886/2007

Given i Helsingfors den 11 oktober 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1395/2001, och

fogas till förordningen en ny 25 b § som följer:

3 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §
Statsbidragsmyndighet i vissa fall

Utbildningsstyrelsen är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller sådana statsunderstöd för undervisningsverksamhet som avses i 42 § 2 mom. och 43 a § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

25 b §
Statsunderstöd för ordnande av fristående examina som avläggs utan förberedande utbildning

Det statsunderstöd som avses i 43 a § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som beviljas för ordnande av fristående examina som avläggs utan förberedande utbildning kan per del av examen uppgå till högst det värde som motsvarande del av examen som avläggs utan förberedande utbildning har vid bestämmande av statsandelsfinansieringen för yrkesinriktad tilläggsutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007.

Helsingfors den 11 oktober 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Undervisningsråd
Jorma Ahola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.