727/2007

Given i Helsingfors den 19 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogcentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2004―2006 som följer:

Skogscentral
euro
Kusten/Sydkusten 29,14
Kusten/Österbotten 25,60
Sydvästra Finland 32,67
Tavastland-Nyland 34,91
Sydöstra Finland 33,26
Birkaland 34,63
Södra Savolax 33,74
Södra Österbotten 27,65
Mellersta Finland 33,40
Norra Savolax 32,18
Norra Karelen 30,36
Kainuu 26,23
Norra Österbotten 22,37
Lappland 22,26
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 september 2007 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 25 augusti 2006 om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (752/2006).

Helsingfors den 19 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Anna Rakemaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.