utläggande på entreprenad av kapitalförvaltning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag som lägger ut kapitalförvaltning för sådana icke-professionella kunder som avses i 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen på entreprenad till en tjänsteleverantör i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska säkerställa att

1) tjänsteleverantören i sitt hemland är auktoriserad eller registrerad som tillhandahållare av kapitalförvaltningstjänster och står under solvenstillsyn, och

2) Finansinspektionen har ett samarbetsavtal med motsvarande tillsynsmyndighet i tjänsteleverantörens hemland.

Även om de villkor som anges i 1 mom. inte uppfylls får värdepappersföretaget lägga ut kapitalförvaltningstjänster på entreprenad, om företaget på förhand gör en anmälan till Finansinspektionen om saken och Finansinspektionen inte inom en månad efter mottagandet av anmälan har något att invända mot utläggandet på entreprenad.

Finansinspektionen ska offentliggöra en förteckning över de mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheter med vilka den har ingått avtal om tillsynssamarbete enligt 1 mom. 2 punkten. Finansinspektionen ska offentliggöra de principer som den tillämpar i de fall som avses i 2 mom.

32 §
Anknutet ombud

Ett värdepappersföretag får tillhandahålla tjänster enligt 2 mom. genom ett anknutet ombud. Ombudet handlar på företagets vägnar och under dess ansvar. Ett anknutet ombud kan handla endast för ett värdepappersföretags räkning.

Ett anknutet ombud kan

1) ta emot och förmedla kunders instruktioner och order som gäller investerings- och sidotjänster eller finansiella instrument,

2) förmedla finansiella instrument till kunder,

3) tillhandahålla kunder rådgivning om värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster eller finansiella instrument, och

4) marknadsföra värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster till kunder.

Värdepappersföretaget ska med de medel som står till buds försäkra sig om att det anknutna ombudet har gott anseende och tillräckliga yrkeskunskaper för att bedriva verksamheten. Värdepappersföretaget ska se till att ombudet upplyser kunderna om vilket värdepappersföretag ombudet företräder.

Ett anknutet ombud kan handha kunders penningmedel och finansiella instrument på värdepappersföretagets vägnar och under dess ansvar. Om det anknutna ombudet handlar på värdepappersföretagets vägnar i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsätts dock att staten i fråga tillåter att motsvarande ombud handhar kunders penningmedel och finansiella instrument.

Varje värdepappersföretag ska föra ett offentligt register över sina anknutna ombud. I registret ska antecknas fysiska personers fullständiga namn och boningsort och adressen till det driftställe där verksamheten bedrivs. Om ombudet är en juridisk person, ska i registret antecknas namn, företags- eller organisationsnummer, säte samt adressen till det affärställe där verksamheten bedrivs. Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om vilka anknutna ombud det anlitar.

Om ett anknutet ombud är etablerat i en sådan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inte tillåter att värdepappersföretag som är auktoriserade i den staten anlitar ombud som motsvarar anknutna ombud, ska det anknutna ombudet antecknas i Finansinspektionens register. I detta register ska antecknas motsvarande uppgifter som i det register som värdepappersföretag ska föra enligt 5 mom.

33 §
Organisering av verksamheten

Ett värdepappersföretags verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt med beaktande av dess art och omfattning. Värdepappersföretaget ska genom ändamålsenliga åtgärder säkerställa sin riskhantering och internkontroll samt verksamhetens kontinuitet i alla situationer. I 4 kap. 12 § i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om värdepappersföretags åtgärder vid eventuella intressekonflikter.

34 §
Privata transaktioner

Ett värdepappersföretag ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i värdepappersföretaget relevant person genomför privata transaktioner, om de kan orsaka intressekonflikter med transaktioner eller tjänster som den relevanta personen deltar i på grund av sin ställning i företaget, om den relevanta personen har sådan insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller om han eller hon har konfidentiell information om värdepappersföretagets kunder eller deras transaktioner. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa informationens konfidentialitet.

Med relevanta personer avses

1) ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar, verkställande direktör och andra som hör till dess högsta ledning samt anställda och andra fysiska personer som under företagets överinseende deltar i tillhandahållandet av investeringstjänster,

2) ett anknutet ombud enligt 32 § och, om ombudet är ett bolag eller en sammanslutning, medlemmarna av dess styrelse eller av något annat jämförbart organ, dess verkställande direktör och andra som hör till dess högsta ledning samt anställda och andra fysiska personer som under det anknutna ombudets överinseende deltar i tillhandahållandet av investeringstjänster, och

3) fysiska personer som deltar i tillhandahållandet av investeringstjänster som ett värdepappersföretag eller ett anknutet ombud har lagt ut på entreprenad.

Med privata transaktioner avses sådan handel med finansiella instrument som bedrivs av en relevant person eller för en relevant persons räkning, om

1) den relevanta personen handlar utanför ramarna för sin ställning, befattning eller uppgift, eller

2) handelns bedrivs för den relevanta personens egen räkning eller för någon som hör till den relevanta personens familj eller annars står den relevanta personen nära, eller handeln bedrivs för någon annans räkning och resultatet av handeln ger den relevanta personen annan väsentlig fördel än avgiften eller arvodet för utförandet av transaktionerna.

35 §
Närmare bestämmelser om organisering av verksamheten

Finansinspektionen utfärdar de närmare föreskrifter om organisering av verksamheten och om privata transaktioner som behövs för genomförandet av kommissionens direktiv.

36 §
Bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster

Ett värdepappersföretag ska i minst fem år bevara uppgifter om kundorder som avser finansiella instrument, om transaktioner som avser finansiella instrument och utförs för egen eller en kunds räkning samt om andra tjänster som företaget tillhandahåller. Avtal som ingåtts med kunder om investerings- och sidotjänster samt övriga villkor som gäller tillhandahållandet av tjänsterna ska bevaras minst den tid som kundförhållandet varar.

I kommissionens förordning föreskrivs om kundorder, om transaktionsbeslut i samband med kapitalförvaltning samt om de uppgifter som ska registreras om kunders transaktioner.

Finansinspektionen utfärdar de närmare föreskrifter om uppgifter som ett värdepappersföretag ska bevara och om hur de ska bevaras som behövs för genomförandet av kommissionens direktiv.

37 §
Inspelning av telefonsamtal

Ett värdepappersföretag ska i dokumenteringssyfte spela in kundsamtal i anslutning till order som avser finansiella instrument till och från anslutningar som är avsedda att användas för att ta emot kundorder.

Värdepappersföretaget ska sörja för att kunden underrättas om att samtalet spelas in. Telefoninspelningar ska bevaras i minst två år, och de får bevaras högst den tid som behövs för att tillgodose de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som följer av ordern.

