742/2007

Given i Helsingfors den 29 juni 2007

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 14 g § 2 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1380/2001,

ändras 1 § 5 mom., 10 § 1 mom. och 14 h §, sådana de lyder, 1 § 5 mom. i lag 1493/1994, 10 § 1 mom. i lag 361/1993 och 14 h § i nämnda lag 1380/2001, samt

fogas till lagen en ny 10 a §, till 15 §, sådan den lyder i nämnda lagar 361/1993 och 1493/1994 och i lag 1130/1999, ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 18 c § som följer:

1 §

Med området inom vilket ett fordon är normalt hemmahörande avses i denna lag den stats område där fordonets registreringsskylt har utfärdats. Om registrering inte krävs för ett visst slags fordon men fordonet skall vara försett med en försäkringsskylt eller ett märke som motsvarar en registreringsskylt, avses med område inom vilket ett fordon är normalt hemmahörande den stats område där försäkringsskylten eller märket har utfärdats. Om varken registreringsskylt, försäkringsskylt eller märke krävs för särskilda slags fordon, avses med område inom vilket ett fordon är normalt hemmahörande den stats område inom vilket den person som innehar fordonet har sin stadigvarande bostad. Om registreringsskylten är falsk eller olaglig, avses med det område inom vilket ett fordon är normalt hemmahörande dock den stats område där en trafikskada har inträffat.


2 kap.

Ersättning för trafikskada

10 §

Har en trafikskada inträffat då föreskriven försäkring inte fanns för motorfordonet eller har det inte kunnat utrönas vilket fordon som orsakat skadan svarar Trafikförsäkringscentralen för skadan som om trafikförsäkring meddelats av centralen. En skada som orsakats av ett okänt fordon ersätts av Trafikförsäkringscentralen dock endast om den utgör en skada på person eller en egendomsskada som orsakats i samband med en betydande personskada eller drabbat hov- eller klövdjur.


10 a §

Har en trafikskada som inträffat i Finland orsakats av ett motorfordon som är normalt hemmahörande i Finland och för vilket det inte finns någon föreskriven skyldighet att teckna trafikförsäkring, svarar staten för skadan som om trafikförsäkring meddelats av staten.

Har ett i 1 mom. avsett fordon orsakat en trafikskada i någon annan EES-stat än Finland svarar Trafikförsäkringscentralen för skadan som om trafikförsäkring meddelats av centralen.

Har en trafikskada som inträffat i Finland orsakats av ett motorfordon som är normalt hemmahörande i någon annan EES-stat än Finland och för vilket det inte finns någon föreskriven skyldighet att teckna trafikförsäkring i den aktuella staten, svarar Trafikförsäkringscentralen för skadan som om trafikförsäkring meddelats av centralen.

På ersättningsansvar enligt denna paragraf tillämpas dessutom 10 § 2 mom.

I ärenden som avses i denna paragraf representeras staten av Statskontoret.

14 h §

Trafikförsäkringscentralen för register över de i EES-staterna etablerade försäkringsbolagens skaderegleringsrepresentanter.

Trafikförsäkringscentralen skall på begäran ge en skadelidande som är bosatt i Finland namn och adress på det skadevållande fordonets ägare eller registrerade innehavare.

Trafikförsäkringscentralen skall på begäran ge en skadelidande som är bosatt i Finland uppgifter om försäkringsföretaget och företagets adress, om försäkringsavtalets nummer och om försäkringsföretagets skaderegleringsrepresentant i Finland och dennas adress, förutsatt att trafikskadan har inträffat i en EES-stat eller i en stat som hör till systemet med grönt kort och att trafikskadan orsakats av ett fordon som är försäkrat i ett försäkringsbolag i någon annan EES-stat än Finland och som är normalt hemmahörande i någon annan EES-stat än Finland. Trafikförsäkringscentralen är dock inte skyldig att ge uppgifter om en trafikskada som inträffat för mer än sju år sedan.

En skadelidande som är bosatt i någon annan EES-stat än Finland har rätt att från Trafikförsäkringscentralen få de uppgifter som avses i 2 och 3 mom., om det motorfordon som orsakat trafikskadan är normalt hemmahörande i Finland eller trafikskadan har inträffat i Finland. Trafikförsäkringscentralen kan dessutom förutsätta att en skadelidande som avses i detta moment visar att han har grundad anledning att få de uppgifter som avses i 2 mom.

Trafikförsäkringscentralen skall samarbeta med andra EES-staters informationscentra för att förse dem med sådan information som avses i 2 mom. eller för att från andra EES-staters informationscentra skaffa motsvarande information till den skadelidande.

Om det motorfordon som har orsakat trafikskadan är undantaget från försäkringsskyldighet, skall Trafikförsäkringscentralen på begäran av den skadelidande underrätta honom om den myndighet som är ersättningsansvarig för den trafikskada som fordonet orsakat.

15 §

Försäkringsplikt enligt denna lag för ett motorfordon som införs i landet uppstår omedelbart när köparen har accepterat leveransen. Som trafikförsäkring för ett fordon som har köpts i Finland för utförsel till en annan EES-stat och registrering i den staten anses en trafikförsäkring enligt lagstiftningen i den aktuella införselmedlemsstaten då fordonet registreras i Finland för utförsel ur landet.

18 c §

Försäkringstagaren har rätt att av det försäkringsbolag som beviljat försäkring få ett intyg över hur lång tid trafikförsäkringen är i kraft och vilka fordon den täcker samt över de skador på basis av vilka ersättningar har betalats ut från försäkringen. Intyget skall utfärdas till försäkringstagaren eller på dennas begäran lämnas till ett annat försäkringsbolag inom 15 dagar från det att begäran framställdes. Försäkringsbolaget är dock inte skyldigt att utfärda intyg över en försäkring som upphört för mer än fem år sedan.


Denna lag träder i kraft den 4 juli 2007.

RP 20/2007
KoUB 2/2007
RSv 8/2007

Helsingfors den 29 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.