740/2007

Given i Helsingfors den 29 juni 2007

Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 10 § 1 och 2 mom. samt 12 §, sådana de lyder i lag 428/2007, som följer:

10 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får inte sökas genom besvär. Ändring i den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut söks genom skriftligt rättelseyrkande hos arbetskrafts- och näringscentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Behörig att pröva rättelseyrkandet är den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde kommunen i fråga är belägen. Ändring i beslut som arbetskrafts- och näringscentralen och Landsbygdsverket har fattat får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd anförs besvär också över beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland fattat i ärenden som avses i denna lag. På sökande av ändring tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften eller det skriftliga rättelseyrkandet kan även lämnas in till den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall sända besvärsskriften eller rättelseyrkandet jämte handlingarna i ärendet och sitt utlåtande till besvärsinstansen.


12 §
Avgifter för beslut

För myndigheters beslut som gäller stöd enligt denna lag tas avgift ut enligt vad som bestäms särskilt om uttag av avgifter. Den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens och arbetskrafts- och näringscentralens expeditioner är avgiftsfria, dock inte arbetskrafts- och näringscentralens expeditioner i besvärsärenden eller ärenden som gäller rättelseyrkanden.


Denna lag träder i kraft den 4 juli 2007.

Lagen tillämpas dock från den 1 maj 2007.

RP 28/2007
JsUB 1/2007
RSv 13/2007

Helsingfors den 29 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.