38 §
Förvaring av kundmedel

I fråga om förvaring av penningmedel och andra tillgångar som har överlämnats till ett värdepappersföretag för förvaring, placering eller annan förvaltning eller som har influtit vid försäljning av egendom gäller vad som föreskrivs i 4 kap. 14 § i värdepappersmarknadslagen.

39 §
Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess finansiella företagsgrupp får inte förvärva i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag med säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte företaget har anmält detta till Finansinspektionen på förhand eller om Finansinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda förvärv av bestämmande inflytande, om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som gäller det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget eller dess finansiella företagsgrupp.

Anmälan enligt 1 mom. behöver inte göras, om företaget hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och motsvarande anmälan har gjorts till Försäkringsinspektionen.

40 §
Tillsyn över utländska finansiella företagsgrupper

Om ett värdepappersföretag hör till en finansiell företagsgrupp som finsk lag enligt 10 § inte tillämpas på, krävs för beviljande av verksamhetstillstånd dessutom att det kan säkerställas att en utländsk tillsynsmyndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela den finansiella företagsgruppen på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs i denna lag eller att värdepappersföretagets tillhörighet till en sådan företagsgrupp inte på något annat sätt äventyrar stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet. Värdepappersföretagets tillhörighet till en finansiell företagsgrupp som avses i denna paragraf anses äventyra stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet, såvida det inte kan visas att den konsoliderade soliditeten, de konsoliderade stora exponeringarna, den finansiella företagsgruppens interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om holdingföretag, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag. Vad som i denna paragraf föreskrivs om finansiella företagsgrupper tillämpas även på de finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och på vilka finsk lag med stöd av 6 § i den nämnda lagen inte tillämpas.

41 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar

Om någon har för avsikt att i ett värdepappersföretag eller holdingföretag direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 10 procent av företagets aktie- eller andelskapital eller som medför minst 10 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna, ska Finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 procent av aktie- eller andelskapitalet eller av röstetalet eller om värdepappersföretaget eller holdingföretaget blir den förvärvande sammanslutningens dotterföretag, ska Finansinspektionen också underrättas om förvärvet.

Vid uträkning av en ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § samt 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepappersmarknadslagen.

Anmälan enligt 1 och 2 mom. ska också göras om andelen underskrider den gräns som nämns i 1 eller 2 mom.

Ett värdepappersföretag och ett holdingföretag ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och om andelarnas storlek. Förändringar i innehavet ska också anmälas omedelbart.

I anmälan ska lämnas tillräckliga uppgifter om andelens storlek och om dess ägare samt de övriga uppgifter som Finansinspektionen föreskriver.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om innehavet i värdepappersföretaget eller holdingföretaget förvärvas indirekt genom förvärv av aktier i holdingföretaget i ett konglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och anmälan om ett sådant förvärv görs till Försäkringsinspektionen.

42 §
Finansinspektionens rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enlig 41 § förbjuda förvärv av en andel, om ägaren inte är tillförlitlig på det sätt som avses i 19 §.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen förvärvas trots Finansinspektionens förbud, kan Finansinspektionen förbjuda att förvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen. Om Finansinspektionen efter förvärvet konstaterar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar värdepappersföretagets eller dess finansiella företagsgrupps verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan Finansinspektionen förbjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i värdepappersföretaget för högst ett år i sänder.

Om ett förvärv leder till att ett värdepappersföretag blir dotterföretag till ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag med auktorisation i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags eller försäkringsbolags moderföretag, ska Finansinspektionen begära ett yttrande om förvärvet av den tillsynsmyndighet som motsvarar Finansinspektionen i staten i fråga. Yttrande ska också begäras, om bestämmanderätten i värdepappersföretaget övergår till samma fysiska eller juridiska personer som har bestämmanderätten i det kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag som avses ovan.

43 §
Värdepappersföretags och holdingföretags ledning

Ett värdepappersföretags styrelse, verkställande direktör och högsta ledning i övrigt ska leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras ersättare, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringstjänster som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som styrelsemedlem, ersättare för en styrelsemedlem, verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören i ett värdepappersföretag eller som medlem av den högsta ledningen i övrigt eller om personen annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdraget i fråga.

Finansinspektionen kan för högst fem år förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen för ett värdepappersföretag eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett sådant företag eller att i övrigt höra till den högsta ledningen, om

1) personen i fråga vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet, investerarnas ställning eller borgenärernas intressen, eller

2) personen i fråga inte uppfyller kraven i 1 mom.

Ett värdepappersföretag ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om de personer som avses i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 1―4 mom. ska på motsvarande sätt tillämpas på holdingföretag.

44 §
Separat ledning för värdepappersföretag och försäkringsbolag

Verkställande direktören för ett värdepappersföretag och dennes ställföreträdare får inte vara verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören i ett försäkringsbolag som hör till samma koncern som värdepappersföretaget eller i ett försäkringsbolag som hör till samma konglomerat som värdepappersföretaget. Med konglomerat avses här konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.

Majoriteten av ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och deras ersättare ska vara personer som inte är styrelsemedlemmar eller ersättare i ett sådant försäkringsbolag som avses i 1 mom. och inte heller verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören i ett sådant försäkringsbolag, om inte Finansinspektionen beviljar undantag i detta avseende.

5 kap.

Finansiella förutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster

45 §
Minimikapital

Ett värdepappersföretag ska ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro, om inte något annat föreskrivs nedan.

Ett värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består i att vidarebefordra och utföra order, tillhandahålla kapitalförvaltning och investeringsrådgivning eller ordna emissioner ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster uteslutande med sådana råvarurelaterade derivatinstrument som avses i 4 § 1 mom. 3―5 punkten, med sådana finansiella kontrakt avseende prisdifferenser som avses i 7 punkten i samma moment eller med sådana derivatinstrument som avses i 8 punkten i samma moment ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro.

Ett värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består i investeringsrådgivning eller vidarebefordran av order och som inte innehar kundmedel ska ha

1) ett aktiekapital på minst 50 000 euro,

2) en ansvarsförsäkring som gäller inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ersätter skador som värdepappersföretaget ansvarar för enligt denna lag med ett försäkringsbelopp på minst 1 000 000 euro per skada och sammanlagt 1 500 000 euro för samtliga skador per år, eller

3) en sådan kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 punkten som täcker den ansvarsnivå som krävs i 1 eller 2 punkten.

Om ett värdepappersföretag som tillhandahåller tjänster som avses i 4 mom. handlar som försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling (570/2005), ska företaget utöver vad som föreskrivs i den nämnda lagen ha

1) ett aktiekapital på minst 25 000 euro,

2) en ansvarsförsäkring som gäller inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ersätter skador som värdepappersföretaget ansvarar för enligt denna lag med ett försäkringsbelopp på minst 500 000 euro per skada och sammanlagt 750 000 euro för samtliga skador per år, eller

3) en sådan kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 punkten som täcker den ansvarsnivå som krävs i 1 eller 2 punkten.

