871/2007

Given i Helsingfors den 5 oktober 2007

Lag om ändring av 16 kap. i lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 kap. i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) nya 14―16 § som följer:

16 kap.

Särskilda stadganden

14 §

Användning av kön vid beräkningen av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar och på detta grundade proportionerliga skillnader i försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar tillåts endast om användningen av kön är en påverkande faktor vid en riskbedömning som grundar sig på försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

Riskbedömningen kan grunda sig på en försäkringsförenings eget försäkringsbestånd, på försäkringsbolags eller försäkringsföreningars gemensamma statistiska material om försäkringsbestånd eller på tillförlitlig allmän statistik som beskriver den risk som försäkras. Om riskbedömningen grundar sig på en försäkringsförenings eget försäkringsbestånd, ska beståndet vara tillräckligt stort för att möjliggöra en tillförlitlig riskbedömning.

Riskbedömningen ska innehålla en statistik- och analysdel och en sammanfattningsdel. Av riskbedömningen ska framgå på vilket sätt könstillhörigheten påverkar den risk som försäkras och den proportionerliga skillnaden mellan könen i fråga om den risk som försäkras. Riskbedömningens sammanfattningsdel ska innehålla uppgifter som gör det möjligt att fastställa könets betydelse som försäkringsteknisk faktor.

15 §

Om en försäkringsförening använder kön vid beräkningen av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar, ska föreningen lämna den riskbedömning som avses i 14 § till Försäkringsinspektionen innan försäkringsprodukterna i fråga tillhandahålls.

Försäkringsföreningen ska publicera riskbedömningens sammanfattningsdel på sina webbsidor och den ska finnas tillgänglig hos försäkringsföreningen. Försäkringsföreningen ska regelbundet, dock minst vart femte år, göra en ny riskbedömning och lämna den till Försäkringsinspektionen samt publicera riskbedömningens sammanfattningsdel.

16 §

Försäkringsinspektionen ska offentliggöra inom vilka försäkringsgrenar försäkringsföreningarna använder kön vid beräkningen av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar.

Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela föreskrifter om de uppgifter som ska ingå i den riskbedömning som avses i 14 § och om hur uppgifterna ska presenteras och lämnas till inspektionen.

Om den tidsfrist på fem år som nämns i 15 § anses vara för lång eller situationen av någon annan orsak kan anses kräva det, kan Försäkringsinspektionen ålägga en försäkringsförening att lämna en ny riskbedömning.


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2007.

Denna lag tillämpas på försäkringsavtal som ingås den 22 december 2007 eller därefter.

RP 21/2007
AjUB 2/2007
RSv 26/2007
Rådets direktiv 2004/113/EG (32004L0113); EGT nr L 373, 21.12.2004, s. 37

Helsingfors den 5 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.