739/2007

Given i Helsingfors den 27 juni 2007

Handels- och industriministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 55 § i revisionslagen av den 13 april 2007 (459/2007):

1 §
Tillämpningsområde

För de prestationer som utförs av Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott, om vilka föreskrivs i revisionslagen (459/2007), uttas avgifter till Centralhandelskammaren och handelskamrarna i enlighet med denna förordning.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Centralhandelskammarens revisionsnämnd tar ut fasta avgifter enligt nedan är

1) behandling av en ansökan om godkännande som CGR-revisor 35 euro,

2) deltagande i CGR-examen 300 euro,

3) deltagande i GRM-examen 250 euro,

4) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR-revisor 35 euro,

5) behandling av en ansökan om godkännande som CGR-sammanslutning 35 euro,

6) årsavgift för CGR-revisor 665 euro,

7) årsavgift för CGR-sammanslutning 1 195 euro.

Förutom den avgift som nämns ovan uttas av en CGR-sammanslutning 150 euro i behandlingsavgift för det antal revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR- och GRM-revisorer som arbetade vid revisionssammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden.

8) kvalitetsgranskning av en CGR-revisor 1 000 euro,

9) intyg över anteckningar i revisorsregistret 50 euro,

10) utdrag ur revisorsregistret 10 euro/begränsat utdrag, 20 euro/omfattande utdrag,

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka handelskamrarnas revisionsutskott tar ut fasta avgifter enligt nedan är

1) behandling av en ansökan om godkännande som GRM-revisor 35 euro

2) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som GRM-revisor 35 euro,

3) behandling av en ansökan om godkännande som GRM-sammanslutning 35 euro,

4) årsavgift för GRM-revisor 195 euro,

5) årsavgift för GRM-sammanslutning 300 euro.

Förutom den avgift som nämns ovan uttas av en GRM-sammanslutning 85 euro i behandlingsavgift för det antal revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR- och GRM-revisorer som arbetade vid revisionssammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden.

6) kvalitetsgranskning av en GRM-revisor 1 000 euro.

3 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Centralhandelskammaren och handelskamrarna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) fotokopior och andra avskrifter,

2) register- och databastjänster,

3) utbildnings- och konsulteringstjänster,

4) andra tjänster och prestationer som utförs på basis av beställning eller enligt annat uppdrag.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och är i kraft till och med den 31 december 2007.

Helsingfors den 27 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Sanna Alakare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.