840/2007

Given i Helsingfors den 5 september 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 4 februari 2004 om fastställande av ett restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk (79/2004) en ny 5 a § som följer:

5 a §
Krav gällande hälsointyg

Levande fiskar och könsceller av dem som införs till fiskodlingsanstalter inom restriktionsområdet skall åtföljas av ett för fiskarten i fråga avsett hälsointyg som utfärdats och undertecknats av den tjänsteveterinär som kontrollerat sändningen och som överensstämmer med kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung. Genom intyget bekräftas att fiskarna inte uppvisar några tecken på klinisk sjukdom och att fiskarna och könscellerna härstammar från en zon som är fri från VHS-sjuka.

Ett separat hälsointyg skall utfärdas i fråga om varje transportparti och för varje mottagare inom restriktionsområdet. Kontrollen skall utföras och intyget upprättas tidigast 48 timmar före inlastningen av fisk eller könsceller. Ett transportparti kan bestå av flera lass om de avgår inom 48 timmar från en anstalt till en och samma mottagare. Den totala mängd fisk som lassen innehåller skall meddelas i del 1 i hälsointyget.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2007.

Kommissionens beslut 2007/345/EG (32007D0345); EUT nr L 130, 22.5.2007, s. 16
Kommissionens beslut 2007/570/EG (32007D0570); EUT nr L 217, 22.8.2007, s. 36
Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 (32004R0599); EUT nr L 94, 31.3.2004, s. 44

Helsingfors den 5 september 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Riitta Rahkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.