749/2007

Given i Helsingfors den 27 juni 2007

Miljöministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i bilagan till förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i bilagan till Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1207/2006) det inledande stycket i 2 § samt

fogas till 1 § en ny B punkt, varvid den nuvarande B och C punkten blir C och D punkt som följer:Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2007. I fråga om prestationer som nämns i 1 § B punkten i bilagan till förordningen tillämpas förordningen dock från den 1 juni 2007.

Helsinfors den 27 juni 2007

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1 §

B. Prestationer enligt lagen om växtskyddsmedel (1259/2006)

För utlåtanden om ansökningar som gäller växtskyddsmedel tas följande avgifter ut av den myndighet som ber om ett utlåtande:
euro
1. Utlåtande om godkännande av ett verksamt ämne i växtskyddsmedel i bilaga I till EU:s växtskyddsmedelsdirektiv (91/414/EEG)
a) biologiskt verksamt ämne (3,5 månadsverken) 35 000
b) kemiskt verksamt ämne (7 månadsverken 70 000
c) ny ansökan om ett verksamt ämne efter att kommissionen har fattat ett negativt beslut om dess godtagbarhet, per timme 65
2. Utlåtande om godkännande av växtskyddsmedel
2.1. Tillfälligt godkännande
a) Preparatet har fått visstidsgodkännande i något nordiskt eller baltiskt land och utvärderingsrapporten (DAR) är klar (0,25 månadsverken) 2 500
b) Preparatet godkänns endast för användning i växthus, utvärderingen görs i Finland och DAR är klar (0,33 månadsverken) 3 300
c) Preparatet godkänns endast för användning utomhus, utvärderingen görs i Finland och DAR är klar (0,8 månadsverken) 8 000
2.2. Godkännande av nya preparat
a) Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning utomhus (0,5 månadsverken) 5 000
b) Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning i växthus (0,2 månadsverken) 2 000
c) Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning utomhus och i växthus (2 månadsverken) 20 000
d) Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning i växthus (1,4 månadsverken) 14 000
e) Preparat som huvudsakligen är avsett för annan användning än som växtskyddsmedel eller preparat som är godkänt i Finland som biocid (0,13 månadsverken) 1 300
f) Ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,3 månadsverken) 3 000
2.3. Förnyande av godkännande
a) Begränsad utvärdering (inte Annex III-utvärdering) (0,33 månadsverken) 3 300
b) Omfattande utvärdering (inte Annex III-utvärdering) (0,66 månadsverken) 6 600
c) Utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland (1,5 månadsverken) 15 000
d) Utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland på exempelpreparatet i DAR, per timme 65
3. Utlåtande om utvidgning av användningsområdet för ett växtskyddsmedel
a) Inom samma grupp av användningsområden men med olika bruksmängder och brukstidpunkter (0,33 månadsverken) 3 300
b) Till en annan grupp av användningsområden, användning utomhus och i växthus (0,33 månadsverken) 3 300
c) Till en annan grupp av användningsområden, användning utomhus och en omfattande utvärdering bör göras (1 månadsverke) 10 000
4. Andra avgifter
a) Kortfattat utlåtande om ändring av godkännande, t.ex. översyn av klassificeringen i samband med ändring av formulering (0,07 månadsverken) 700
b) Om ett preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen tas en tilläggsavgift ut för prestationer enligt punkterna 2.1.b – c, 2.2.a – d och 2.3. a – c i tabellen (för varje verksamt ämne) 1 700/verksamt ämne

När begäran om ett utlåtande har mottagits, uttas en förskottsavgift som utgör 35 procent av de avgifter som nämns i punkterna 1.a – b, 2.1., 2.2., 2.3.a – c, 3.a – c och 4.b.

För de prestationer som anges i punkterna 1.a - b, 2.1., 2.2., 2.3.a - c, 3.a - c och 4.b i tabellen uttas en avgift nedsatt med 25 procent om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgiften höjs med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.

För behandling av en begäran om utlåtande som återtagits eller annars förfallit uttas 65 euro för varje påbörjad timme enligt arbetsinsats, dock minst 35 procent av avgiften enligt tabellen.

C. Prestationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Behandling av ansökan om undantag 6 350

D. Prestationer enligt statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005)

Behandling av ansökan om undantag:

a) undantag för försäljning eller inköp av produkter som används för restaurering eller reparation av gamla fordon 200
b) undantag för försäljning av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde 200
c) undantag för inköp av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde 200
2 §

Prestationer enligt avfallslagen (1072/1993)

För behandling av en anmälan om avfallstransport och för övervakning abv en transport enligt rådets förordning ( EEG) nr 1013/2006 tas följande avgifter ut i samband med behandlingen av anmälan:


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.