I lagen om värdeandelssystemet föreskrivs om ett som kontoförande institut eller ett sådant instituts underinstitut verksamt värdepappersföretags kapitalbas. I värdepappersmarknadslagen föreskrivs om ett som clearingmedlem verksamt värdepappersföretags aktiekapital och i lagen om placeringsfonder om ett som förvaringsinstitut verksamt värdepappersföretags aktiekapital.

Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillstånd beviljas.

46 §
Tillsyn över finansiell ställning

På ett värdepappersföretag tillämpas 5 och 6 kap. i kreditinstitutslagen, med undantag för 44, 53, 66, 71, 80 och 81 §. Vid tillämpning av 55 § i den nämnda lagen ska i stället för där nämnda 44 § tillämpas 45 § i den här lagen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på värdepappersföretag som avses i 45 § 4 och 5 mom.

Vad som i 72 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om gruppbaserad tillsyn tillämpas inte på ett värdepappersföretag vars moderföretag är ett kreditinstitut som auktoriserats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett i en sådan stat etablerat holdingföretag som samtidigt är moderföretag till ett kreditinstitut som auktoriserats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att kreditinstitutet är föremål för gruppbaserad tillsyn.

6 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

47 §
Medlemskap i ersättningsfonden

För att skydda investerarnas penningmedel och finansiella instrument (tillgodohavanden) ska värdepappersföretagen höra till ersättningsfonden för investerarskydd, nedan ersättningsfonden. Kravet på medlemskap gäller inte värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består av vidarebefordran av order, investeringsrådgivning eller ordnande av multilateral handel och som inte innehar eller förvaltar kundmedel.

Ett värdepappersföretag blir medlem i ersättningsfonden den dag då det beviljas tillstånd att bedriva verksamhet som värdepappersföretag.

Vad som i detta kapitel samt i 74 och 80 § föreskrivs om värdepappersföretag, om de personer som sköter förvaltningen av värdepappersföretag och om företagens övriga anställda gäller också sådana finländska kreditinstitut och fondbolag som avses i 14 §, de personer som sköter förvaltningen i dessa företag och dessa företags övriga anställda.

48 §
Ersättningsfondens stadgar

Ersättningsfonden ska ha stadgar som tryggar fondens verksamhet och skötseln av dess lagstadgade uppgifter. Ersättningsfondens stadgar och ändringar i dem fastställs av finansministeriet, som före fastställelsen ska be Finansinspektionen och Finlands Bank ge ett yttrande om ansökan. Stadgarna ska innehålla bestämmelser som kompletterar denna lag och bestämmelserna på något annat ställe i lag åtminstone om

1) hur ett värdepappersföretag blir medlem i ersättningsfonden och hur en medlem utesluts eller utträder ur fonden,

2) hur och på vilka grunder ersättningsfondens garantiavgifter bestäms och förvaltningskostnader fördelas mellan fondmedlemmarna, hur före detta fondmedlemmar svarar för kostnader som fonden orsakats av ersättningsfall som inträffat innan medlemskapet upphörde och hur ersättningsfondens minimikapital ska avsättas under övergångsperioden och efter ersättningsfall,

3) när och hur garantiavgifterna och förvaltningskostnaderna ska betalas,

4) när, på vilka villkor och hur ersättningsfonden kan uppta kredit för sin verksamhet, hur garantiavgifterna i en sådan situation ska höjas och hur ansvaret för kreditens återbetalning ska fördelas mellan ersättningsfondens medlemmar,

5) huruvida ersättningsfondens kapital får täckas genom försäkring eller genom bindande kreditlöfte av ett kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller finansiella företagsgrupp som en fondmedlem och hur stor del av kapitalet som i så fall får täckas på det sättet,

6) hur många styrelsemedlemmar som ska väljas, hur de ska väljas, vilken mandatperiod styrelsen har, hur den fattar beslut, när den är beslutför, vilka dess uppgifter är och hur styrelsen ska sammankallas,

7) hur ersättningsfondens delegation väljs, hur delegationen fattar beslut, när den är beslutför, vilka uppgifter den har samt när och hur delegationen ska sammankallas,

8) huruvida ersättningsfondens styrelse kan delegera beslutanderätt till verksamhetsledaren eller ombudsmannen, hur beslutanderätten delegeras och hur behörigheten är fördelad mellan styrelsen och verksamhetsledaren eller ombudsmannen,

9) vilken räkenskapsperiod ersättningsfonden har, när bokslut ska upprättas och när och hur ersättningsfondens konton och förvaltning ska undergå revision,

10) hur många godkända revisorer eller revisionssammanslutningar som ska väljas för ersättningsfonden, hur de väljs och vilken mandatperiod revisorerna har,

11) alternativa sätt att placera ersättningsfondens tillgångar, och

12) hur fondens stadgar ändras.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska det i stadgarna anges hur utländska värdepappersföretags, fondbolags eller kreditinstituts filialer i Finland kan bli medlemmar i ersättningsfonden och uteslutas eller utträda ur den samt grunderna för fondens anslutningsavgift och ersättningsskyldighet.

49 §
Ersättningsfondens förvaltning

Ersättningsfonden förvaltas av en delegation som de värdepappersföretag som hör till fonden utser och av en styrelse som delegationen utser. Ersättningsfondens styrelse ska

1) ge Finansinspektionen yttranden om värdepappersföretags ansökningar om verksamhetstillstånd,

2) besluta om att tilldela värdepappersföretag varningar och utesluta värdepappersföretag ur ersättningsfonden,

3) fastställa och ordna uppbörden av värdepappersföretagens garantiavgifter,

4) besluta om betalning av ersättning till investerare då ett värdepappersföretag har konstaterats vara insolvent,

5) förvalta ersättningsfondens tillgångar och placera dem enligt vad som föreskrivs i denna lag och i ersättningsfondens stadgar,

6) övervaka att värdepappersföretagen fullgör de skyldigheter som medlemskapet i ersättningsfonden innebär,

7) av värdepappersföretagen ta ut ersättning för kostnaderna för förvaltningen av ersättningsfonden,

8) ha hand om ersättningsfondens informationsverksamhet,

9) underrätta Finansinspektionen om beslut som avser garantiavgifternas storlek,

10) omedelbart underrätta Finansinspektionen om förfaranden som strider mot bestämmelserna och föreskrifterna om ersättningsfondens verksamhet, och

11) fatta alla andra nödvändiga beslut om förvaltningen av ersättningsfonden, om det inte har bestämts eller med stöd av denna lag föreskrivits att besluten ska fattas på något annat sätt.

