872/2007

Given i Helsingfors den 5 oktober 2007

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) nya 63 b―63 d § som följer:

9 kap.

Drivande av försäkringsrörelse i Finland

63 b §
Användning av kön i samband med försäkringar samt riskbedömning

Användning av kön vid beräkningen av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar och på detta grundade proportionerliga skillnader i försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar tillåts endast om användningen av kön är en påverkande faktor vid en riskbedömning som grundar sig på försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

Riskbedömningen kan grunda sig på ett utländskt försäkringsbolags eget försäkringsbestånd, på utländska och finländska försäkringsbolags eller försäkringsföreningars gemensamma statistiska material om försäkringsbestånd eller på tillförlitlig allmän statistik som beskriver den risk som försäkras. Om riskbedömningen grundar sig på ett utländskt försäkringsbolags eget försäkringsbestånd, ska beståndet vara tillräckligt stort för att möjliggöra en tillförlitlig riskbedömning.

Riskbedömningen ska innehålla en statistik- och analysdel och en sammanfattningsdel. Av riskbedömningen ska framgå på vilket sätt könstillhörigheten påverkar den risk som försäkras och den proportionerliga skillnaden mellan könen i fråga om den risk som försäkras. Riskbedömningens sammanfattningsdel ska innehålla uppgifter som gör det möjligt att fastställa könets betydelse som försäkringsteknisk faktor.

63 c §
Inlämnande av riskbedömningar till Försäkringsinspektionen och publicering av dem

Om ett utländskt försäkringsbolag använder kön vid beräkningen av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar, ska bolaget lämna den riskbedömning som avses i 63 b § till Försäkringsinspektionen innan försäkringsprodukterna i fråga tillhandahålls.

Det utländska försäkringsbolaget ska publicera riskbedömningens sammanfattningsdel på sina webbsidor och den ska finnas tillgänglig hos försäkringsbolaget. Det utländska försäkringsbolaget ska regelbundet, dock minst vart femte år, göra en ny riskbedömning och lämna den till Försäkringsinspektionen samt publicera riskbedömningens sammanfattningsdel.

63 d §
Försäkringsinspektionens befogenheter

Försäkringsinspektionen ska offentliggöra inom vilka försäkringsgrenar de utländska försäkringsbolagen använder kön vid beräkningen av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar.

Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela föreskrifter om de uppgifter som ska ingå i den riskbedömning som avses i 63 b § och om hur uppgifterna ska presenteras och lämnas till inspektionen.

Om den tidsfrist på fem år som nämns i 63 c § anses vara för lång eller situationen av någon annan orsak kan anses kräva det, kan Försäkringsinspektionen ålägga ett utländskt försäkringsbolag att lämna en ny riskbedömning.


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2007.

Denna lag tillämpas på försäkringsavtal som ingås den 22 december 2007 eller därefter.

RP 21/2007
AjUB 2/2007
RSv 26/2007
Rådets direktiv 2004/113/EG (32004L0113); EGT nr L 373, 21.12.2004, s. 37

Helsingfors den 5 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.