820/2007

Given i Helsingfors den 20 augusti 2007

Finansministeriets förordning om fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse samt om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 3 mom., 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder, 39 § 3 mom. i lag 134/2007 samt 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. i lag 224/2004:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) samt bokslutet, verksamhetsberättelsen och halvårsrapporten för placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder samt för specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. i lagen om placeringsfonder upprättas i enlighet med denna förordning. På fondbolagets bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas även vad det föreskrivs i 146 och 148―155 § i kreditinstitutslagen (121/2007), om inte något annat följer av denna förordning.

Bokslutet för en placeringsfond upprättas i enlighet med denna förordning oberoende av om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden upprättat sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (1336/1997).

Vad som i denna förordning föreskrivs om bokslut tillämpas på motsvarande sätt på fondbolags koncernbokslut, om inte något annat särskilt fastställs.

2 kap.

Fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse

2 §
Resultaträkning och balansräkning för fondbolag

Resultaträkningen och balansräkningen för fondbolag upprättas i enlighet med bilaga I till denna förordning.

För förvaltningsarvoden som antecknats under arvoden skall i resultaträkningen särskilt anges deras bruttobelopp och det belopp som har återburits till placerarna. Av arvoden skall specificeras de arvoden som fås från verksamhet enligt 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder. Arvodena kan specificeras antingen i resultaträkningen eller i noterna.

3 §
Redovisning av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och finansiella leasingavtal i bokslutet och koncernbokslutet

På fondbolags bokslut tillämpas vad som föreskrivs i 2 och 3 samt 5―8 § i finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (150/2007).

På antecknande av finansiella leasingavtal i koncernbokslut tillämpas vad som föreskrivs i 4 § i den förordning som nämns i 1 mom.

4 §
Finansieringsanalys och innehållet i noterna

På noterna till fondbolags bokslut och på finansieringsanalys tillämpas vad som föreskrivs i 4 kap. i finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (150/2007).

5 §
Innehållet i verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen skall innehålla åtminstone följande uppgifter om viktiga omständigheter gällande utvecklingen av fondbolagets verksamhet:

1) en redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen och resultatet av fondbolagets verksamhet samt av fondbolagets ställning, inklusive en beskrivning av de viktigaste framtida riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

3) den förväntade framtida utvecklingen,

4) de risker som anknyter till finansiella instrument och en redogörelse för målen och principerna för styrningen av dem, särskilt för kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker, inklusive principerna för säkrande av varje huvudtyp av sådana planerade transaktioner där säkringsredovisning används.

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en redogörelse, om fondbolaget har blivit moderföretag eller har varit övertagande företag vid en fusion eller om fondbolaget har delats. I verksamhetsberättelsen skall eventuella utländska filialer och representationskontor uppges.

I verksamhetsberättelsen skall ingå styrelsens förslag till åtgärder beträffande fondbolagets vinst samt ett förslag till eventuell utdelning av övrigt fritt eget kapital.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten skall vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet i fråga om fondbolagets verksamhet samt av fondbolagets ställning, och den skall motsvara omfattningen och mångformigheten hos fondbolagets verksamhet.

Ett fondbolags verksamhetsberättelse som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder skall innehålla en kapitaltäckningsanalys med uppgifter om fondbolagets kapitalbas och minimibeloppet för kapitalbasen.

I fråga om nyckeltalen och de viktigaste posterna i resultat- och balansräkningen skall i verksamhetsberättelsen ingå en tabell som upptar åtminstone de tre senaste räkenskapsperioderna. Nyckeltal och andra uppgifter skall också anges om övriga faktorer som eventuellt har betydelse för fondbolagets verksamhet, såsom om personalen.

3 kap.

Placeringsfonders bokslut

6 §
Allmänna principer för upprättande av placeringsfonders bokslut

Bokslutet för en placeringsfond upprättas med iakttagande av de bestämmelser om beräkning av placeringsfondens värde som ingår i placeringsfondens stadgar.

Vad som i denna förordning föreskrivs om värdepapper tillämpas även på penningmarknadsinstrument som avses i 2 § 13 punkten i lagen om placeringsfonder.

7 §
Resultaträkning och balansräkning för placeringsfonder

Resultaträkningen och balansräkningen för placeringsfonder upprättas i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Om en specialplaceringsfond har placerat medel i fastigheter eller fastighetsvärdepapper skall de värdeförändringar, intäkter och kostnader som de orsakar i resultaträkningen anges särskilt på egen rad till nettobelopp före ränteintäkter.

Om en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper har tagit långfristigt lån skall det anges först under gruppen främmande kapital i balansräkningen.

De fastigheter och fastighetsvärdepapper som avses ovan i 2 mom. anges särskilt för vardera posten, värderade till marknadsvärde som första post under aktiva i balansräkningen.

8 §
Noter angående upprättande av bokslut

Noterna till bokslutet skall bestå av åtminstone de noter som anges i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen (1339/1997).

