731/2007

Given i Helsingfors den 26 juni 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäljning av livsmedel utomhus samt om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) och 25 § 1 mom. i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant det sistnämnda momentet lyder i lag 24/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förebygga sanitära olägenheter som försäljning av livsmedel utomhus samt avfallshanteringen och de hygieniska förhållandena vid stora offentliga tillställningar förorsakar.

I denna förordning föreskrivs om försäljning av livsmedel i utrymmen utomhus, om sådan tillfällig försäljning inomhus som avses i 6 § 19 punkten i livsmedelslagen (23/2006) när lokalerna inte har godkänts som livsmedelslokaler samt om avfallshantering och hygieniska arrangemang vid stora offentliga tillställningar.

Bestämmelser om godkännande av och anmälan om lokaler på torg och andra utomhusområden som livsmedelslokaler finns i 2 § i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (321/2006).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) utomhusförsäljning servering, saluföring eller annan överlåtelse av livsmedel samt andra former av hantering av livsmedel i direkt anslutning till dessa utomhus,

2) utrymme utomhus en livsmedelslokal som är belägen någon annanstans än inne i en byggnad eller en kiosk,

3) försäljningsställe ett område avsett för försäljning av en livsmedelsföretagares livsmedel, exempelvis ett enskilt torgstånd,

4) försäljningsplats en helhet som består av en eller flera livsmedelsföretagares försäljningsställen som är belägna på samma plats, exempelvis ett torg,

5) stor offentlig tillställning en tillställning i vilken över 500 personer förväntas delta samtidigt.

Vid tillämpning av denna förordning jämställs med ett utrymme utomhus också ett sådant utrymme inomhus som inte har godkänts som livsmedelslokal eller en del av ett sådant utrymme.

3 §
Försäljning och tillredning av livsmedel för servering i utrymmen utomhus

På torg eller i andra utrymmen utomhus får livsmedel säljas eller tillredas för servering, om verksamheten uppfyller tillräckliga krav på livsmedelshygienen. Torg eller andra utrymmen utomhus där livsmedel säljs eller tillreds för servering skall hållas rena och snygga och där skall finnas tillräckligt många avfallskärl. Närmare bestämmelser om de minimikrav som ställs på de hygieniska förhållandena och avfallshanteringen vid försäljning på torg eller i andra utrymmen utomhus finns i bilaga 1.

4 §
De hygieniska förhållandena och avfallshanteringen vid stora offentliga tillställningar

Vid stora offentliga tillställningar skall tillräckligt många toaletter med möjlighet till handtvätt reserveras för allmänheten. Toaletterna och avfallskärlen skall tömmas på ett hygieniskt sätt och tillräckligt ofta. Närmare bestämmelser om toaletterna finns i bilaga 2.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut den 22 december 1995 om försäljning av livsmedel utomhus och vid större allmänna tillställningar (Dnr 54/02/95).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (32004R0852R); EUT nr L 226, 25.06.2004, s. 3

Helsingfors den 26 juni 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Överinspektör
Jari Keinänen

Bilaga 1

MINIMIKRAV I FRÅGA OM DE HYGIENISKA FÖRHÅLLANDENA OCH AVFALLSHANTERINGEN VID UTOMHUSFÖRSÄLJNING

1 Krav i fråga om försäljningsplats och utrustning

1.1 Försäljningsplatsen skall vara belägen så att försäljningen inte medför sanitär olägenhet för omgivningen och omgivningen inte heller medför olägenhet för den hygieniska kvaliteten på de livsmedel som säljs. Ett område för utomhusförsäljning skall vara asfalterat eller annars vara så beskaffat att olägenheter såsom damm och dylikt kan undvikas. Som plats för utomhusförsäljning lämpar sig förutom torg även till exempel rastplatser vid landsvägarna som ligger på ett litet längre avstånd från den egentliga körbanan samt områden för fotgängare, om det finns tillräckligt med utrymme där och olägenheter såsom damm, avgaser och dylikt kan undvikas i mån av möjlighet. Tillredningen av livsmedel för servering får inte förorsaka olägenheter i form av rök, sot, lukt eller andra sanitära olägenheter för omgivningen.

1.2 Försäljningsställe skall planeras, byggas, rengöras och underhållas så att förorening av livsmedlen kan förhindras och insekter och andra skadedjur inte kan komma åt livsmedlen.

1.3 Under de tider då försäljning inte pågår skall försäljningsutrustningen förvaras i utrymmen där den kan hållas ren och skötas på lämpligt sätt.

2 Krav i fråga om hygienen vid hantering av livsmedel

2.1 Ytor som kommer i kontakt med livsmedel skall hållas i gott skick. De skall vara hållbara, lätta att rengöra och vid behov lätta att desinficera.

2.2 Vid tillredningen av livsmedel, till handtvätt och till rengöring av redskap och livsmedel skall sådant hushållsvatten användas som uppfyller kvalitetskraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001).

2.3 På försäljningsplatsen eller i dess omedelbara närhet skall det finnas sådana utrymmen som behövs för rengöring och vid behov desinficering av arbetsredskap och övrig utrustning.