På ersättningsfondens bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen.

Utöver vad som i detta kapitel föreskrivs om ersättningsfondens förvaltning gäller föreningslagen (503/1989).

50 §
Garantiavgifter till ersättningsfonden

Minimibeloppet av de sammanlagda garantiavgifter som årligen ska inbetalas till ersättningsfonden fastställs på fondens framställning av finansministeriet, som innan det fattar beslutet ska be Finansinspektionen och Finlands Bank yttra sig. Ersättningsfonden ska årligen meddela finansministeriet hur många av respektive fondmedlems investerare som omfattas av investerarskyddet.

Ett värdepappersföretag ska årligen betala en av ersättningsfondens styrelse fastställd garantiavgift, som ska räcka till för att trygga investerarnas tillgodohavanden. Garantiavgiften ska bestämmas med hänsyn till karaktären av de investeringstjänster som värdepappersföretaget tillhandahåller och fondens investerarskydd omfattar och antalet kunder som omfattas av investerarskyddet samt med hänsyn till värdepappersföretagets konsoliderade kapitalbas. Enligt ersättningsfondens stadgar ska garantiavgiften fastställas på enahanda grunder för värdepappersföretag som tillhandahåller samma typ av investeringstjänster. Värdepappersföretagen ska på begäran lämna ersättningsfonden de detaljerade uppgifter som fonden behöver för att fastställa garantiavgiften.

De kreditinstitut som hör till den sammanslutning av andelsbanker som avses i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) ska betraktas som ett enda kreditinstitut när garantiavgiften beräknas. Sammanslutningens garantiavgift till ersättningsfonden ska betalas av sammanslutningens centralinstitut. Den av centralinstitutet inbetalda garantiavgiften fördelas mellan medlemskreditinstituten i enlighet med 2 mom. Med Finansinspektionens tillstånd kan garantiavgiften fördelas också på något annat sätt.

Finansinspektionen ska underrättas om de enligt 2 och 3 mom. fastställda garantiavgifterna senast en månad innan de enligt ersättningsfondens stadgar ska betalas till ersättningsfonden. Finansinspektionen kan ålägga ersättningsfonden att höja ett värdepappersföretags garantiavgift, om den anser att den garantiavgift som ersättningsfondens styrelse har fastställt inte räcker för att trygga investerarnas tillgodohavanden.

Skillnaden mellan ersättningsfondens kapital och den kapitalandel som ska betalas i pengar kan täckas genom försäkring eller genom bindande kreditlöfte av ett kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller finansiella företagsgrupp som en fondmedlem. Finansinspektionen ska varje år kontrollera att den del av ersättningsfondens kapital som ska betalas i pengar har ökats genom regelbundna inbetalningar. Försäkring ska tecknas eller bindande kreditlöfte utverkas i ersättningsfondens namn och kostnaderna för försäkringen eller kreditlöftet ska betalas gemensamt av de värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden.

Ett värdepappersföretag har inte rätt att kräva att dess andel i ersättningsfonden ska avskiljas för företaget eller att överlåta andelen till någon annan, och andelen får inte räknas in i värdepappersföretagets tillgångar.

51 §
Garantiavgifter för utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer

Garantiavgifterna för sådana utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer i Finland som hör till ersättningsfonden ska i tillämpliga delar fastställas enligt 50 §.

52 §
Investerarskyddets omfattning

Med investerare som omfattas av investerarskyddet avses investerare som har tillhandahållits investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 15 § 1 mom. 1 punkten.

Med avvikelse från 1 mom. omfattar investerarskyddet inte i 1 kap. 4 § 4 mom. i värdepappersmarknadslagen avsedda professionella kunders tillgodohavanden och inte heller sådana investerares tillgodohavanden som har orsakat, dragit nytta av eller förvärrat värdepappersföretagets ekonomiska svårigheter.

53 §
Ersättningsskyldighetens inträde

Om ett värdepappersföretag i samband med tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 15 § 1 mom. 1 punkten inte i enlighet med lag eller avtal har betalat en investerares klara och ostridiga tillgodohavanden som omfattas av investerarskyddet och som värdepappersföretaget innehar eller förvaltar, kan investeraren anmäla detta till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom 21 dagar efter en anmälan enligt 1 mom. eller efter att på något annat sätt ha fått vetskap om den situation som avses i 1 mom. besluta om ersättningsfonden ska betala investerarens tillgodohavanden. En förutsättning för att ålägga ersättningsfonden betalningsskyldighet är att orsaken till den uteblivna betalningen av ett i 1 mom. avsett tillgodohavande är att värdepappersföretaget har försatts i konkurs eller undergår företagssanering enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller annars är insolvent på ett sådant sätt att Finansinspektionen bedömer att det inte är tillfälligt och att det finns tillräcklig utredning om saken.

Finansinspektionen ska meddela sitt beslut enligt 2 mom. till ersättningsfonden och värdepappersföretaget samt, om värdepappersföretaget har en filial utanför Finland, till den tillsynsmyndighet som motsvarar Finansinspektionen i den stat där filialen är belägen och det skyddssystem som motsvarar ersättningsfonden.

För att Finansinspektionens beslut enligt 2 mom. ska kunna verkställas och för att beslut om ersättningar till enskilda investerare ska kunna fattas ska värdepappersföretaget lämna ersättningsfonden och Finansinspektionen upplysningar om alla sina i denna lag avsedda kunder och deras i 1 mom. avsedda tillgodohavanden.

54 §
Tillgodohavanden som ersätts

Investerares tillgodohavanden som ett värdepappersföretag har hand om eller förvaltar i samband med att detta tillhandahåller investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 15 § 1 mom. 1 punkten ersätts av ersättningsfondens medel, om de är sådana investerares tillgodohavanden som omfattar av investerarskyddet. Till en och samma investerare kan i ersättning betalas nio tiondelar av investerarens tillgodohavande hos ett och samma värdepappersföretag, dock högst 20 000 euro.

Den ersättning som betalas till en investerare ska räknas enligt marknadsvärdet den dag då Finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 53 § 2 mom. eller den dag då värdepappersföretaget försattes i konkurs eller något annat insolvensförfarande inleddes, beroende på vilket som infaller tidigare. Betalningen av ersättning till en investerare förutsätter att investerarens rätt till de tillgodohavanden som värdepappersföretaget har hand om är ostridig. Om flera har samfälld rätt till det tillgodohavande som ska ersättas, ska varje samägares andel beaktas när maximibeloppet av den ersättning som ska betalas till investeraren räknas ut.

Tillgångar som har förvärvats genom brott som avses i 32 kap. 6―10 § i strafflagen (39/1889) ersätts inte ur ersättningsfonden.