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper skall dessutom i noterna ange uppgifter om metoderna för värdering av fastigheterna och eventuella ändringar av dessa.

9 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen skall innehålla resultaträkningens poster "Nettointäkter från värdepapper" och "Nettointäkter från derivatinstrument" specificerade enligt följande:

Nettointäkter från värdepapper:

Aktierelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Nettointäkter från derivatinstrument:

Aktierelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Andra än aktie- eller ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Av fastigheters och fastighetsvärdepappers nettointäkter skall specificeras hyresinkomster, vederlag, realiserade och icke-realiserade vinster och förluster samt övriga intäkter och kostnader specificerade på vederbörligt sätt.

10 §
Noter till balansräkningen

I noterna till balansräkningen skall anges:

1) Fondens värdeförändring under räkenskapsperioden, specificerad på följande sätt:

Fondens värde 1.1.

Teckning av fondandelar

Inlösen av fondandelar

Utdelning av avkastning

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

Fondens värde 31.12.

2) En beräkning av den utdelningsbara avkastningen 31.12. enligt fondens stadgar.

3) Placeringar i värdepapper enligt slag samt derivatinstrument klassificerade enligt bilaga III till denna förordning och avstämda mot fondens värde 31.12. En specialplaceringsfond skall dessutom ange fastighetsvärdepappersplaceringar och fastighetsplaceringar klassificerade enligt nämnda bilaga och avstämda mot fondens värde 31.12.

4) Uppgift om skulder och andra förbindelser för vilka placeringsfonden har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet ställt egendom, specificerade per säkerhetsslag.

4 kap.

En placeringsfonds verksamhetsberättelse och halvårsrapport

11 §
Innehållet i verksamhetsberättelsen

Utöver vad som anges i 96 § i lagen om placeringsfonder skall en placeringsfonds verksamhetsberättelse förutom det föregående bokslutet samt revisionsberättelsen innehålla åtminstone

1) en redogörelse, med beaktande av fondens placeringspolitik, för fördelningen av placeringarna per bransch, geografiskt marknadsområde eller enligt andra ändamålsenliga grunder som beskriver placeringarnas sammansättning såsom en procentuell andel av fondens värde,

2) en redogörelse för fördelningen av placeringarna enligt olika andelsserier såsom en procentuell andel av fondens värde,

3) en redogörelse för de ändringar som inträffat i placeringarnas sammansättning under rapportperioden,

4) en redogörelse för i vilken omfattning fonden i sin verksamhet har använt olika derivatinstrument, låne- och återköpsavtal samt för antalet dylika avtal i slutet av året separat fördelade på avtal som ingåtts för att avvärja risker som hänför sig till placeringsverksamhet och i övrigt som en del av placeringsverksamhet enligt målen,

5) fondens värde och värdet av en fondandel under den senaste räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna,

6) en redogörelse för de arvoden som betalats till fondbolaget eller förvaltningsinstitutet fördelade på arvoden för förvaltning och förvaring av fondens medel samt på motsvarande kostnader för de placeringsfonder och fondföretag som varit föremål för fondens placeringar, ifall fonden på grundval av sina stadgar kan placera egna medel i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag, samt

7) en redogörelse för de anskaffningar och överlåtelser av fastigheter som gjorts för en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper.

En specialplaceringsfond som investerar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper skall i sin verksamhetsberättelse ange sådana uppgifter om sina fastigheter som uppfyller minimikraven i 3 § i finansministeriets förordning om minimikraven på de uppgifter som skall lämnas med stöd av lagen om fastighetsfonder (819/2007).

De redogörelser som avses ovan i 1 mom. kan lämnas antingen som separata utredningar till verksamhetsberättelsen eller i samband med bokslutsuppgifterna.

12 §
Innehållet i halvårsrapporten

Utöver vad som anges i 94 § i lagen om placeringsfonder skall en placeringsfonds halvårsrapport åtminstone innehålla en sådan redogörelse för rapportperioden som avses i 11 § 3 punkten för placeringar i värdepapper, klassificerad enligt bilaga III, samt de redogörelser som avses i 12 § 1 mom. 1, 3 och 6 punkten.

5 kap.

Ikraftträdande

13 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 9 februari 2007 om fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse samt om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport (151/2007).

Förordningen tillämpas första gången på det bokslut, den verksamhetsberättelse och den halvårsrapport som upprättas för den räkenskapsperiod som slutar närmast efter det att förordningen har trätt i kraft, dock så att fondbolags och placeringsfonders resultaträkningar och balansräkningar för nämnda räkenskapsperiod i stället för i enlighet med de resultaträknings- och balansräkningsscheman som ingår i bilagorna till denna förordning får upprättas i enlighet med den förordning som upphävdes genom förordningen av den 9 februari 2007.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. tillämpas förordningen på bokföringen för en specialplaceringsfond som investerar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper från ingången av den räkenskapsperiod som börjar närmast efter att lagen om ändring av lagen om placeringsfonder (351/2007) trätt i kraft.

