828/2007

Given i Helsingfors den 24 augusti 2007

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Stockholm den 26 januari 2006 ingångna överenskommelsen om ändring av den i Stockholm den 6 februari 1931 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/1931) (den nordiska äktenskapskonventionen) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Ett äktenskapsförord eller ett lagvalsavtal mellan makar som avses i artikel 3 i den nordiska äktenskapskonventionen och vilkas hemvist är i Finland kan inte åberopas gentemot en makes borgenär, om avtalet inte givits in till magistraten för registrering så som föreskrivs i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005).

Registrering av ett lagvalsavtal som avses i 1 mom. kan inte åberopas till skada för en sådan borgenär vars fordran har uppstått före registreringen av avtalet, om makarnas hemvist vid tidpunkten för fordrans uppkomst var i Finland.

3 §

Angående registreringen av de avtal som avses i 2 § och de uppgifter som införs i registret gäller vad som i lagen om vissa personregister vid magistraterna föreskrivs om motsvarande handlingar som avses i äktenskapslagen (234/1929).

4 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 13/2007
LaUB 3/2007
RSv 15/2007

Helsingfors den 24 augusti 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.