792/2007

Given i Nådendal den 17 augusti 2007

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 6 § 1 mom., 10 §, 11 § 3 och 4 mom., 14 §, 19 § 3 mom., 23 § och 25 a § 2 mom.,

av dem 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 345/2004, 11 § 3 och 4 mom. och 19 § 3 mom. sådana de lyder i lag 399/2006, 14 § sådan den lyder i lag 1427/2001, 23 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1277/2000 och 25 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 691/2002, som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som

1) får studiestöd från en främmande stat,

2) får vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000),

3) deltar i läroavtalsutbildning som ordnas enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998),

4) får arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetsdagpenning eller utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

5) deltar i utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

6) får alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002),

7) får ålderspension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956),

8) får pension som betalas på grund av full arbetsoförmåga eller invaliditetspension enligt folkpensionslagen,

9) får arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen eller lagen om pension för arbetstagare eller enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller får pensionsstöd enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005),

10) får generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) eller avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006),

11) för samma utbildning får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt arbetspensionslagarna,

12) får full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller med stöd av bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),

13) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (452/1950), civiltjänstlagen (1723/1991) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) eller motsvarande tjänstgöring enligt utländsk lagstiftning,

14) avtjänar frihetsstraff och studerar i straffanstalten,

15) från utlandet får förmåner som motsvarar dem som nämns i 2―12 punkten.


10 §
Beviljande av studiepenning

Studiepenning beviljas studerande som enligt 1 kap. kan beviljas studiestöd enligt denna lag.

Studiepenning beviljas dock inte studerande för vars underhåll betalas barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992) eller motsvarande förmån från utlandet.

11 §
Studiepenningens belopp

Om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § i inkomstskattelagen (1535/1992) är högst 20 700 euro per år, kan studiepenningen höjas enligt följande:

1) en studiepenning på 38,68 euro med högst 58,87 euro,

2) en studiepenning på 21,86 euro med högst 42,05 euro,

3) en studiepenning på 105,96 euro med högst 126,14 euro,

4) en studiepenning på 63,91 euro med högst 84,09 euro,

5) en studiepenning på 126,14 euro med högst 126,14 euro,

6) en studiepenning på 84,09 euro med högst 84,09 euro.

Höjningen minskas med 10 procent för varje helt belopp av 2 070 euro som överskrider inkomstgränsen. Om det sammanlagda beloppet av de inkomster som avses i 3 mom. överstiger 39 000 euro betalas ingen höjning.


14 §
Bostadstillägg

Studerande som bor i en hyresbostad eller bostadsrättsbostad har rätt till bostadstillägg. Berättigad till bostadstillägg är dock inte en studerande som

1) bor hos sin förälder,

2) delar bostad med sitt eget eller sin makes barn,

3) bor i en bostad som ägs av maken,

4) skulle ha rätt till en avgiftsfri plats i elevhem, om det inte finns synnerligen vägande skäl för att den studerande inte kan ta emot platsen, eller som

5) får bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) eller bor i samma bostad som sin make som får bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 2 och 5 punkten kan en studerande dock beviljas bostadstillägg för boendekostnaderna för en sådan bostad som hyrts på grund av studier och som är belägen på annan ort än familjens stadigvarande bostad.

Den som studerar utomlands beviljas bostadstillägg på samma villkor som den som studerar i Finland. Den som studerar utomlands har dock rätt till bostadstillägg utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten.

19 §
Beaktande av föräldrarnas inkomster

En studerande har rätt till studiepenning och bostadstillägg till fullt belopp, om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § i inkomstskattelagen är högst 40 800 euro per år. Studiepenningen och bostadstillägget minskas med fem procent för varje helt belopp av 1 010 euro som överskrider inkomstgränsen.

23 §
Ansökan om och beviljande av studiestöd

Studiestöd söks hos Folkpensionsanstalten, om inte ett avtal enligt 9 a § har ingåtts mellan Folkpensionsanstalten och en läroanstalt. Ansökan kan lämnas till Folkpensionsanstaltens byrå eller till läroanstalten för vidarebefordran till Folkpensionsanstalten. Den som studerar utomlands skall dock sända ansökan till Folkpensionsanstalten. Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Studiestöd beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan har inlämnats.

Den som får vuxenutbildningsstöd kan dock beviljas statsborgen för studielån räknat från ingången av den månad som föregår ansökningsmånaden.

En ansökan om studiestöd kan avslås, om den tidpunkt då stödet enligt ansökan är avsett att börja löpa eller då villkoren för beviljande av stöd uppfylls infaller senare än sex månader efter det att ansökan har lämnats in.

Om en studerandes ansökan om hindrande förmån som nämns i 6 § har avslagits, kan studiestöd beviljas från ingången av den månad då ansökan om hindrande förmån har lämnats in.

Om en studerandes ansökan om bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/1975) eller den studerandes och makens ansökan om bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare har avslagits, kan studiestödets bostadstillägg beviljas från ingången av den månad då ansökan om bostadsbidrag har lämnats in.

25 a §
Justering av studiestödet utan ansökan

Bostadstillägget kan utan ansökan justeras på basis av förändringar i hyran eller dras in, om hyresförhållandet upphör, utifrån de uppgifter som nämns i 41 b § 3 punkten i fråga om mottagare av bostadstillägg som bor i sådana studentbostäder som avses i lagrummet.Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 6/2007
KuUB 1/2007
RSv 12/2007

Nådendal den 17 augusti 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.