844/2007

Given i Helsingfors den 13 september 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om växtförädlarrätt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen av den 9 oktober 1992 om växtförädlarrätt (907/1992) 1 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom. samt 7 § 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 6 a § och till 7 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Registreringsansökan

Registreringsansökan skall undertecknas av sökanden eller hans representant och ansökan skall innehålla

1) sökandens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, hemort och adress samt, om sökanden representeras av ett ombud, ombudets namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, hemort och adress,


Ansökan och dess bilagor skall uppgöras på finska, svenska, eller engelska.

6 a §
Växtsortsnämndens sammansättning

I växtsortsnämnden skall jord- och skogsbruksministeriet, frökontrollen, sakkunskap beträffande åkerväxter, rådgivningen, lantbruksproducenterna, livsmedelsindustrin samt konsumenterna vara representerade. Jord och skogsbruksministeriet utser ordföranden och vice ordföranden för nämnden. Livsmedelssäkerhetsverkets representant är sekreterare för nämnden. Sekreteraren är inte medlem i nämnden. Nämnden kan arbeta uppdelad i sektioner enligt vad som bestäms i nämndens arbetsordning. Nämnden fastställer arbetsordningen för nämnden och sektionerna.

Nämnden och en sektion är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två medlemmar eller suppleanter är närvarande.

7 §
Behandlingen i nämnden

Växtsortsnämnden kan vid behov kalla experter för att höras och begära expertutlåtanden beträffande frågor som sammanhänger med ärendets behandling.


När nämnden fattar beslut om växtförädlarrätt kan den använda sig av resultaten av prov som en myndighet som registrerar växtförädlarrätter eller en av denna myndighet befullmäktigad myndighet eller inrättning i en stat som anslutit sig till den internationella konventionen om skydd för växtförädlingsprodukter (UPOV) har utfört.


Denna förordning träder i kraft den 24 september 2007.

Helsingfors den 13 september 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Hannele Sankari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.