810/2007

Given i Helsingfors den 23 augusti 2007

Statsrådets förordning om Förvaltningens IT-central

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs:

1 §
Uppgifter

Förvaltningens IT-central (HALTIK) inom inrikesministeriets förvaltningsområde har till uppgift att producera data- och kommunikationstekniska utvecklings-, sakkunnig-, datasäkerhets-, produktions-, upphandlings-, rapporterings-, utbildnings- och stödtjänster för inrikesministeriet och andra ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet så som avtalats om produktion av tjänster i serviceavtalen med ämbetsverken och inrättningarna. IT-centralen kan dessutom producera motsvarande tjänster också för andra statliga ämbetsverk och inrättningar i enlighet med de allmänna utvecklingslinjerna för statens informationsförvaltning och upphandling så som avtalats om produktion av tjänster i serviceavtalen med ämbetsverken och inrättningarna.

IT-centralen producerar tjänster som gäller förvaltningsområdets informationssystem, datakommunikationstjänster och register och som särskilt föreskrivits för den eller förelagts den genom inrikesministeriets beslut.

2 §
Resultatstyrning och rapporteringsskyldighet

Förvaltningens IT-central omfattas av inrikesministeriets resultatstyrning.

IT-centralen skall före utgången av april varje år rapportera till inrikesministeriet och dataombudsmannen om ärenden av betydelse för behandlingen av uppgifter inom centralens ansvarsområde.

3 §
Verksamhetsorter

IT-centralen har sitt huvudkontor i Rovaniemi stad. IT-centralen kan dessutom ha filialer.

4 §
Organisation

I IT-centralens arbetsordning bestäms närmare om IT-centralens organisation och filialer.

5 §
Personal

Chef för IT-centralen är en direktör. Vid IT-centralen kan dessutom finnas annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. IT-centralen skall förfoga över tillräcklig sakkunskap i anslutning till produktion av tjänster samt dataskydd och datasäkerhet.

6 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid IT-centralen samt svarar för att verksamheten är resultatrik och att målen nås.

7 §
Avgörande av ärenden

Närmare bestämmelser om handläggning och avgörande av ärenden finns i IT-centralens arbetsordning, som fastställs av direktören.

Direktören avgör på föredragning ärenden som gäller IT-centralens verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag, resultatmål och verksamhetsberättelse.

Övriga ärenden avgörs av direktören eller av någon annan tjänsteman enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

8 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för direktören för IT-centralen är högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet och statsförvaltningens verksamhetsformer samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

9 §
Utnämning

Direktören för IT-centralen utnämns av inrikesministeriet.

Den övriga personalen utnämns och anställs av direktören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

10 §
Vikariat

Vid förhinder för direktören för IT-centralen är den tjänsteman som anges i arbetsordningen ställföreträdare för direktören.

I arbetsordningen bestäms om övriga vikariat.

11 §
Beviljande av tjänstledighet

Annan tjänstledighet för direktören än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av inrikesministeriet.

I arbetsordningen bestäms om beviljande av tjänstledighet i övriga fall.

12 §
IT-centralens avgiftsbelagda prestationer och tjänster

De prestationer IT-centralen tillhandahåller de ämbetsverk och inrättningar som använder centralens tjänster är avgiftsbelagda prestationer för vilka tas ut ett belopp som motsvarar IT-centralens totala kostnader för prestationen (självkostnadsvärde).

Den avgift som tas ut för enskilda prestationer bestäms närmare i de serviceavtal som ingås med de ämbetsverk och inrättningar som använder centralens tjänster.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

Åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten vid IT-centralen skall kunna inledas får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Fram till den 31 december 2010 tas inte hos ämbetsverken och inrättningarna inom inrikesförvaltningen några avgifter ut för produktionen av IT-bastjänster.

Helsingfors den 23 augusti 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.