Helsingfors den 20 augusti 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Bilaga I

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNING

Provisionsintäkter

Förvaltningsarvoden

- Återburna förvaltningsarvoden

Teckningsprovisioner

Inlösningsprovisioner

Övriga arvoden

Intäkter från egetkapitalinstrument

Företag inom samma koncern

Ägarintresseföretag

Övriga företag

Ränteintäkter

Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas

Nettoresultat av säkringsredovisning

Övriga rörelseintäkter

FONDBOLAGSVERKSAMHETENS INTÄKTER

Provisionskostnader

Räntekostnader

Administrationskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Pensionskostnader

Övriga lönebikostnader

Övriga administrationskostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

Övriga rörelsekostnader

Nedskrivningar av krediter och andra förbindelser

Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar

RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

Bokslutsdispositioner

Inkomstskatt

Vinst (förlust) av ordinarie verksamhet efter skatt

Intäkter från och kostnader för övrig verksamhet

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

BALANSRÄKNING

AKTIVA

Kontanta medel

Fordringar på kreditinstitut

På anfordran betalbara

Övriga

Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn

På anfordran betalbara

Övriga

Skuldebrev

Den offentliga sektorn

Övriga

Aktier och andelar

Aktier och andelar i ägarintresseföretag

Aktier och andelar i företag inom samma koncern

Derivatinstrument

Immateriella tillgångar

Materiella tillgångar

Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter

Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar

Övriga materiella tillgångar

Aktieemissionsfordringar

Övriga tillgångar

Resultatregleringar och förskottsbetalningar

Latenta skattefordringar

PASSIVA

FRÄMMANDE KAPITAL

Skulder till kreditinstitut

På anfordran betalbara

Övriga

Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn

På anfordran betalbara

Övriga

Skuldebrev emitterade till allmänheten

Masskuldebrevslån

Övriga

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel

Övriga skulder

Övriga skulder

Avsättningar

Resultatregleringar och erhållna förskott

Efterställda skulder

Kapitallån

Övriga

Latenta skatteskulder

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avskrivningsdifferens

Reserver

EGET KAPITAL

Aktiekapital

Överkursfond

Uppskrivningsfond

Övriga bundna fonder

Reservfond

Fond för verkligt värde

Säkring av kassaflödet

Omräkningsdifferenser

Värdering till verkligt värde

Fonder enligt bolagsordningen

Övriga fonder

Fria fonder

Balanserad vinst (förlust)

Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Förbindelser for kunders räkning till förmån för tredje part

Garantier och panter

Övriga

Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder

Återköpsförbindelser avseende värdepapper

Övriga

Bilaga II

RESULTATSRÄKNINGS- OCH BALANSRÄKNINGSSCHEMA FÖR

PLACERINGSFONDER

RESULTATRÄKNING

1. INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

a) Nettointäkter från värdepapper

b) Nettointäkter från derivatinstrument

c) Utdelningsintäkter och vinstandelar

d) Ränteintäkter

e) Övriga intäkter

2. KOSTNADER

a) Arvodeskostnader

aa) Till fondbolag

ab) Till förvaringsinstitut

b) Räntekostnader

c) Övriga kostnader

3. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

BALANSRÄKNING

A k t i v a

1. Värdepapper till marknadsvärde

2. Kundfordringar

3. Övriga fordringar

a) Derivatinstrumentens värdestegringar

b) övriga

4. Resultatregleringar

5. Kassa och bank

Aktiva sammanlagt

P a s s i v a

A. FONDENS VÄRDE

1. Fondens värde

B. FRÄMMANDE KAPITAL

1. Skulder till leverantörer

2. Övriga skulder

a) Nedskrivningar av derivatinstrument

b) Övriga

3. Resultatregleringar

Passiva sammanlagt

Bilaga III

KLASSIFICERINGEN AV PLACERINGSFONDERS OCH SPECIALPLACERINGSFONDERS VÄRDEPAPPERSPLACERINGAR OCH DERIVATINSTRUMENT
Värdepapper AntalSt/nominellt,EUR Kurs EUR/% Marknadsvärde/värdeförändring, EUR Procent av fondens värde
Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslistaSammanlagt
Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista Sammanlagt
Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom någotdera av ovan nämnda omsättningssystemSammanlagt
Övriga värdepapper Sammanlagt
Värdepapper sammanlagt
Standardiserade derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt OptionskontraktKöpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt OptionskontraktKöpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt OptionskontraktKöpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt OptionskontraktKöpta Utställda
Ickestandardiserade derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt OptionskontraktKöpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt OptionskontraktKöpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt OptionskontraktKöpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt OptionskontraktKöpta Utställda
Kassa och övriga tillgångar, netto
Fondens värde
Antalet utlöpande andelar Antalet tillväxtandelar Antalet avkastningsandelar
Värdet av en fondandel Värdet av en tillväxtandel Värdet av en avkastningsandel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.