787/2007

Given i Helsingfors den 26 juli 2007

Statsrådets förordning om begränsning av utsläppande på marknaden och av användning av arsenikföreningar, kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat samt preparat och produkter som innehåller dessa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), 5 § 1 mom. och 18 § 1 mom. i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) samt 40 § i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004), av dem 43 § 1 mom. i kemikalielagen sådant det lyder i lag 57/1999 och 44 § sådan den lyder i lag 1412/1992 samt 18 § 1 mom. i avfallslagen sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 605/1997 och 452/2004:

1 §

Utsläppande på marknaden och användning av arsenikföreningar, kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat samt preparat och produkter som innehåller dessa begränsas enligt bilagan.

Denna förordning tillämpas inte på forskning, utvecklingsarbete och analyser, inte heller på export utanför Europeiska gemenskapen.

2 §

Trä som släpps ut på marknaden och som har behandlats med arsenik eller preparat som innehåller arsenik skall märkas individuellt med texten: "Vain ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia. Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik."

I 1 mom. avsett trä som släpps ut på marknaden i förpackningar skall märkas med texten: "Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä. Hengityksensuojainta ja silmiensuojainta käytettävä puuta sahattaessa tai työstettäessä. Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä hyväksynnän saaneessa laitoksessa. Använd skyddhandskar vid hantering av detta trä. Avänd dammfiltermask och skyddsglasögon vid sågning eller annan bearbetning av detta trä. Avfall från detta trä skall behandlas som problemavfall av ett godkänt företag."

3 §

Trä som har behandlats med arsenik och som är sådant avfall som avses i avfallslagen (1072/1993) får endast överlåtas till en sådan mottagare som avses i 15 § 1 mom. 1―3 punkten i avfallslagen.

4 §

Bestämmelser om tillsynen över att denna förordning iakttas finns i kemikalielagen (744/1989), avfallslagen och lagen om kon sumtionsvarors och konsumenttjänsters sä kerhet (75/2004).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 5 juni 2003 om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av arsenikförening och trä som behandlats med den samt kvicksilverförening och dibutyltennväteborat och produkter som innehåller dessa (440/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2006/139/EG; EUT nr L 348, 29.12.2006, s. 94

Helsingfors den 26 juli 2007

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Miljöråd
Olli Pahkala

Bilaga

Ämne Förbud eller begränsning
--------------------------------------- ---------------------------------------
Arsenikföreningar 1. Arsenikförening och preparat som innehåller den får inte släppas ut på marknaden och användas
a) För att förhindra tillväxt av mikroorganismer, växter eller djur
- på båtskrov,
- på burar, flottar, nät, redskap och annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur,
- på annat redskap eller annan utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten.
Ovan avsedda produkter som har behandlats med arsenikföreningen eller med preparat som innehåller den får inte släppas ut på marknaden.
b) För behandling av industrins kyl-, process- eller avloppsvatten.
2. Arsenikförening och preparat som innehåller den får inte heller användas som träskyddskemikalie. Trä som har arsenikbehandlats får inte släppas ut på marknaden.
Förbudet eller begränsningen tillämpas dock inte på följande användningsområden:
a) För träskydd genom vakuum- eller tryckimpregnering i industrianläggningar med en blandning av oorganiska kopparkromarsenikföreningar (CCA-impregneringsmedel, typ C) och om ämnet eller preparatet är godkänt enligt 25 § i kemikalielagen. Det behandlade träet får inte släppas ut på marknaden förrän fixeringen av träskyddsmedlet är avslutad.
b) Trä som behandlats vid industrianläggningar som avses ovan i punkt a kan släppas ut på marknaden för yrkesmässig eller industriell användning, förutsatt att virkets hållfasthet är nödvändig för människors eller husdjurs säkerhet, och att det är osannolikt att allmänheten kommer i hudkontakt med det under dess livslängd, samt att villkoren i punkt c uppfylls,
- som konstruktionsvirke i offentliga byggnader, jordbruks- och kontorsbyggnader samt industrianläggningar,
- i broar och broverk,
- som konstruktionstimmer i sötvatten eller bräckt vatten, till exempel bryggor och broar,
- som bullerskydd,
- i lavinskydd,
- i skyddsräcken och skyddsbarriärer vid vägar,
- som stolpar av rundvirke i mark till stängsel för kreatursbesättning,
- i konstruktioner för skydd mot jordras,
- som stolpar för överföring av el och telekommunikationer,
- som järnvägssyllar i mark.
c) Behandlat trä som avses ovan i punkt a får dock inte användas
- i bostadshus, oavsett ändamål,
- på något ställe där det finns risk för upprepad hudkontakt,
- i havsvatten,
- för jordbruksändamål, med undantag av konstruktionsvirke och stängselstolpar för kreaturbesättning som nämns ovan i punkt b.
- i anordningar där behandlat trä kan komma i kontakt med mellan- eller slutprodukter som är avsedda att förtäras av människor eller djur.
3. Trä som har behandlats med arsenikföreningar eller preparat som innehåller arsenikföreningar och som har tagits i bruk före den 30 september 2007 får vara kvar och användas tills det tas ur bruk.
4. Trä som har behandlats med CCA (alla typer av CCA-impregneringsmedel) och som har tagits i bruk i Europeiska gemenskapen före den 30 september 2007 eller som har släppts på den finländska marknaden enligt bestämmelserna i denna förordning eller annanstans i Europeiska gemenskapen enligt bestämmelserna i kommissionens direktiv 2006/139/EG
- får användas, återanvändas och släppas på andrahandsmarknaden om villkoren i punkt 2 b och c samt i 2 § uppfylls.
Kvicksilverföreningar Kvicksilverförening och preparat som innehåller den får inte användas
a) För att förhindra tillväxt av mikroorganismer, växter eller djur
- på båtskrov,
- på burar, flottar, nät, redskap och annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur,
- på annat redskap eller annan utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten.
b) För träskydd.
c) För impregnering av textilier och garn för framställning av textilier.
d) För behandling av industrins kyl-, process- eller avloppsvatten.
I punkterna a-c avsedda produkter som har behandlats med kvicksilverförening eller med preparat som innehåller den får inte släppas ut på marknaden.
Dibutyltennväteborat (DBB) DBB eller ett preparat eller en produkt som innehåller minst 0,1 viktprocent DBB får inte släppas ut på marknaden. DBB och preparat som innehåller DBB får dock överlåtas för tillverkning av produkter som innehåller mindre än 0,1 viktprocent DBB.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.