750/2007

Given i Helsingfors den 2 juli 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 26 april 2006 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (296/2006) punkterna 1.5.1, 4, 5.3, 5.5, 5.9, 6 och 7 i bilagan, av dem punkterna 5.9 och 6 i bilagan sådana de lyder delvis ändrade i förordning 182/2007, som följer:Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2007.

Helsingfors den 2 juli 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Maija Salo

Bilaga

Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftstabell

1. Beslut om tillstånd och godkännande euro
1.5 Övriga beslut
1.5.1 Livsmedel
Behandling av sådan begäran om godkännande som avses i 3 § i handels- och industriministeriets beslut om övervakning av förordningen om djupfrysta livsmedel samt om övervakningsmetoderna (340/1994) 168,00
Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten
- erkännande av mineralvatten 884,00
- förnyande av erkännandet 330,00
Behandling av ett ärende gällande godkännandet av ett sådant provningsorgan som avses i 5 § 2 mom. i förordningen om övervakning av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (15/1999), avgift per timme 60,00
4. Mottagning och behandling av anmälningar
Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden som avses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000), avgift per timme 60,00
Mottagning av anmälan som avses i 8 § i handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter (662/2000) 25,00
Mottagning av anmälan som avses i 7 § i handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott (571/2003) 25,00
Mottagning av anmälan som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter (726/2007) 25,00
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
5.3 Veterinär gränskontroll
Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken lagts till avgift för varje påbörjat ton.
5.3.1 Animaliska livsmedel
5.3.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.3.1.2
- högst 100 kg 90,00
- 101 – 1 000 kg 130,00
- 1001 – 10 000 kg 275,00
- 10001 – 30 000 kg 335,00
- över 30 000 kg
- grundavgift 335,00
- för varje påbörjat ton 7,00
5.3.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.3.2 Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
5.3.2.1 Alla andra biprodukter (inkl. skinn, hudar, fjäder, ull), foder, hö och halm än produkter enligt punkt 5.3.2.2
5.3.2.1.1 - högst 1 000 kg 55,00
5.3.2.1.2 - 1001 – 20 000 kg
- grundavgift 100,00
- för varje påbörjat ton 5,00
5.3.2.1.3 - 20 001 – 46 000 kg
- grundavgift 195,00
- för varje påbörjat ton 9,00
5.3.2.1.4 - över 46 000 kg 440,00
5.3.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.3.3 Levande djur
Avgifter enligt denna punkt uppbärs också för kontroller enligt 30 och 31 § i förordningen om transport av djur.
5.3.3.1 Importkontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkt 5.3.3.2 – 5.3.3.5 85,00
5.3.3.2 Importkontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt 100,00
5.3.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt
- grundavgift 100,00
- kontrollavgift per timme 118,00
5.3.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller per timme 118,00
5.3.3.5 Importkontroll av djur som får importeras utan veterinär gränskontroll 90,00
5.3.4 Dokument- och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra produkter
5.3.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 70,00
5.3.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 130,00
5.3.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens uppbärs avgift enligt punkt 5.3.1 – 5.3.3
5.3.4.4 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning
- första intyg 24,00
- för följande intyg som utfärdas samtidigt 2,40
5.3.5 Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, per timme 118,00
5.3.6 Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uppbärs för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per varje 1 000 kg och dygn
- förvaring utan temperaturkontroll 0,50
- temperaturkontrollerad förvaring 1,00
5.3.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
5.3.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.3.1 – 5.3.4 är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören, uppbärs utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme 118,00
5.3.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, uppbärs av importören de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
5.5 Ekologisk produktion
Inledande kontroll för ekologisk produktion 60,00
Grundavgift för kontroll av ekologisk produktion 60,00
Ekologisk produktion
- övervakning av tillverkning per timme 84,00
- annan övervakning per timme 65,00
Avgifter för kontroll av olika odlingsväxter per hektar enligt den ekologiskt odlade arealen (areal godkänd som ekologisk areal och areal i övergångsskede)
- vall, träda, grönträda eller areal som inte ger skörd under kontrollåret 4,70
- strå- och trindsäd, oljeväxter 9,40
- potatis, grönsaker, bär, frukt och övriga trädgårdsväxter samt plantuppdrivning i växthus för egen frilandsproduktion 23,50
- övriga växter 9,40
Den högsta sammanlagda avgiften som en verksamhetsidkare kan påföras för produktionskontroll gällande gårdens växtproduktion 600,00
Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial
- 1 – 3 st. 20,00
- 4 – 20 st. 50,00
- 21 – 100 st. 100,00
- över 100 st. 200,00
Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionsövervakningssystem för ekologisk produktion, per timme 64,00
5.9 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång 50,00
- odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 7,50
- odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde ... 10,50
Odlingsgranskning av stamutsäde för utsädespotatis, om man vid samma inspektionsbesök granskar minst tio odlingar är grundavgiften per odling och inspektionsbesök 14,00
- odlingsgranskning per hektar 7,50
Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen 86,35
Grundavgift för tagning av jordprov för potatiscystnematod (ej i samband med odlingsgranskning) 44,75
- provtagnings- och analysavgift per prov 31,00
Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift 44,75
- provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 8,60
- testning av ringröta i utsädespotatis, per prov 57,50
- virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 194,00
- virustest av utsädespotatis per prov, 2 virus 121,00
Grundavgift för virus- och ringröteprovtagning av stamutsäde av utsädespotatis per prov, då man vid samma besök tar prov från minst 10 partier i samma lager 28,10
Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som provtas 44,75
Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som kontrolleras 88,15
6. Examinationer för påvisande av kompetens, examina
Intyg och kort för hygienisk kompetens 5,00
Specialexamen om växtskyddsmedel (förhör och intyg) 20,00
Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artsvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artsvis
- renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 330,00
- renhet: övriga arter 440,00
- grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader per timme 36,50
7. Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ursprungssorter
Kontroll av utsäde genom provodling på fält 270,00
Kontroll av underhållsparti av ursprungssort genom provodling på fält 160,00
Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registrering som ursprungssort 278,00
DUS-test, alla växtslag 1 020,00
Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 460,00
Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering som ursprungssort 473,00
Granskning av förutsättningarna för underhåll av ursprungssort, grundavgift 89,00
- för varje påbörjad timme 40,00
Odlingsgranskning av underhållsodling av ursprungssort
- grundavgift 50,00
- dessutom per hektar 7,50

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.