826/2007

Given i Helsingfors den 24 augusti 2007

Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 1 och 2 §, 4 § 3 mom., 21 § 1 mom. och 24 § 2 mom. och

fogas till lagen ett nytt 3 a kap. som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på tryckbärande anordningar.

Denna lag tillämpas i enlighet med vad som bestäms särskilt på

1) tryckbärande anordningar i kärnanläggningar,

2) tryckbärande anordningar inom försvarsförvaltningens verksamhetsområde, och

3) tryckbärande anordningar i luftfartyg och deras användningsutrustning.

På sådana tryckbärande kärl och cisterner som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) tillämpas denna lag endast i fråga om placeringen och användningen av dem.

På tryckbärande anordningar i fartyg tillämpas denna lag enligt vad som föreskrivs i 3 a kap.

2 §

I denna lag avses med

1) tryckbärande anordning en cistern, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet i vilken övertryck råder eller kan utvecklas samt tekniska helheter som är avsedda att skydda en tryckbärande anordning,

2) CE-märkning en sådan märkning som föreskrivs i lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994),

3) ministeriet handels- och industriministeriet,

4) tillsynsmyndighet Säkerhetsteknikcentralen; i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, Sjöfartsverket vid sidan av Säkerhetsteknikcentralen,

5) besiktningsorgan en organisation som har konstaterats vara kompetent och som har rätt att utföra de uppgifter som i denna lag föreskrivs för ett besiktningsorgan,

6) tryckbärande anordning i fartyg en tryckbärande anordning som är installerad eller avses bli installerad i ett finskt fartyg eller är avsett för framdrivning av ett finskt fartyg; som tryckbärande anordning i fartyg betraktas dock inte lasttankar i ett gastankfartyg,

7) klassificeringssällskapsdirektivet rådets direktiv 1994/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1997/58/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/105/EG och 2002/84/EG,

8) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som erkänts enligt artikel 4 i klassificeringssällskapsdirektivet.

4 §

Åtgärder som ett utländskt besiktningsorgan eller ett erkänt klassificeringssällskap vidtagit för att påvisa överensstämmelse godkänns, om detta förutsätts i internationella avtal som är förpliktande för Finland eller i Europeiska gemenskapens rättsakter.

3 a kap.

Tryckbärande anordningar i fartyg

19 a §

Tryckbärande anordningar i fartyg skall besiktas av tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap eller ett i enlighet med 5 § godkänt besiktningsorgan att utföra besiktning, om besiktningsorganet har tillräcklig kompetens och erfarenhet i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg.

19 b §

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av de besiktningsorgan som den har bemyndigat att utföra besiktning av tryckbärande anordningar i fartyg.

Tillsynsmyndigheten kan ge ett besikningsorgan en anmärkning eller en varning om det inte uppfyller de krav som föreskrivs eller om det verkar i strid med bestämmelserna. Om anmärkningen eller varningen inte resulterar i att bristerna i verksamheten avhjälps, kan tillsynsmyndigheten återkalla bemyndigandet för viss tid. Bemyndigandet kan återkallas slutgiltigt om det förekommer väsentliga brister eller försummelser i verksamheten.

När tillsynsmyndigheten bemyndigar ett erkänt klassificeringssällskap att utföra besiktning av tryckbärande anordningar tillämpas bestämmelserna i klassificeringssällskapsdirektivet.

19 c §

Om det i ett fartyg installeras eller redan finns en tryckbärande anordning med en säkerhetsnivå som åtminstone motsvarar den som beskrivs i tillämpliga, harmoniserade europeiska standarder, skall tillsynsmyndigheten tillåta användningen av den tryckbärande anordningen, förutsatt att den är tillverkad eller marknadsförd i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller tillverkad i en annan EES-stat.

21 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) underlåter att fullgöra en skyldighet enligt 3, 4 eller 6―10 §, 19 § 1 mom. eller 19 a § eller

2) inte iakttar ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 15―18 §

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för förseelse mot bestämmelserna om tryckbärande anordningar dömas till böter.


24 §

Om ett besiktningsorgan eller ett erkänt klassificeringssällskap vägrar ge ett besiktnings- eller bedömningsintyg, skall beslutet motiveras och utan dröjsmål meddelas den som beslutet gäller. Samtidigt skall sökanden meddelas hur sökanden kan få saken upptagen till behandling genom ett rättelseförfarande. På rättelser tillämpas ett förfarande som bestäms närmare i samband med att besiktningsorganet utnämns, erkänns eller godkänns. Ändring i ett beslut att vägra ge besiktnings- eller bedömningsintyg som fattats vid ett rättelseförfarande får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 19/2007
KoUB 3/2007
RSv 17/2007

Helsingfors den 24 augusti 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.