719/2007

Given i Helsingfors den 21 juni 2007

Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd åren 2007―2009 för utveckling av missbrukarvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Av anslaget under moment 33.01.63 i statsbudgeten för 2007 används högst 3.500.000 euro för betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området, kommuner och samkommuner för de kostnader som föranleds av vård av och utvecklandet av vården för personer med missbruksproblem.

2 §

På basis av ansökningar beslutar länsstyrelsen om stödjande av det utvecklingsarbete för missbrukarvård som utförs inom länet av kompetenscentrum inom det sociala området åren 2007―2009 till högst följande belopp:

Södra Finlands län 300 000 euro
Västra Finlands län 300 000 euro
Östra Finland län 150 000 euro
Lapplands län i samarbete med Uleåborgs län 150 000 euro
3 §

På basis av ansökningar beslutar länsstyrelsen om beviljande av statsunderstöd till kommuner eller samkommuner inom länet åren 2007―2009 till högst följande belopp:

Södra Finlands län 980 000 euro
Västra Finlands län 895 000 euro
Östra Finlands län 306 000 euro
Uleåborgs län 255 000 euro
Lapplands län 164 000 euro

Statsunderstöd kan beviljas för sådana utvecklingsprojekt i anslutning till vårdsystem för missbruksproblem i vilka har beaktats:

1) den regionala utvecklingen av missbrukarvården som en del av kommun- och servicestrukturreformen,

2) det servicebehov som orsakas av användningen av berusningsmedel samt disproportionen mellan behovet av och tillgången på tjänster, och

3) stärkandet av samarbetsstrukturerna mellan missbrukarvård, mentalvårdstjänster och barnskydd.

Högst en femtedel av det understöd som beviljas inom ett län kan beviljas sådana utvecklingsprojekt i anslutning till vårdsystem för kvinnor med missbruksproblem och psykiska problem, i vilka har beaktats:

1) den regionala utvecklingen av missbrukarvården som en del av servicestrukturreformen,

2) utvecklandet av tidigt ingripande och tidigt konstaterande som en del av basservicesystemet,

3) utvecklandet av vårdtjänster för kvinnor med missbruksproblem och psykiska problem, och

4) anvisandet av gravida kvinnor med missbruksproblem till befintlig missbrukarvård.

Vid bedömning av om statsunderstöd skall beviljas beaktas dessutom

1) utvecklandet av servicesystemet som helhet i samarbete mellan kommunens socialväsende, hälso- och sjukvård samt övriga serviceproducenter,

2) hur stor vikt som läggs vid verksamheten på basnivå och närservicen,

3) åtgärder för förbättrande av myndighetssamarbetet,

4) sådan fortbildning och tilläggsutbildning för personalen som stöder utvecklingen av verksamheten, och

5) plan för utvärdering av vidtagna åtgärder.

4 §

Statsunderstöd söks skriftligen hos länsstyrelsen senast den 30 september 2007.

Understödet som avses i 3 § uppgår till högst 80 procent av kostnaderna för den vård och rehabilitering samt det utvecklande av tjänster som genomförs med understödet.

Länsstyrelsen betalar statsunderstödet till det kompetenscentrum inom det sociala området, den kommun eller den samkommun som ansvarar för projektet. En del av statsunderstödet kan betalas i förskott till understödstagaren i en eller flera poster.

5 §

Länsstyrelsen producerar i samarbete med forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården den information som behövs för den rapport som utarbetas på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer angående ändamålsenligheten i och resultaten av de åtgärder och projekt som har finansierats med statsunderstödet.

6 §

På statsunderstöd som avses i denna förordning tillämpas dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).


7 §

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.