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd återkallas i sin helhet, ska investerares tillgodohavanden som värdepappersföretaget har hand om och förvaltar omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag vars verksamhetstillstånd har återkallats är fortfarande solidariskt ansvarigt för betalningen av investerares tillgodohavanden som det har hand om, till dess att de till investeringstjänsterna anslutna tillgodohavandena har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Investerare som är kunder hos filialer till värdepappersföretag, fondbolag och kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får ersättning för sina tillgodohavanden ur ersättningsfonden högst till det belopp som anges i 1 mom.

Vid tillämpningen av denna paragraf betraktas de kreditinstitut som hör till sammanslutningen av andelsbanker som ett enda kreditinstitut.

55 §
Ersättning ur andra fonder

Sådana i 105 § i kreditinstitutslagen avsedda medel som är insatta på en investerares konto eller som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har noterats på kontot ska ersättas ur insättningsgarantifonden enligt vad som föreskrivs i kreditinstitutslagen.

Om ett konto enligt vad ett kreditinstitut eller värdepappersföretag har avtalat med en investerare kan användas endast för investeringstjänster eller för sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 15 § 1 mom. 1 punkten, ska de medel som är insatta på kontot eller som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har noterats på kontot, med avvikelse från 1 mom., ersättas ur ersättningsfonden enligt vad som föreskrivs i detta kapitel. Också kundmedel som en i värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare har i sitt namn på ett konto som avses i 4 kap. 14 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen ska ersättas enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

I fråga om kontoförande instituts ansvar samt i fråga om skyldigheten att enligt lagen om värdeandelssystemet göra inbetalningar till registreringsfonden gäller vad som särskilt föreskrivs om saken. Om ersättning kan betalas ur ersättningsfonden, ur den clearingfond som avses i värdepappersmarknadslagen och ur registreringsfonden, ska ersättningen i första hand betalas ur ersättningsfonden i enlighet med detta kapitel.

56 §
Betalning av investerares tillgodohavanden

Investerares tillgodohavanden betalas ur ersättningsfonden i euro. Om ersättningsfondens tillgångar inte räcker till betalning av investerarnas tillgodohavanden, kan fonden i enlighet med sina stadgar uppta kredit för sin verksamhet. Krediten återbetalas med förhöjda garantiavgifter som tas ut av de värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden. En före detta fondmedlem är, trots att medlemskapet upphört, skyldig att betala garantiavgift och förvaltningsavgift som tas ut för att täcka kostnader som fonden orsakats av ersättningsfall som inträffat innan medlemskapet upphörde.

Ersättningsfonden ska betala investerarnas tillgodohavanden utan obefogat dröjsmål, dock senast tre månader efter Finansinspektionens beslut enligt 53 § 2 mom. eller 63 §. Om värdepappersföretaget före det i 53 § 2 mom. angivna beslutet har försatts i konkurs eller något annat insolvensförfarande har inletts, räknas den föreskrivna tiden från beslutet om konkurs eller insolvensförfarande. På ersättningsskulden ska betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) räknat från Finansinspektionens beslut enligt 53 § 2 mom. eller 63 §.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl med högst tre månader förlänga den tid inom vilken ersättningsfonden ska ersätta investerarnas tillgodohavanden. Trots en eventuell förlängning ska ersättningsfonden emellertid betala ersättningen utan dröjsmål, om en senare betalning av ersättningen vore oskälig från ersättningstagarens synpunkt.

Om ersättningsfonden inte har ersatt en investerares tillgodohavande inom den tid som anges i 2 och 3 mom., har investeraren fått en indrivningsbar fordran på ersättningsfonden.

Om en investerare eller dennes företrädare är åtalad för penningtvättsbrott eller penningtvättsförseelse enligt 32 kap. 6―10 § i strafflagen, kan ersättningsfonden utan hinder av 2 och 3 mom. skjuta upp betalningen till dess att en domstol har avgjort ärendet med ett beslut som vunnit laga kraft.

57 §
Ersättningsfondens regressrätt

Ersättningsfonden får regressrätt mot ett värdepappersföretag för de tillgodohavanden som den har ersatt i enlighet med 54 § 1 mom. På tillgodohavanden betalas ränta i enlighet med ersättningsfondens stadgar. De ersättningsbelopp som ersättningsfonden med stöd av sin regressrätt tar ut hos det värdepappersföretag som ansvarar för ersättningen ska överföras till fondens kapital.

58 §
Information om betalningsskyldighetens inträde

Ersättningsfonden ska skriftligen informera alla kunder hos värdepappersföretaget i fråga om Finansinspektionens beslut enligt 53 § 2 mom. Dessutom ska ersättningsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna ska vidta för att trygga sina tillgodohavanden. Kungörelsen ska också publiceras i de största dagstidningarna inom värdepappersföretagets verksamhetsområde på de officiella språken inom det området.

Ersättningsfonden kan bestämma en tid på minst sex månader inom vilken investerarna ska vidta åtgärder för att trygga sina tillgodohavanden. Fonden får emellertid inte vägra betala ersättningen, om investeraren av något tvingande skäl inte har kunnat vidta i de 1 mom. avsedda åtgärderna inom den utsatta tiden.

59 §
Värdepappersföretagets informationsskyldighet

Ett värdepappersföretag ska ge alla investerare lättfattlig och tydlig information på finska och svenska om det investerarskydd som gäller för tillgodohavanden och om eventuella brister eller begränsningar i skyddet samt om väsentliga förändringar i dessa uppgifter. De kreditinstitut som hör till ersättningsfonden ska dessutom upplysa investerarna om huruvida deras tillgångar skyddas av ersättningsfonden eller av insättningsgarantifonden.

Utöver vad som i 58 § föreskrivs om ersättningsfondens informationsskyldighet ska ett värdepappersföretag på begäran upplysa investerarna om de förutsättningar under vilka ersättning betalas och om de åtgärder som investerarna ska vidta för att trygga sina tillgodohavanden.

Ett värdepappersföretag som har etablerat en filial i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som anlitar ett anknutet ombud som är etablerat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska lämna de uppgifter som avses i denna paragraf på de officiella språken i den medlemsstat där filialen finns eller det anknutna ombudet är verksamt.

60 §
Fondmedlemmarnas solidariska ansvar

Ersättningsfondens medlemmar är solidariskt ansvariga för fondens skyldigheter och åtaganden.

61 §
Ersättningsfondens kapital

Ersättningsfondens kapital ska uppgå till minst 12 miljoner euro, varav minst 4,2 miljoner euro ska vara inbetalt i pengar. Den del av ersättningsfondens kapital som är inbetald i pengar ska ökas genom regelbundna inbetalningar. Om ersättningsfondens kapital underskrider ovan nämnda belopp till följd av att fonden betalat ut ersättningar för tillgodohavanden till investerare, ska kapitalet åter täckas så som föreskrivs ovan i denna paragraf inom den tid som anges i fondens stadgar.

