843/2007

Given i Helsingfors den 13 september 2007

Statsrådets förordning om främjande av filmkonsten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i lagen av den 21 januari 2000 om främjande av filmkonsten (28/2000):

1 §
Grunder för beviljande av stöd

Stöd enligt 2 § i lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) kan beviljas för framställning och distribution av sådana filmer eller andra bildprogram som betraktas som kulturprodukter. Som en kulturprodukt som kan få stöd betraktas en film eller ett bildprogram av annat slag när

1) filmen eller bildprogrammet bildar en konstnärlig helhet,

2) dess innehåll baserar sig på kulturvärden som har sitt ursprung i kulturidentiteten, och

3) skapande upphovsmän och utövande konstnärer har gjort en betydande insats i produktionen, och när de löner och arvoden som betalas dem utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

2 §
Kvalitetsstöd

Den som producerar filmer och andra bildprogram kan som produktionsstöd beviljas kvalitetsstöd. Kvalitetsstöd delas ut av statens filmkonstkommission.

3 §
Understödsanvisningar

Finlands filmstiftelses understödsanvisningar skall innehålla anvisningar åtminstone om de olika formerna av stöd, ansökan om och grunderna för beviljande av stöd, ingående och upphävande av avtal om stöd, utbetalning av stöd, avgivande av redovisning, återkrav av stöd och övervakning av stöden.

Filmstiftelsen skall avgiftsfritt ha understödsanvisningarna tillgängliga för allmänheten på sitt verksamhetsställe och på datanätet.

4 §
Berättelse och redovisning

Finlands filmstiftelse skall årligen lämna undervisningsministeriet en berättelse om sin verksamhet när det gäller beviljandet av stöd och en redogörelse för användningen av de statliga medel som stiftelsen har anvisats. Berättelsen och redogörelsen skall lämnas inom fyra månader efter utgången av kalenderåret.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 4 februari 2000 om främjande av filmkonsten (121/2000).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 september 2007

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Direktör
Jukka Liedes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.