747/2007

Given i Helsingfors den 29 juni 2007

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 40 § 3 mom.,

ändras 3 § 1 mom. 11 och 12 punkten, 36 § 2 mom., 39 § 1 mom., 45 och 60 § samt i 74 § det inledande stycket och 9 punkten,

av dem 3 § 1 mom. 12 punkten sådan den lyder i lag 1015/1996, 36 § 2 mom. och 45 § sådana de lyder i lag 63/1995 och 60 § sådan den lyder i lag 452/2004, samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 1015/1996, en ny 13 punkt, till lagen nya 46―48 §, i stället för de 46―48 § som upphävts genom lag 91/2000, och till lagen nya 48 a―48 c § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


11) behandling verksamhet vars syfte är att göra avfallet oskadligt eller slutdeponera det,

12) tillsynsmyndighet den regionala miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten samt även andra myndigheter i den mån de har getts tillsynsuppgifter som föreskrivs eller bestäms i denna lag eller med stöd av den,

13) internationell avfallstransport i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, nedan avfallstransportförordningen, avsedd transport av avfall som sker från Finland till en annan medlemsstat i Europeiska unionen och från en medlemsstat i Europeiska unionen till Finland, export av avfall från Finland till ett land som inte hör till Europeiska unionen eller import av avfall från ett land som inte hör till Europeiska unionen till Finland antingen direkt eller genom en annan medlemsstat i unionen och transport av avfall från ett land som inte hör till Europeiska unionen till ett annat land som inte hör till Europeiska unionen genom finskt territorium.


36 §
Riksomfattande myndigheter

Finlands miljöcentral är behörig myndighet och kontaktorgan enligt avfallstransportförordningen. Finlands miljöcentral övervakar iakttagandet av bestämmelserna om internationella avfallstransporter och ansvarar för behövligt samarbete med andra behöriga myndigheter i tillsynen över internationella avfallstransporter.


39 §
Andra myndigheter

Iakttagandet av denna lags bestämmelser om och av de bestämmelser och föreskrifter som med stöd av den utfärdats om internationella avfallstransporter och om import och export av en produkt enligt 5 § 1 mom. övervakas även av tullverket. Tullverket övervakar i samarbete med Finlands miljöcentral internationella avfallstransporter inom sitt ansvarsområde. Tullen skall vid behov stoppa transporter som inte uppfyller kraven i avfallstransportförordningen eller i denna lag och anmäla detta till Finlands miljöcentral, som utan dröjsmål beslutar om fortsatta åtgärder.


45 §
Avfallstransporter

I fråga om avfallstransport och godkännande av transporter gäller avfallstransportförordningen samt vad som föreskrivs i denna lag och med stöd av den. Angående avfallstransporter som äger rum enbart på finskt territorium gäller dock denna lag och vad som föreskrivs med stöd av den.

46 §
Transport av avfall till ett annat land för behandling

Utöver vad som bestäms i 45 § får avfall transporteras från Finland till ett annat land endast om

1) det i Finland inte finns tekniska eller ekonomiska förutsättningar eller behövliga behandlingsanläggningar eller behandlingsplatser för behandling av avfallet på behörigt sätt,

2) behandlingen av avfallet där är avsevärt bättre med tanke på miljöskyddet än i Finland,

3) avfallet där behandlas på ett sätt som med tanke på miljöskyddet skulle vara godtagbart i Finland och som till kostnaderna är avsevärt fördelaktigare än behandling i Finland, eller

4) transporten utförs för att pröva en ny behandlingsmetod eller det är fråga om transport av ett parti avfall för annan försöksverksamhet.

47 §
Transport av avfall till Finland för behandling

Utöver vad som bestäms i 45 § får avfall transporteras till Finland för behandling endast om

1) behandlingen av avfall som uppkommer i Finland inte förhindras eller fördröjs till följd av detta,

2) avfallet behandlas utan oskäligt dröjsmål senast inom ett år efter transporten, och

3) avfallet behandlas i en behandlingsanläggning eller på en behandlingsplats i enlighet med tillståndsvillkoren och andra villkor som uppställts för verksamheten.