62 §
Ersättningsfondens placeringar och likviditet

Ersättningsfondens medel ska investeras på ett säkert och effektivt sätt som tryggar fondens likviditet samt med beaktande av riskspridningsprincipen. Avkastningen på investeringarna ska läggas till ersättningsfondens kapital.

Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i sådana värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till ersättningsfonden eller i företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa eller i aktier eller andelar i fondbolag som hör till ersättningsfonden och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till ersättningsfonden eller av företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa eller i värdepapper som har emitterats av en sådan säkerhetsfond som avses i 113 § i kreditinstitutslagen eller av ett fondbolag.

Vad som i 2 mom. föreskrivs om värdepappersföretag, fondbolag och kreditinstitut gäller också utländska värdepappersföretag och kreditinstitut som är medlemmar i ersättningsfonden samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa och utländska fondbolag. Ersättningsfondens medel får dock investeras i en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som hör till ersättningsfonden eller i ett fondföretag som förvaltas av ett utländskt fondbolag, om det enligt lagstiftningen i fondföretagets hemstat ställs motsvarande krav på att fondföretagets tillgångar ska hållas åtskilda från fondbolagets tillgångar som i 25 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder.

Ersättningsfondens likviditet ska vara tillräckligt tryggad med hänsyn till dess verksamhet.

63 §
Återkallande av verksamhetstillstånd samt investerarnas tillgodohavanden

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar att återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd kan den bestämma att investerarnas tillgodohavanden ska betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd i enlighet med detta kapitel.

64 §
Uteslutning ur ersättningsfonden

Om ett värdepappersföretag inte har iakttagit vad som i lag föreskrivs om ersättningsfonden eller med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser och föreskrifter om fonden eller ersättningsfondens stadgar, ska ersättningsfonden i enlighet med 49 § göra en anmälan om saken till Finansinspektionen. Efter att ha fått anmälan ska Finansinspektionen tillsammans med ersättningsfonden vidta de åtgärder som den anser vara nödvändiga för att rätta till saken.

Om det inte genom de åtgärder som nämns i 1 mom. kan säkerställas att ett värdepappersföretag fullgör sina skyldigheter och om åsidosättandet av skyldigheterna måste anses vara en väsentlig förseelse, kan ersättningsfonden underrätta värdepappersföretaget om sin avsikt att utesluta företaget ur ersättningsfonden. Värdepappersföretaget kan uteslutas ur ersättningsfonden tidigast tolv månader efter det att ersättningsfonden har tilldelat värdepappersföretaget en varning. Ersättningsfonden ska höra värdepappersföretaget före varningen och före uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden ska utverka Finansinspektionens samtycke till varningen och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden ska offentliggöra uteslutningsbeslutet på det sätt som anges i 58 § 1 mom.

Investerares tillgodohavanden som ett ur ersättningsfonden uteslutet värdepappersföretag har hand om och förvaltar omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortfarande solidariskt ansvarigt för betalningen av investerares tillgodohavanden som det har hand om och förvaltar till dess att de tillgodohavanden som investeringstjänsterna avser har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

65 §
Rättelseyrkande och ändringssökande

Ett värdepappersföretag har rätt att inom 30 dagar efter delfåendet av ett beslut som ersättningsfonden har fattat med stöd av denna lag söka rättelse i beslutet hos Finansinspektionen.

I det beslut som fattats med anledning av rättelseyrkandet får ändring sökas genom besvär på det sätt som anges i lagen om Finansinspektionen (587/2003).

66 §
Marknadsföringsbegränsning

Ett värdepappersföretag får inte i sin marknadsföring använda osanna eller vilseledande uppgifter om investerarskyddet. Värdepappersföretaget får i sin marknadsföring endast använda uppgifter som gäller det egna investerarskyddet.

7 kap.

Sekretess och identifiering av kunder

67 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ inom ett värdepappersföretag eller inom ett företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som värdepappersföretaget, inom en sammanslutning av värdepappersföretag eller inom värdepappersföretagets ombudsman eller inom något annat företag som handlar för värdepappersföretagets räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om någon omständighet som har samband med den ekonomiska ställningen hos någon av värdepappersföretagets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma finansiella företagsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som värdepappersföretaget eller hos någon annan person med anknytning till värdepappersföretagets verksamhet eller som har samband med någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs. Sekretessbelagda uppgifter får inte heller lämnas till värdepappersföretagets bolagsstämma eller till aktieägare som deltar i stämman.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tystnadsplikt gäller också den som vid utförandet av uppgifter som avses i 6 kap. har fått kännedom om en omständighet som inte är offentliggjord och som har samband med ett värdepappersföretags eller dess kunders ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet.

68 §
Utlämnande av sekretessbelagd information

Ett värdepappersföretag, dess holdingföretag och ett finansiellt institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp samt en sammanslutning av värdepappersföretag är skyldig att lämna upplysningar som avses i 67 § 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana upplysningar.

Ett värdepappersföretag och ett företag som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp har rätt att lämna upplysningar som avses i 67 § 1 mom. till ett företag som hör till samma koncern, samma finansiella företagsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden, för marknadsföring och för koncernens, den finansiella företagsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering, om mottagaren omfattas av tystnadsplikten enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om lämnande av upplysningar gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § i personuppgiftslagen (523/1999) och inte heller uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får ett värdepappersföretag och ett företag som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som värdepappersföretaget, om mottagaren omfattas av tystnadsplikten enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § i personuppgiftslagen.

Ett värdepappersföretag har rätt att lämna upplysningar som avses i 67 § 1 mom. till sådana arrangörer av offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen och till sådana optionsföretag som avses i optionshandelslagen, om upplysningarna är nödvändiga för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts dem. Ett värdepappersföretag har samma rätt att lämna upplysningar till ett företag som är verksamt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ordnar handel som motsvarar offentlig handel och till ett sådant företag i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kan jämställas med ett optionsföretag.

69 §
Identifiering av kunder

Ett värdepappersföretag och ett finansiellt institut som hör till dess finansiella företagsgrupp ska kontrollera sina regelbundna kunders identitet och känna till arten av deras affärsverksamhet samt orsakerna till att de anlitar företagets eller institutets tjänster. Om det är sannolikt att en kund handlar för någon annans räkning, ska identifieringen med till buds stående medel utsträckas också till denne.

I fråga om identifiering av kunder gäller dessutom vad som föreskrivs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska iakttas vid identifiering av kunder enligt 1 mom.

8 kap.

Bokslut och revision

70 §
Bokslut, verksamhetsberättelser och delårsrapporter

På ett värdepappersföretags bokslut, verksamhetsberättelse, delårsrapport och årsrapport tillämpas 146―157 § i kreditinstitutslagen.

