873/2007

Given i Helsingfors den 5 oktober 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1125/2006, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1, 2 och 4 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 1 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 2 mom., 2, 3, 3 a och 5 §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2 § 1―6 mom., 3 § 2 och 4―11 mom., 3 a, 3 b, 3 d, 4 d och 7 §, 11 kap. 1 och 6―14 §, 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 4 a, 5 b, 6 och 7 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 15 kap. 25 § 3 mom., 26 och 27 § och 34 § 2 mom., 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13―15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. och 18 kap. 6 d―6 f § och 9 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag.


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2007.

RP 21/2007
AjUB 2/2007
RSv 26/2007
Rådets direktiv 2004/113/EG (32004L0113); EGT nr L 373, 21.12.2004, s. 37

Helsingfors den 5 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.