Avfall får dock inte transporteras till Finland för behandling om avsikten är att

1) deponera avfallet i eller på marken eller på särskilt planerade avstjälpningsplatser,

2) förbränna avfallet på andra platser än i anläggningar som är specialiserade på förbränning av problemavfall,

3) låta avfallet undergå biologisk eller fysikalisk-kemisk behandling om den fortsatta behandlingen av avfall som uppstår vid sådan behandling försvårar behandlingen av avfall som uppkommer i Finland, eller

4) låta avfallet behandlas i markbädd, djupinjiceras, invallas, släppas ut till vatten eller hav, förbrännas till havs eller lagras permanent.

48 §
Förbud mot avfallstransport på grund av tidigare olagliga transporter

Finlands miljöcentral kan i enlighet med avfallstransportförordningen förbjuda en internationell avfallstransport om det tidigare genom dom eller beslut som vunnit laga kraft har slagits fast att anmälaren eller mottagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har gjort sig skyldig till olaglig transport eller till någon annan handling som är olaglig av miljöskyddsskäl.

48 a §
Transport av avfall inom gränsområden

På internationell avfallstransport inom Finlands gränsområden tillämpas de överenskommelser enligt artikel 30 i avfallstransportförordningen som Finland ingår med andra medlemsstater i Europeiska unionen eller stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

48 b §
Tillämpning av exportförbudet enligt avfallstransportförordningen i undantagsfall

Finlands miljöcentral kan i enlighet med avfallstransportförordningen besluta

1) att exportförbudet enligt artikel 36.1 i avfallstransportförordningen i undantagsfall inte gäller en viss typ av avfall som avses i bilaga V till avfallstransportförordningen, om anmälaren tillförlitligt visar att avfallet i fråga inte har någon av de egenskaper som avses i artikel 36.3 i avfallstransportförordningen, samt

2) att avfallet i undantagsfall kan klassificeras som farligt avfall och att exportförbudet enligt artikel 36.1 i avfallstransportförordningen därför tillämpas, även om avfallet inte nämns i bilaga V till avfallstransportförordningen eller det nämns i del 1 förteckning B i nämnda bilaga, om avfallet i fråga har någon av de egenskaper som avses i artikel 36.4 i avfallstransportförordningen.

Innan Finlands miljöcentral fattar ett beslut enligt 1 mom. skall den informera den behöriga myndigheten i mottagarlandet. Finlands miljöcentral skall också före utgången av varje kalenderår underrätta miljöministeriet och Europeiska gemenskapernas kommission om sådana beslut.

48 c §
Internationell transport av avfall enligt artikel 18 i avfallstransportförordningen

Finlands miljöcentral har rätt att på begäran få de uppgifter som avses i bilaga VII till avfallstransportförordningen och som gäller avfall som avses i artikel 18 i förordningen av den som ansvarar för en internationell avfallstransport eller av avfallstransportören, om det är nödvändigt med tanke på inspektionerna och verkställigheten.

60 §
Avfallsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som avses i 5 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten, 6 § 6 eller 8 punkten, 7 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 c § 4 mom. 2 punkten, 18 g § 4 mom. eller 18 n, 19, 50, 57 eller 73 a § eller mot förbud, föreskrifter eller bestämmelser som meddelats med stöd av nämnda lagrum,

2) försummar skyldigheter som avses i 7―9, 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 18 c― 18 m § eller 51 § 3 eller 4 mom., eller

3) för in i landet eller ut ur landet eller genom finskt territorium transiterar avfall i strid med denna lag eller bestämmelser som har utfärdats eller särskilda föreskrifter som har meddelats med stöd av den eller i strid med avfallstransportförordningen

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för avfallsförseelse dömas till böter.

För avfallsförseelse döms likaså den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot en bestämmelse som meddelats med stöd av 13 § 1 mom. eller försummar de skyldigheter som avses i 11 §, 20 § 1 eller 2 mom., 21, 49 eller 50 b §.

74 §
Närmare stadganden

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om


9) tillämpning av bestämmelserna om anmälan av verksamhet till avfallsregistret samt om avfallsregistret,Denna lag träder i kraft den 12 juli 2007.

På avfallstransporter som Finlands miljöcentral har godkänt eller som miljöcentralen har underrättats om före denna lags ikraftträdande och för vilka den behöriga myndigheten i mottagarlandet har bekräftat mottagandet av anmälan tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 30/2007
MiUB 2/2007
RSv 9/2007
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (32006R1013); EGT nr L 190, 12.7.2006, s. 1

Helsingfors den 29 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.