825/2007

Given i Helsingfors den 29 augusti 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21, 26 och 31 § i lagen av den 22 december 2006 om assisterad befruktning (1237/2006):

1 §
Förintande av könsceller och embryon

Vid förintande av könsceller och embryon skall donatorskoden på deras förvaringskärl avlägsnas.

En anteckning om förintande av donerade könsceller och embryon och tidpunkten för förintandet skall göras i det exemplar av donatorns samtycke som arkiveras enligt 17 § 2 mom. i lagen om assisterad befruktning (1237/2006). I fråga om förintande av könsceller eller embryon från den som får behandling skall en anteckning göras i det exemplar av behandlingssamtycket som arkiveras.

2 §
Hälsokontroll

Donatorn skall genomgå vid en hälsokontroll undersökningar i enlighet med de föreskrifter som Läkemedelsverket meddelat med stöd av 24 § 4 mom. i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001).

3 §
Donatorskod

För donatorn skapas en individuell donatorskod som avses i 14 § i lagen om assisterad befruktning. Donatorskoden för en äggcellsdonator bildas av en organisationsdel och en löpande del. Donatorskoden för en spermadonator bildas av en organisationsdel, en löpande del och en del av vilken framgår om donatorn i enlighet med 16 § 2 mom. i lagen om assisterad befruktning har gett sitt samtycke till fastställande av faderskap.

Rättsskyddscentralen för hälsovården skapar för varje tjänstetillhandahållare en individuell kod som skall användas för organisationsdelen av donatorskoden. Den löpande delen av donatorskoden är en sexsiffrig kod som skall kunna kopplas ihop med respektive donator. Varje tjänstetillhandahållare börjar den löpande delens numrering med nummerserien 000001. Om spermadonatorn i enlighet med 16 § 2 mom. i lagen om assisterad befruktning har gett sitt samtycke till fastställande av faderskap, skall den tredje delen av koden bestå av siffran 1. Om spermadonatorn inte har gett ovan avsedda samtycke, skall den tredje delen av koden bestå av siffran 2.

Vid donation av embryon både den man och den kvinna ur vars könsceller embryot har skapats har sin egen donatorskod.

4 §
Ersättningar som betalas till donatorn

Till donatorn kan betalas ersättning för kostnader som föranletts av donationen och för inkomstbortfall. Ersättningen får inte överskrida den faktiska kostnaden eller förlusten. Till den som saknar förvärvsinkomster eller som donerar äggceller eller spermier under sin fritid kan ersättning för inkomstbortfall betalas högst till ett belopp som motsvarar grunddagpenningen enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) för de dagar då han eller hon för att donationen skall kunna genomföras har varit tvungen att besöka tjänstetillhandahållaren, eller någon som tjänstetillhandahållaren anvisat, för undersökningar eller för själva donationen. Den som saken gäller skall på begäran visa upp behövliga kvitton, löneintyg eller motsvarande dokument för att få ersättningen.

Till den som donerar äggceller kan, utöver vad som föreskrivs i 1 mom., betalas ersättning för annan olägenhet med avseende på den fysiska och psykiska ansträngning, den faktiska olägenhet och den begränsning i de vardagliga aktiviteterna som föranletts av donationen. Denna ersättning får uppgå till högst 250 euro per donationstillfälle.

För donation av embryon enligt 20 § i lagen om assisterad befruktning betalas ingen ersättning.

5 §
Uppgifter om verksamheten

Rättsskyddscentralen för hälsovården har rätt att av tjänstetillhandahållarna avgiftsfritt få alla de uppgifter och dokument som den behöver i sina tillsynsuppgifter.

Tjänstetillhandahållarna skall lämna Rättsskyddscentralen för hälsovården en i 20 i § 2 mom. i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål avsedd årsrapport samtidigt som rapporten lämnas till Läkemedelsverket.

Tjänstetillhandahållarna skall avgiftsfritt lämna Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården de uppgifter som behövs för statistikföringen när det gäller assisterad befruktning och dess resultat och kostnadseffektivitet samt patientsäkerhet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 augusti 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.