813/2007

Given i Helsingfors den 16 augusti 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för Rättsskyddscentralen för hälsovårdens prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

Avgiftsfria prestationer
1 §

Avgiftsfria prestationer enligt 4 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) beslut i ett ärende som gäller avbrytande av havandeskap eller sterilisering,

2) sakkunnigutlåtande som en domstol eller någon annan statlig myndighet begär,

3) behandling av ett annat än i 2-6 § avsett ärende som gäller hälso- och sjukvård och ett avgörande eller beslut i ett sådant ärende, samt

4) den service enligt 7 § 1 punkten som ges på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, med undantag för den del som Rättsskyddscentralen för hälsovård anskaffar hos utomstående producenter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
2 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är tillstånd som beviljas med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001), tillstånd som enligt 11 § i lagen om medicinsk forskning (488/1999) beviljas inrättning som bedriver forskning som gäller embryon samt tillstånd som beviljas med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006), för vilka tillstånd hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) tillstånd för tagande av organ eller vävnader från levande givare för transplantation 100 €,

2) tillstånd för medicinsk förvaring eller användning av mänskliga organ och vävnader 360 €,

3) tillstånd för användning av kroppen efter en avliden samt tagande av organ och vävnader för medicinsk forskning eller undervisning 360 €,

4) tillstånd för ändrat användningsändamål för organ, vävnader och vävnadsprov 360 €,

5) tillstånd för anstalter som bedriver forskning som gäller embryon 360 €, och

6) tillstånd för lagring av könsceller och embryon och utförande av assisterad befruktning 360 €.

3 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är beslut som fattats med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970), för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) förordnande att vara läkare med behörighet att avge utlåtande i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap 60 €,

2) godkännande av sjukhus som abortsjukhus 60 €.

4 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är beslut som fattas och intyg som ges med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) legitimation

a) av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 4, 5 och 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 68 €,

b) på basis av EES-avtalet 300 €,

c) på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 35 €,

2) tillstånd som avses i 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 300 €. Förlängning av tidigare beviljat tillstånd eller beviljande av rätt att utöva yrke efter beviljat tillstånd 150 €,

3) godkännande och registrering

a) av föreskriven utbildning som leder till ett yrke för en i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning eller registrering av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning 68 €, när det är fråga om en yrkesutbildad person som har utbildats i Finland eller skyddad yrkesbeteckning för en i 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person,

b) av intyg på basis av gemensam ansökan från en läroanstalt 35 €,

c) av utbildning för sådana som genomgått utbildningen i något annat än i a) punkten avsett land eller registrering av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning 300 €,

4) godkännande och registrering av utbildning som det inte utfärdats några föreskrifter om 240 €,

5) intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialkompetens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning 60 € eller utdrag ur centralregistret 30 €.

5 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är utöver de prestationer om vilka föreskrivs i 2―4 § dessutom i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsett tillstånd att ta del av sekretessbelagd handling samt officiell avskrift, för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) tillstånd att använda sekretessbelagd handling 170 € eller om det är fråga om lärdomsprov 55 €, samt

2) kopior av ett ämbetsverks handlingar eller handlingar som riktas till det och bestyrkande av handlingarnas riktighet 2,50 € per sida, dock högst 25 € per handling.

6 §

Avgifterna enligt 2―5 § tas ut även för avslagsbeslut.

Övriga avgiftsbelagda prestationer
7 §

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Rättsskyddscentralen för hälsovården prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) informationstjänst med anknytning till data- och informationssystemen, då det inte är fråga om handlednings- eller rådgivningsservice i liten skala,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) utredningar och översättningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning,

4) publikationer,

5) användning av lokaliteter och anordningar som Rättsskyddscentralen för hälsovården besitter,

6) fotostatkopior och andra avskrifter, samt

7) sändande av material enligt uppdrag, då detta inte ingår i priser för sådant material som avses i 1―4 punkten.

8 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Ikraftträdande
9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007 och gäller till den 31 januari 2009.

Helsingfors den 16 augusti 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.