735/2007

Given i Helsingfors den 28 juni 2007

Statsrådets förordning om revision

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet föreskrivs med stöd av 29 §, 37 §, och 44 § i revisionslagen av den 13 april 2007 (459/2007):

1 kap.

Innehållet i revisorsregistret och registerföring

1 §
Uppgifter om CGR- och GRM-revisorer

I revisorsregistret antecknas följande uppgifter om CGR- och GRM-revisorer:

1) namn och födelsedatum,

2) datum för registrering och identifikationsnummer,

3) postadress och eventuell webbadress,

4) uppgift om huruvida personen i fråga är CGR- eller GRM-revisor,

5) om revisorn arbetar vid en revisionssammanslutning, revisionssammanslutningens namn, postadress, identifikationsnummer och eventuell webbadress,

6) om revisorn är antecknad i ett register över revisorer i en annan stat, identifikationsnummer som erhållits vid registreringen och uppgift om tillsynsmyndigheten i den staten.

2 §
Uppgifter om CGR- och GRM-sammanslutningar

I revisorsregistret antecknas följande uppgifter om en revisionssammanslutning:

1) firma,

2) datum för registrering och identifikationsnummer,

3) postadress och eventuell webbadress,

4) juridisk form,

5) uppgift om huruvida revisionssammanslutningen är CGR- eller GRM-sammanslutning,

6) kontaktpersonens namn och adress,

7) postadresser till verksamhetsställena i Finland,

8) namn på och identifikationsnummer för alla revisorer som arbetar vid revisionssammanslutningen,

9) namn på och postadress till revisionssammanslutningens ägare,

10) namn på och postadresser till medlemmarna i styrelsen eller ett motsvarande organ samt verkställande direktörens och ställföreträdarens namn och postadress,

11) om revisionssammanslutningen hör till ett nätverk av revisionssammanslutningar, namnen på och adresserna till de företag som hör till nätverket eller upplysning om var nämnda uppgifter finns allmänt tillgängliga, samt

12) om revisionssammanslutningen är antecknad i ett register över revisorer i en annan stat, identifikationsnummer som erhållits vid registreringen och uppgift om tillsynsmyndigheten i den staten.

3 §
Registrering av uppgifter om revisorer från andra stater än EES-stater

I 37 § 2 mom. i revisionslagen avsedd registrering av en revisor som godkänts och registrerats i någon annan stat än en EES-stat förutsätter att

1) en fysisk person som valts till revisor eller den som av revisionssammanslutningen utnämnts till huvudansvarig revisor uppfyller de krav gällande godkännande som motsvarar dem som anges i 30 eller 31 § i revisionslagen,

2) majoriteten av medlemmarna i revisionssammanslutningens styrelse eller ett motsvarande organ uppfyller de krav gällande godkännande som anges i 30 eller 31 § i revisionslagen,

3) revisorn uppfyller de krav på oberoende som motsvarar dem som anges i 17, 24 och 25 § i revisionslagen,

4) revisorn följer de internationella revisionsstandarder som avses i 13 § i revisionslagen eller motsvarande standarder,

5) revisionssammanslutningen offentliggör uppgifterna om sin förvaltning och verksamhet i enlighet med 29 § i revisionslagen.

Anteckningarna om revisorer som godkänts och registrerats i någon annan stat än en EES-stat skall göras så att de klart skiljer sig från dem som gäller revisorer som godkänts och registrerats i en EES-stat.

4 §
Andra uppgifter som antecknas i registret

I revisorsregistret antecknas namn och adress för det tillsynsorgan som avses i 40 § i revisionslagen och som utövar tillsyn över revisorn i fråga.

5 §
Anmälan till och anteckning i registret

Registeranmälan skall undertecknas.

En anteckning i registret görs utan dröjsmål efter det att anmälan om registeranteckning eller det lagakraftvunna beslut som utför en förutsättning för anteckningen inkommit till Centralhandelskammarens revisionsnämnd.

2 kap.

Behandling av ärenden i tillsynsorgan

6 §
Arbetsplan

Statens revisionsnämnd, Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott (tillsynsorganen) skall före utgången av november månad offentliggöra en arbetsplan för det kommande året.

7 §
Verksamhetsberättelse

Tillsynsorganen skall årligen före utgången av juni månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet.

Verksamhetsberättelserna för Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott skall innehålla en beskrivning av systemet för kvalitetssäkring och en redogörelse för utförda kvalitetskontroller samt resultaten av kvalitetskontrollerna och de åtgärder som dessa föranlett.

8 §
Arbetsordning

Närmare föreskrifter om sättet att organisera arbetet vid tillsynsorganen ges i de arbetsordningar som organen själva fastställer.

3 kap.

Specialbestämmelser om revisorer hos en sammanslutning som är föremål för offentlig handel

9 §
Offentliggörande av uppgifter om förvaltning och verksamhet

En revisionssammanslutning som valts till revisor hos en sammanslutning som är föremål för offentlig handel skall inom tre månader från utgången av sin räkenskapsperiod på sin webbplats offentliggöra

1) en beskrivning av revisionssammanslutningens juridiska form och ägarförhållandena inom sammanslutningen,

2) en beskrivning av revisionssammanslutningens administrativa struktur,

3) en beskrivning av nätverkets juridiska form och struktur, om revisionssammanslutningen hör till ett nätverk av revisionssammanslutningar,

4) en beskrivning av revisionssammanslutningens interna system för kvalitetssäkring,

5) tidpunkten för den senaste kvalitetsgranskningen enligt 40 § 2 mom. i revisionslagen,

6) en förteckning över de sammanslutningar som är föremål för offentlig handel samt de kreditinstitut och försäkringsanstalter där revisionssammanslutningen under den senaste räkenskapsperioden utfört revision,

7) en beskrivning av anvisningarna om revisionssammanslutningens praxis i fråga om oberoende och för kontrollen av att anvisningarna följs,

8) revisionssammanslutningens principer för bibehållande och utveckling av revisorernas yrkeskunnande,

9) ekonomisk information om omfattningen av revisionssammanslutningens verksamhet, som skall inbegripa åtminstone omsättningen specificerad på det sätt som avses i 2 kap. 7 a § 1 mom. i bokföringsförordningen (1339/1997),

10) uppgift om grunderna för arvoden till revisionssammanslutningens delägare.

En fysisk person som valts till revisor hos en sammanslutning som är föremål för offentlig handel skall årligen på sin webbplats offentliggöra den uppgift som avses i 1 mom. 5 punkten.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. skall undertecknas.

4 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelserna i 9 § tillämpas dock första gången på den av revisionssammanslutningens räkenskapsperioder som pågår vid förordningens ikraftträdande.

Genom denna förordning upphävs revisionsförordningen av den 22 december 1994 (1379/1994).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Sanna Alakare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.