736/2007

Given i Helsingfors den 28 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 a kap. i bokföringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i bokföringsförordningen av den 30 december 1997 (1339/1997) 5 a kap. 1 §, sådan den lyder i förordning 1313/2004, samt

fogas till 2 kap. en ny 7 a § som följer:

2 kap.

Finansieringsanalys och noter

7 a §
Noter angående revisorns arvoden

Om den bokföringsskyldiges bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning granskas enligt revisionslagen (459/2007), skall noterna innehålla en redogörelse för revisorns arvoden specificerade enligt uppdragstyp som följer:

1) revision,

2) uppdrag som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen,

3) skatterådgivning,

4) andra tjänster.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. i bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, behöver den bokföringsskyldige inte presentera de noter som avses i 1 mom.

5 a kap.

Tillämpning av internationella revisionsstandarder

1 §
Tillämpning av bokföringsförordningen på ett bokslut och ett koncernbokslut som upprättats i enlighet med de internationella revisionsstandarderna

På ett sådant bokslut och koncernbokslut som har upprättats med iakttagande av de internationella redovisningsstandarderna enligt 7 a kap. 1 § i bokföringslagen tillämpas inte bestämmelserna i denna förordning, med undantag av 2 kap. 7 a §, 8 § 1 mom. 1 punkten och 2―4 mom., 9 § 1―3 mom., 10 § 1 mom., 4 kap. 1 §, 3 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten samt 4 § 6 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007, och den tillämpas första gången på den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2008 eller därefter.

Den bokföringsskyldige får tillämpa denna förordning på bokföringen under den räkenskapsperiod som pågår när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Sanna Alakare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.