71 §
Revision samt särskild granskning och granskare

I fråga om värdepappersföretags revision och revisorer samt förordnande av särskild granskning och granskare gäller revisionslagen (459/2007) och 158―160 § i kreditinstitutslagen.

Ett värdepappersföretags revisor ska minst en gång om året ge och till Finansinspektionen överlämna ett yttrande om huruvida värdepappersföretagets åtgärder vid förvaringen av kundmedlen uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag och i 4 kap. 14 och 15 § i värdepappersmarknadslagen.

9 kap.

Etablering av filialer och tillhandahållande av tjänster i andra stater

72 §
Etablering av filialer i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera en filial i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska i god tid på förhand göra en anmälan om saken till Finansinspektionen. Av anmälan ska framgå den stat där företaget har för avsikt att etablera filialen, uppgifter om de investerings- och sidotjänster som företaget avser att tillhandahålla, hur filialen ska organiseras och om ett anknutet ombud ska anlitas, filialens adressuppgifter och namnen på de personer som ansvarar för filialens verksamhet.

Finansinspektionen ska inom tre månader efter att ha fått anmälan enligt 1 mom. anmäla filialetableringen till den tillsynsmyndighet som i den berörda staten motsvarar Finansinspektionen samt ge värdepappersföretaget besked om detta och till anmälan foga de uppgifter som avses i 1 mom. samt uppgifter om filialens system för investerarskydd eller ett omnämnande om att ett sådant saknas. Finansinspektionen ska dock besluta att inte göra en sådan anmälan, om den observerar att etableringen med hänsyn till värdepappersföretagets finansiella ställning och förvaltning inte motsvarar förutsättningarna för en filialetablering. Filialen får inte etableras, om Finansinspektionen har vägrat göra anmälan.

Ett värdepappersföretag får etablera en filial i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet efter det att en anmälan om saken har inkommit från den tillsynsmyndighet som i den mottagande staten motsvarar Finansinspektionen eller, om en anmälan inte inkommit, när det har förflutit två månader efter det att Finansinspektionen gjort en anmälan enligt 2 mom.

Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras. Finansinspektionen ska härvid vidta de åtgärder som avses i 2 mom.

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att anlita ett anknutet ombud som är etablerat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller bestämmelserna i detta kapitel om filialer i tillämpliga delar för ombudet.

73 §
Etablering av filialer i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Tillstånd ska beviljas, om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas och om etableringen inte med hänsyn till värdepappersföretagets förvaltning och finansiella situation är ägnad att äventyra värdepappersföretagets verksamhet. Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor i fråga om filialens verksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Finansministeriet utfärdar genom förordning bestämmelser om de upplysningar som ska fogas till tillståndsansökan.

74 §
Tryggande av filialkunders tillgodohavanden

Ett värdepappersföretag ska meddela Finansinspektionen på vilket sätt de investerares tillgodohavanden är tryggade som är kunder hos bankens utländska filialer.

75 §
Indragning av filialer och begränsning av verksamheten

Om ett värdepappersföretag inte uppfyller kraven enligt 72 och 73 §, får Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om bristen inte avhjälps inom den utsatta tiden, i tillämpliga delar tillämpa 24 och 25 §.

76 §
Tillhandahållande av tjänster i en annan stat

Ett värdepappersföretag som utan att etablera en filial har för avsikt att börja tillhandahålla investeringstjänster eller investeringstjänster samt sidotjänster som avses i 15 § inom en annan stats territorium, ska i god tid på förhand anmäla till Finansinspektionen vilka tjänster företaget avser att tillhandahålla samt var och hur företaget avser att tillhandahålla dem. Värdepappersföretaget ska också underrätta Finansinspektionen om förändringar i dessa uppgifter.

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att tillhandahålla investeringstjänster enligt 5 § 1―7 punkten eller investeringstjänster samt sidotjänster enligt 15 § 1 mom. 1―7 punkten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska företaget på förhand anmäla till Finansinspektionen i vilken stat och hur det planerar att tillhandahålla tjänsterna och om det planerar att anlita anknutna ombud i staten i fråga. Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha tagit emot anmälan sända de uppgifter som avses ovan till den tillsynsmyndighet i den andra staten som motsvarar Finansinspektionen samt bifoga sitt eget besked om huruvida värdepappersföretaget enligt sitt verksamhetstillstånd har rätt att tillhandahålla dessa tjänster i Finland. Värdepappersföretaget kan därefter börja tillhandahålla de i anmälan nämnda tjänsterna i staten i fråga. Det som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas också när ett värdepappersföretag har för avsikt att ändra utbudet av tjänster som det tillhandahåller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansinspektionen ska på begäran av tillsynsmyndigheten i den andra staten inom rimlig tid uppge vilka anknutna ombud värdepappersföretaget har för avsikt att anlita när det tillhandahåller tjänster i staten i fråga.

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut eller andra personer som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet möjlighet att direkt delta i sådan multilateral handel som avses i 5 § 8 punkten, ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla närmare uppgifter om var och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna kommer att erbjudas. Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan vidarebefordra informationen till den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där de värdepappersföretag, kreditinstitut eller andra personer är etablerade som värdepappersföretaget planerar att erbjuda denna möjlighet att handla. Finansinspektionen ska på begäran av motsvarande tillsynsmyndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet meddela myndigheten vilka i den andra staten etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut eller andra personer värdepappersföretaget har auktoriserat som handelsparter.

Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 2 och 3 mom. senast en månad innan det har för avsikt att genomföra ändringarna. Finansinspektionen ska underrätta motsvarande tillsynsmyndighet i den andra staten om ändringarna.

77 §
Flyttning av säte till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att flytta sitt säte till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska värdepappersföretaget utan dröjsmål tillsända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i europabolagsförordningen efter att ha anmält förslaget för registrering.

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att efter flyttningen av sätet fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, tillämpas på företaget vad som föreskrivs om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av sätet, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Intyget får utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av sätet.

78 §
Deltagande i bildandet av ett utländskt europabolag genom fusion

Om ett värdepappersföretag deltar i en fusion i enlighet med artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte utfärda ett sådant intyg över fusionen som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan tillstånd enligt 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Intyget får utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet.

Om det övertagande bolaget som registreras i någon annan stat än Finland har för avsikt att efter fusionen fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, tillämpas på bolaget vad som föreskrivs om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

79 §
Ersättningsfondutredning

Om ett värdepappersföretags säte flyttas till en annan stat eller om det övertagande bolaget vid en fusion registreras i en annan stat, ska värdepappersföretaget sammanställa en utredning över ersättningssystemet för investerare, med en redogörelse för arrangemangen i anslutning till ersättningssystemet före respektive efter åtgärden samt för eventuella skillnader i fråga om skyddets täckningsgrad. Värdepappersföretaget ska be Finansinspektionen yttra sig om ersättningsfondutredningen. Till begäran ska fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer.

