717/2007

Given i Helsingfors den 21 juni 2007

Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006:

1 §
Allmänt

Som sådant annat stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen som avses i 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, kan såsom nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd på det sätt som föreskrivs i 9 § i stödlagen på grundval av odling av sådana växter som avses i denna förordning betalas nationellt stöd, nedan stöd för utsädesproduktion, för år 2006 på det sätt som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) odlingsgranskning en officiell granskning som utförs av en tillsynsmyndighet eller av en granskare som auktoriserats av en tillsynsmyndighet på ett område bestående av ett eller flera jordbruksskiften med samma växtsort, vid vilken odlingens sortäkthet och odlingens allmänna kondition samt eventuella främmande växtarter, ogräs, flyghavresituationen och utsädesburna växtsjukdomar noteras,

2) stödberättigad areal den ansökta och efter arealkontroll och odlingsgranskning godkända arealen,

3) fröhandel en i lagen om handel med utsäde (728/2000) avsedd näringsidkare som marknadsför eller förpackar utsäde,

4) utsädesavtal ett avtal mellan en fröhandel och en utsädesproducent om utsädesproduktion, produktionsmängder, kvalitetskrav och prissättningsgrunder genom vilket fröhandeln förbinder sig att köpa utsäde som uppfyller kraven i avtalet,

5) förbindelse om produktion av utsäde en förbindelse mellan en fröhandel och en utsädesproducent som fungerar som gårdspackeri om produktion av utsäde för den egna produktionen, produktionsmängder, kvalitetskrav och prissättningsgrunder genom vilket fröhandeln förbinder sig att marknadsföra utsäde som uppfyller odlingsgranskningens krav,

6) odlingsgranskningsförordningen för stråsäd jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd, som har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling med nummer 109/00, och

7) odlingsgranskningsförordningen för vallväxter jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter, som har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling med nummer 110/00.

3 §
Odlingssätt, areal och besittning

Ett villkor för beviljande av stöd är att sökanden i fråga om skiften och utmärkningen av dem, åker som lämpar sig för odling samt de odlingssätt som är gängse på orten har iakttagit bestämmelserna i 8―11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006 (184/2006), nedan administrationsförordningen.

Vid beräkning av den areal som berättigar till stöd används den areal som har fastställts vid arealkontrollen 2006. De arealer som inte godkänts vid arealkontrollen dras av från denna areal. I fråga om stödet för utsädesproduktion dras arealpåföljderna av från stödet före andra påföljder.

Vid överföringar av besittningsrätt iakttas 30 § i administrationsförordningen.

4 §
Arter och sorter

I fråga om vallväxter kan stöd för utsädesproduktion betalas för utsädesproduktion av ängssvingel (Festuca pratensis Huds.), rörsvingel (Festuca arundinacea Schreb), engelskt rajgräs (Lolium perenne L.), rödklöver (Trifolium pratense L.) och vitklöver (Trifolium repens L.).

I fråga om stråsäd kan stöd för utsädesproduktion betalas för utsädesproduktion av korn, havre, vete och råg.

Stöd för utsädesproduktion kan betalas endast för utsädesproduktion av sådana sorter som har godkänts i Finlands sortlista 2006 och som endast odlas i Finland. De sorter för vilka stöd för utsädesproduktion kan betalas finns förtecknade i bilaga 1.

5 §
Utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd

En areal som har godkänts vid en odlingsgranskning av vallväxter och stråsäd och vid en eventuell arealkontroll är berättigad till stöd för utsädesproduktion, om den inom utsatt tid på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett 102B i stödansökan för 2006 med koden ST har anmälts för utsädesodling av en stödberättigad växtart eller sort.

Ett villkor för beviljande av stöd för utsädesproduktion är att utsädesproducenten med en fröhandel har ingått ett utsädesavtal eller en utsädesförbindelse för 2006 som gäller de odlingsgranskade skiftena.

6 §
Stödbelopp och maximala arealer

I fråga om vallväxter är den areal som berättigar till stöd för utsädesproduktion högst den areal som har godkänts vid en sådan odlingsgranskning som avses i odlingsgranskningsförordningen för vallväxter. Stödbeloppet är 220 euro per hektar. I stöd kan betalas sammanlagt högst 442 200 euro.

I fråga om stråsäd är den areal som berättigar till stöd för utsädesproduktion högst den areal som har godkänts vid en sådan odlingsgranskning som avses i odlingsgranskningsförordningen för stråsäd. Stödbeloppet är 73 euro per hektar. I stöd kan betalas sammanlagt högst 2,19 miljoner euro.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1947/2005 (32005R1947); EUT nr L 312, 29.11.2005, s. 3
Kommissionens beslut 2007/179/EG (32007D0179); EUT nr L 82, 23.3.2007, s. 31

Helsingfors den 21 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

VÄXTARTER OCH SORTER, FÖR VARS PRODUKTION NATIONELLT STÖD UTBETALAS
Art Sort
Havre
Aarre
Aslak
Fiia
Kolbu
Lisbeth
Marika
Peppi
Roope
Salo
Suomi
SW Vaasa
Svala
Veli
Yty
Vårråg
Juuso
Höstråg
Elvi
Iivo
Kartano
Riihi
Vårvete
Aino
Anniina
Kruunu
Mahti
Höstvete
Rehti
Urho
Korn
Arra
Artturi
Erkki
Gaute
Hankkijan Pokko
Jyvä
Kunnari
Kustaa
Loviisa
Maaren
Olavi
Pilvi
Pohto
Polartop
Tofta
Viivi
Vilde
Viskosa
Voitto
Ängssvingel
Antti
Ilmari
Inkeri
Kalevi
Rörsvingel
Retu
Rödklöver
Isomäki
Jesper
Jokioinen
Vitklöver
Isokallio
Jögeva 4
Engelskt rajgräs
Riikka
Svea

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.