737/2007

Given i Helsingfors den 20 juni 2007

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i vilka fall de prestationer vid universiteten som avses i 1 § i universitetslagen (645/1997) skall vara avgiftsbelagda och om avgifterna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som gäller undervisning

I 8 § i universitetslagen föreskrivs att den undervisning som leder till högskoleexamen är avgiftsfri.

Offentligrättsliga prestationer som gäller undervisning är de studier i lärarutbildningen om vilka föreskrivs i 19 § i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) när dessa fullgörs som fristående studier, samt den specialiseringsutbildning om vilken föreskrivs i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005). Ovannämnda prestationer är av orsaker som hänför sig till utbildnings- och kulturverksamhet avgiftsfria då de gäller utbildning som ordnats för enskilda studerande.

Avgifter som gäller rätten att fullgöra andra fristående studier än de som avses i 2 mom. uppbärs enligt prestationens självkostnadsvärde, utom för undervisning, som av orsaker som hänför sig till utbildnings- och kulturverksamhet är avgiftsfri. De avgiftsbelagda prestationerna för fristående studier uppräknas närmare i en bilaga till förordningen.

3 §
Övriga offentligrättsliga prestationer vid universiteten

Vid ansökan om förnyad studierätt enligt 18 § i universitetslagen när den studerande har underlåtit att läsårsvis anmäla som närvarande eller frånvarande på det sätt som universitetet bestämmer, uppbärs 35 euro för behandlingen av ansökan.

För ett sådant intyg över motsvarande studieprestation i anslutning till lärarutbildningen om vilket föreskrivs i 26 § 5 mom. i statsrådets förordning om universitetsexamina eller för ett beslut om avslag på en ansökan om intyg uppbärs en avgift på 126 euro.

För ett förhör enligt 1 § i veterinärvårdsförordningen (1039/1990) som gäller kännedom om lagstiftningen om kontroll av livsmedel från djur samt för ett förhör enligt 10 § i förordningen om besiktning av renkött (499/1991) som gäller kännedom om lagstiftningen om köttbesiktning uppbärs 34 euro för deltagande i skriftligt förhör och 17 euro för ett intyg som utfärdas utan skriftligt förhör.

För deltagande i ett sådant lämplighetsprov som avses i 4 och 5 § i förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (520/1997) uppbärs 100 euro och för intyg över godkänt prov 20 euro.

För deltagande i ett sådant förhör som avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) uppbärs av dem som söker rätt eller tillstånd att utöva tandläkaryrket 750 euro för det teoretiska förhöret, 1 115 euro för det praktiska provet och 300 euro för förhöret i förvaltning. Av dem som söker rätt eller tillstånd att utöva läkaryrket uppbärs 274 euro för det kliniska förhöret, 274 euro för förhöret i finsk hälso- och sjukvård och 751 euro för det praktiska provet med patient.

4 §
Andra är företagsekonomiskt prissatta prestationer för universitetens biblioteks- och informationstjänster

Lokallån ur bibliotekens egna samlingar och annan lokal användning av medierna samt sökning i bibliotekens egna samlingskataloger, öppna publikationsarkiv, nationalbibliografin, nationaldiskografin och den nationella webbtesaurusen är av utbildnings- och kulturpolitiska orsaker avgiftsfria.

För fjärrlåneservice, som ges eller förmedlas till statliga och kommunala bibliotek samt andra statliga och kommunala myndigheter samt till bibliotek som får statsunderstöd eller statsandel för sin verksamhet, uppbärs en avgift enligt försändelsekostnaderna och de avgifter som betalts till andra med anledning av prestationen.

Vad som föreskrivs i 2 mom. iakttas också i fråga om på ömsesidighet baserad fjärrlåneservice till utlandet, om inte något annat har avtalats mellan biblioteken.

För andra än i 7 § avsedda kopior och utskrifter uppbärs en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

5 §
Offentligrättsliga prestationer som gäller öppen universitetsundervisning

För undervisning i anslutning till öppen universitetsundervisning och förhör i samband med den uppbärs av orsaker som hänför sig till utbildnings- och kulturverksamhet ingen avgift. För studerandeservice som ansluter sig till ordnandet av öppen universitetsundervisning, för specialarrangemang i undervisningen och för läromedel uppbärs en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde. De avgiftsbelagda prestationerna i öppen universitetsundervisning uppräknas i en bilaga till förordningen.

Avgiftens storlek och den service som fås för den skall uppges när öppen universitetsundervisning erbjuds.

För prestationer som någon annan läroanstalt beställt av universitet för genomförande av öppen universitetsundervisning uppbärs en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

6 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

De prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilkas prissättning universitetet beslutar om på företagsekonomiska grunder är fortbildning, beställda undersökningar samt andra serviceuppgifter och uthyrning av lokaler som universitetet utför på beställning, samt varor som framställts i samband med en sådan uppgift.

Prestationer inom biblioteks- och informationstjänster som prissätts på företagsekonomiska grunder är informationssökningar och andra prestationer i form av informationstjänster, överlåtelse av informationsmaterial genom ett datamedium och sökning i och kopieringskatalogisering av andra databaser än sådana som avses i 4 § 1 mom., meddelanden som föranleds av kundens åtgärder, andra fjärrlån än sådana som avses i 4 §, översättnings-, utbildnings-, konsultations-, mikrofilmnings-, konserverings- och digitaliseringsservice, publikationer och övriga prestationer som utförs på beställning.

7 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. beslutar universitetet med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och gäller till den 30 juni 2010.

Helsingfors den 20 juni 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Eerikki Nurmi

Bilaga

Prestationer för rätten att fullgöra fristående studier enligt 2 § 3 mom. och prestationer för öppen universitetsundervisning enligt 5 §, för vilka avgift uppbärs enligt självkostnadsvärdet

Studerandeservice som hänför sig till ordnandet av studierna:

- beviljande av studierätt

- registrering av uppgifter om studerande och studieprestationer

- studieprestationsutdrag och vitsordsintyg

- rätt att använda datasystem av vikt för studierna, med undantag av rätten av använda material i FinELib

- studierådgivning och studiehandledning

- information och studieguider

- behandling som gäller tillgodoräknande av studier

Prestationer som gäller specialarrangemang i undervisningen:

- elektronisk förmedling av undervisningen, när detta inte ingår i studerandeservicen

- undervisningsarrangemang som avviker från det normala, såsom en studieresa eller undervisning för en grupp bestående av några studerande

- förlängning av beviljad studierätt och tentamina som avläggs separat från undervisningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.