858/2007

Given i Helsingfors den 25 september 2007

Arbetsministeriets förordning om delegationen för sjömansärenden

På föredragning från arbetsministeriet föreskrivs:

1 §
Syfte

För att allmänt utveckla den lagstiftning som gäller sjöfararnas arbetsförhållanden och sociala förhållanden samt behandla specialfrågor som hänför sig till sjöfararnas arbetsförhållanden finns i samband med arbetsministeriet en delegation för sjömansärenden som ett berednings-, förhandlings- och remissorgan.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa den allmänna utvecklingen av arbets- och sociallagstiftningen inom sjöfarten och utveckla det behövliga samarbetet mellan dels behöriga myndigheter och inrättningar, dels arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten,

2) göra framställningar och ta initiativ i syfte att utveckla sjöfararnas arbetsförhållanden,

3) avge utlåtanden i frågor som hör till dess uppgifter och utföra andra av statsrådet föreskrivna uppgifter som gäller verkställande och utvecklande av sjömanslagstiftningen, samt

4) till statsrådet ge utlåtanden och ta initiativ i sjöfartsärenden som hör till Internationella arbetsorganisationen ILO:s verksamhetsområde.

3 §
Sammansättning

Delegationen består av en ordförande och en vice ordförande. Dessutom har delegationen 9 medlemmar, vilka alla har en personlig suppleant.

Ordföranden och vice ordföranden skall företräda arbetsministeriet, två andra medlemmar social- och hälsovårdsministeriet, en medlem kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt tre arbetsgivarmedlemmar och tre arbetstagarmedlemmar de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.

Statsrådet förordnar medlemmarna för tre år i sänder.

Om en medlem eller suppleant avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbetsministeriet för den återstående mandatperioden en ny medlem eller suppleant i dennes ställe på framställning av samma myndighet eller organisation som har föreslagit den tidigare förordnade medlemmen eller suppleanten.

4 §
Sammanträde och beslutförhet

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden samt när minst sex medlemmar anhåller om det. Delegationen är beslutför då ordföranden och minst sex övriga medlemmar är närvarande, av vilka minst en är arbetsgivarmedlem och minst en arbetstagarmedlem.

5 §
Sektioner

Delegationen kan tillsätta sektioner.

Delegationen utser sektionernas medlemmar och ordförande. Även utomstående sakkunniga kan kallas till medlemmar i och ordförande för en sektion.

Under delegationen lyder en sjöfartshälsovårdssektion. Sjöfartshälsovårdssektionen behandlar frågor som gäller hälso- och sjukvårdssystemet för sjömän och i synnerhet principiella frågor i anslutning till läkarundersökning av sjömän. Som sjöfartshälsovårdssektionens ordförande fungerar en delegationsmedlem som företräder social- och hälsovårdsministeriet. En sakkunnigmedlem i hälsovårdssektionen, som delegationen utser på framställning av arbetshälsoinstitutet, skall vara förtrogen med företagshälsovården för sjömän.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden (535/1989) jämte ändringar.

Helsingfors den 25 september 2007

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Regeringssekreterare
Seija Jalkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.