Om investerare som omfattas av det investerarskydd som avses i 52 § efter en flyttning av säte eller en fusion enligt 1 mom. helt eller delvis faller utanför det skydd som ersättningssystemet ger, ska värdepappersföretaget informera investerarna om detta senast tre månader före den dag som registermyndigheten har satt ut för borgenärerna med stöd av 16 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Till meddelandet ska fogas den utredning som avses i 1 mom. och en kopia av Finansinspektionens yttrande. I meddelandet ska nämnas att investeraren har uppsägningsrätt enligt vad som föreskrivs i 3 mom. i denna paragraf.

Investerare som avses i 2 mom. har rätt att inom tre månader efter mottagandet av meddelandet, trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp avtal som de ingått med värdepappersföretaget om tjänster som avses i 52 § 1 mom.

I fråga om värdepappersföretagets informationsskyldighet i samband med en åtgärd som avses i 1 mom. gäller i övrigt vad som föreskrivs i 59 och 66 §.

10 kap.

Skadestånds- och straffbestämmelser

80 §
Skadeståndsskyldighet

Den som orsakar skada genom att bryta mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot ersättningsfondens stadgar är skyldig att betala ersättning till den skadelidande.

I fråga av jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller vad som föreskrivs i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

81 §
Värdepappersbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillhandahåller investeringstjänster i strid med 13, 14 eller 25 § eller trots att verksamhetstillståndet återkallats enligt 24 § eller som i strid med 16 § i sin firma eller annars för att ange arten av sin verksamhet använder ordet bankir eller bankirfirma, ska för värdepappersbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

82 §
Värdepappersförseelse

Den som på något annat sätt än vad som anges i 81 § bryter mot 13, 14, 16, 24 eller 25 § ska för värdepappersförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

83 §
Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 67 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

84 §
Brott mot bestämmelserna om finansiering av förvärv av värdepappersföretags egna aktier

Den som uppsåtligen bryter mot vad som i 26 § föreskrivs om lån och säkerheter eller om emottagande av egna eller moderföretagets aktier, andelar, kapitallån, debenturer eller därmed jämförbara åtaganden som pant ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om finansiering av förvärv av värdepappersföretags egna aktier dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

85 §
Brott mot bestämmelserna om förvärv av värdepappersföretags aktier eller andelar

Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 42 § 1 mom. eller utan att göra en anmälan enligt 39 § till Finansinspektionen eller i strid med Finansinspektionens förbud som avses i 39 §, förvärvar aktier eller andelar ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv av värdepappersföretags aktier eller andelar dömas till böter.

86 §
Värdepappersföretags bokföringsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet upprättar bokslut eller koncernbokslut i strid med bestämmelserna i 8 kap. eller en förordning som finansministeriet utfärdat med stöd av dem eller i strid med Finansinspektionens föreskrifter ska, om inte gärningen utgör bokföringsbrott enligt 30 kap. 9 § i strafflagen eller bokföringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 10 § i strafflagen eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för värdepappersföretags bokföringsförseelse dömas till böter.

11 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

87 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007 och genom den upphävs lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996), nedan den gamla lagen, jämte ändringar.

Denna lag tillämpas också på värdepappersföretag som har beviljats verksamhetstillstånd före ikraftträdandet, om inte annat följer av denna lag.

Om det någon annanstans i lag hänvisas till en bestämmelse i den gamla lagen eller annars avses en bestämmelse i den, ska motsvarande bestämmelse i denna lag tillämpas i stället.

På värdepappersföretag tillämpas 177―184 § i kreditinstitutslagen. På värdepappersföretag tillämpas inte artiklarna 45 och 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut.

Bestämmelserna i 46 § i denna lag tillämpas inte före den 1 januari 2011 på värdepappersföretag som avses i 45 § 3 mom. och som enligt villkoren i verksamhetstillståndet får tillhandahålla investeringstjänster endast med sådana finansiella instrument som avses i det nämnda momentet.

På behandlingen av ansökningar som inte är avgjorda när denna lag träder i kraft ska denna lag tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

88 §
Värdepappersföretags verksamhetstillstånd

Ett värdepappersföretag som har beviljats verksamhetstillstånd enligt den gamla lagen och som när denna lag träder i kraft med stöd av det tillhandahåller sådana investeringstjänster som avses i 5 § ska inom nio månader efter ikraftträdandet hos Finansinspektionen ansöka om fastställelse av verksamhetstillståndet. I ansökan ska specificeras vilka investeringstjänster enligt 5 § och vilka sidotjänster enligt 15 § 1 mom. värdepappersföretaget ansöker om fastställelse av verksamhetstillståndet för. Om fastställelse av verksamhetstillståndet har sökts inom den nämnda tiden, får investeringstjänster tillhandahållas med stöd av ett verksamhetstillstånd som beviljats enligt den gamla lagen till dess att beslutet om fastställelse av verksamhetstillståndet har fattats. Om ansökan om fastställelse är bristfällig, ska sökanden uppmanas att i enlighet med 22 § i förvaltningslagen (434/2003) komplettera ansökan inom en viss tid. Beslutet om fastställelse av verksamhetstillståndet ska fattas inom tolv månader efter att ansökan tagits emot.

Någon annan person än ett i 1 mom. avsett företag, som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver affärsverksamhet som består i att tillhandahålla i 5 § avsedda tillståndspliktiga investeringstjänster, ska ansöka om verksamhetstillstånd inom sex månader från det att lagen trätt i kraft eller avsluta verksamheten inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

Finansinspektionen kan ta upp en ansökan om verksamhetstillstånd till behandling enligt denna lag redan innan lagen träder i kraft.

89 §
Kundkonton

Ett värdepappersföretag som när denna lag träder i kraft innehar återbetalbara kundmedel som i enlighet med 16 § 2 mom. 1 punkten i den gamla lagen har tagits emot på konton, ska sluta ta emot medel och inom sex månader från det att lagen trätt i kraft återbetala medlen till kunderna eller placera dem på det sätt som kunden bestämmer.

90 §
Värdepappersföretags minimikapital

Ett värdepappersföretags aktiekapital ska inom sex månader från det att denna lag har trätt i kraft uppfylla kraven enligt 45 §.

91 §
Ersättningsfondens stadgar

Ersättningsfonden ska ändra sina stadgar i överensstämmelse med denna lag och hos finansministeriet ansöka om fastställelse av stadgarna inom två månader från det att denna lag har trätt i kraft. Stadgarna kan ändras redan innan denna lag träder i kraft och fastställas så att de träder i kraft samtidigt som denna lag.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.