3 Hantering och förvaring av livsmedel

3.1 Om oförpackade och lättfördärvliga livsmedel hör till försäljningssortimentet måste personalen ha möjlighet till handtvätt i direkt anslutning till försäljningsstället.

3.2 På försäljningsplatsen skall det vid behov finnas möjlighet till rengöring av livsmedel. Livsmedel får inte rengöras på ett ställe som är avsett för handtvätt.

3.3 Livsmedelsföretagaren skall samla in flytande och fast avfall, se till att avfallskärlen töms tillräckligt ofta och hålla försäljningsplatsen snygg.

3.4 Lättfördärvliga livsmedel skall förvaras i en temperatur på högst 6 °C. För detta ändamål skall det vid behov finnas en för ändamålet lämplig kylanordning på försäljningsstället. Fisk, råa fiskfiléer, råa oförpackade fiskeriprodukter och motsvarande produkter skall förvaras i en temperatur mellan 0-3 °C. Dessa produkter kan även förvaras på is, förutsatt att smältvattnet kan avledas på ett hygieniskt sätt. Upphettade produkter skall förvaras i en temperatur på minst 60 °C. Produkterna skall skyddas mot nedfrysning. Det skall finnas lämpliga utrymmen och redskap så att temperaturen på livsmedlen kan övervakas.

3.5 Livsmedel skall placeras på ett sådant sätt och förvaras under sådana förhållanden att förorening av dem effektivt kan förebyggas. Livsmedel som saluhålls skall hållas på ett tillräckligt högt försäljningsbord eller underlag som är lätt att hålla rent och de skall på ett ändamålsenligt sätt skyddas mot fukt, damm, värme, ljus och annan skadlig inverkan.

3.6 Livsmedel som saluhålls skall förvaras i en lämplig livsmedelslokal under de tider då försäljning inte pågår. När mindre mängder livsmedel produceras eller tillreds på ett primärproduktionsställe enligt livsmedelslagen eller i ett rum, en lägenhet eller en annan plats som hör till ett hushåll kan produkterna dock lagras på lämpligt sätt på detta ställe.

4 Personalrum samt övriga krav

4.1 De som arbetar med livsmedel skall ha tillgång till toaletter med möjlighet till handtvätt på försäljningsplatsen eller i dess omedelbara närhet. För handtvätten skall det finnas tillräckligt med vatten, tvättmedel och vid behov desinfektionsmedel samt sådana hjälpmedel som behövs för att man skall kunna torka händerna hygieniskt.

4.2 De som arbetar med livsmedel skall ha tillgång till omklädningsrum på försäljningsplatsen eller i dess omedelbara närhet.

De som arbetar med livsmedel skall klä sig snyggt och på det sätt som arbetets art förutsätter. De som i sitt arbete med livsmedel hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel skall ha lämplig skyddsklädsel.

4.3 Hälsotillståndet hos dem som arbetar med livsmedel skall uppfylla kraven i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

5 Avfallshantering

5.1 Livsmedelsföretagaren skall samla in flytande och fast avfall, se till att avfallskärlen töms tillräckligt ofta och hålla försäljningsstället snyggt. Livsmedelsföretagaren skall i detta sammanhang iaktta de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna.

5.2 Avloppsvatten skall ledas till ett avlopp eller samlas i en tättslutande behållare som töms regelbundet.

Bilaga 2

TOALETTER VID STORA OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

1. Vid stora offentliga tillställningar skall det finnas tillräckligt många och lämpligt utrustade toaletter för både män och kvinnor. Toaletterna skall vara ändamålsenligt placerade i olika delar av det område där tillställningen äger rum. På toaletterna eller i deras omedelbara närhet skall det finnas möjlighet till handtvätt eller annan tillräcklig möjlighet att upprätthålla handhygienen. Toaletterna skall tömmas och städas på lämpligt sätt. Skyltar som visar var toaletterna finns skall placeras ut på området.

2. Toaletter reserveras enligt tabellen nedan. En toalett skall reserveras för rörelsehindrade för varje påbörjat 1 000-tal personer. Den som arrangerar tillställningen skall vara beredd på att vid behov tillräckligt snabbt ordna flera toaletter till platsen.

3. Femtio procent av herrtoaletterna kan ersättas med motsvarande antal pissoarer.

4. Avvikelser från kraven i denna bilaga kan göras om tillställningens art och platsen där tillställningen äger rum kräver det. Bland annat kan andra allmänna toaletter i närheten eller det att deltagarna är inkvarterade i husbilar eller husvagnar betraktas som faktorer som minskar behovet av toaletter. Antalet toaletter skall på motsvarande sätt utökas bland annat om tillställningen pågår över fem timmar eller om det serveras alkohol vid tillställningen.

Antal deltagare Damtoaletter Herrtoaletter Av dem för rörelsehindrade
_____________________________________________
< 50 * 1 1 1
51-250 * 2 2 1
251-500 * 3 3 1
501-750 5 4 1
751-1 000 6 5 1
över 1 000 deltagare, för varje påbörjat 250-tal deltagare +1 +1 1/1 000 deltagare

========================================

*riktgivande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.