730/2007

Given i Helsingfors den 21 juni 2007

Kommunikationsministeriets förordning om undervisningsinnehållet på företagarkursen i taxitrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i lagen av den 2 mars 2007 om taxitrafik (217/2007):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om undervisningsinnehållet på den företagarkurs som avses i lagen om taxitrafik (217/2007).

2 §
Undervisningsinnehållet på företagarkursen

Företagarkursens undervisningsinnehåll skall omfatta åtminstone följande ämnesområden, som är viktiga med tanke på företagsverksamheten:

1) den allmänna utvecklingen i taxibranschen och taxibranschen som företagsverksamhet inklusive åtminstone planering av företagsverksamhet och frågor som hänför sig till företagsekonomi,

2) lagstiftningen och rättspraxis i fråga om taxibranschen,

3) lagstiftningen och rättspraxis i fråga om konkurrensrätt och offentlig upphandling åtminstone till den del det gäller att lämna anbud samt ingå och tillämpa transportavtal,

4) arbetslagstiftning och arbetsgivarens ansvar inklusive arbetarskydd,

5) socialskydd, försäkringar och pensionslagstiftning,

6) trafiksäkerhet inklusive åtminstone förebyggande av och åtgärder vid olyckor,

7) kundservice och kundsäkerhet åtminstone till den del det gäller specialbehov hos olika kundgrupper, såsom funktionshindrade, barn och åldringar,

8) kvalitet och taxibranschens egna kvalitetssystem,

9) fordonsteknik och fordonsanvändning inklusive fordonsutrustning och miljövänligt körsätt,

10) tekniken för förmedlingssystem gällande taxibeställningar och andra förmedlingssystem, samt

11) arbetshälsa.

3 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning tillämpas på de företagarkurser som börjar efter det att förordningen har trätt i kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Helsingfors den 21 juni 2007

Kommunikationsminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Irja Vesanen-Nikitin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.