716/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för teknologisk forskning och utveckling

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 maj 2004 om stöd för teknologisk forskning och utveckling (435/2004) 1 §, 2 § 7 och 9 punkten, 7 och 8 § samt 12 § 1 mom. samt

fogas till förordningen nya 2 a, 2 b och 2 c § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om beviljande, utbetalning och användning i enlighet med statsbudgeten av det stöd som Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer beviljar för teknologisk forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Utvecklingscentralen kan inom ramen för statsbudgeten bevilja företag och andra sammanslutningar bidrag, lån och kapitallån för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Denna förordning tillämpas inte påstod som beviljas yrkeshögskolor, kommunalorganisationer, företag som inte efterströvas vinst eller andra motsvarande sammanslutningar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med,


7) stöd bidrag, stödeffekten av lån eller kapitallån och det sammanlagda beloppet av dessa, vilka beviljas på basis av denna förordning;


9) kapitallån kapitallån som avses i 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006).

2 a §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Stöd kan beviljas endast sådana företag eller andra sammanslutning som är registrerade och verksamma i Finland för genomförande av projekt som kan anses gagna samhället, samhällsekonomin eller miljön i enlighet med de närings-, teknologi- och innovationspolitiska mål som handels- och industriministeriet fastställt för utvecklingscentralen.

De projekt som beviljas stöd skall främja stödtagarens kunnande, nätverksbildningen mellan företag nationellt eller internationellt eller utvecklingen av stödtagarens affärsverksamhet i Finland genom ett ökat antal arbetsplatser, ökad omsättning eller ökad export.

Utvecklingscentralen skall i sitt stödbeslut fastställa vad som skall eftersträvas genom projektet och i beslutet uppge förutsättningarna för beviljande, utbetalning och användning av stödet enligt 2 b § samt andra nödvändiga villkor.

2 b §
Samtycke

En förutsättning för beviljande, utbetalning och användning av stöd är att stödtagaren skall ha inhämtat utvecklingscentralens samtycke till

1) avvikelse från projektplanen,

2) avyttring, pantsättning eller annan överlåtelse av affärsverksamheten helt eller delvis,

3) försäljning, pantsättning eller annan överlåtelse av immateriella eller andra rättigheter som uppstår som ett resultat av projektet,

4) flyttning av affärsverksamheten till utlandet, eller

5) genomförande av sådana andra ändringar i affärsverksamheten eller företagsarrangemang som äventyrar uppnåendet av de effekter som eftersträvas med projektet.

2 c §
Återbetalningsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att återbetala det utbetalda stödet, om stödtagaren handlar i strid med villkoret enligt 2 b § under den tid som i stödbeslutet fastställts för användningen av stödet och handlingen i fråga påverkar resultatet av det projekt för vilket finansiering har beviljats. Stödtagaren är skyldig att underrätta utvecklingscentralen om en handling som avses i 2 b § under den användningstid som anges i stödbeslutet.

Utvecklingscentralen kan lämna sitt samtycke enligt 2 b § om att de eftersträvade effekterna av projektet inte till väsentliga delar bedöms utebli på grund av stödtagarens agerande. Utvecklingscentralen kan av särskilda skäl genom att i tillämpliga delar iaktta bestämmelserna om jämkning i 26 § i statsunderstödslagen (688/2001) befria stödtagaren från förpliktelsen att återbetala stödet.

Återbetalningsförpliktelsen enligt denna paragraf förutsättes att stödtagaren företagit en handling som avses i 2 b § inom fem år från utbetalningen av sista stödraten. Utvecklingscentralen kan av särskilda skäl från fall till fall även tillämpa en kortare eller en längre användningstid, dock inte längre än tio år, om projektets särdrag kräver det.

7 §
Lånets belopp och villkor

Det maximala lånebeloppet är 60 procent av de godtagbara kostnaderna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Maximibeloppet av lån som beviljas små och medelstora företag kan dock uppgå till 70 procent av de godtagbara kostnaderna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Lån i form av ett kapitallån kan beviljas högst till ett belopp som motsvarar den maximala stödintensiteten ökad med 15 procentenheter.

Ett lån återbetalas i årliga amorteringar. Lånetiden är högst tio år. Lånet kan dock beviljas så att högst de fem första låneåren är amorteringsfria. Om kapitalet eller räntan på ett lån som beviljats är helt eller delvis oåterbetalda när lånetiden går ut till följd av vad som föreskrivs i 12 kap. 1 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i aktiebolagslagen, förlängs dock lånetiden tills lånet i sin helhet är återbetalt.

8 §
Låneräntan

Låneräntan är tre procentenheter lägre än den gällande, av finansministeriet fastställda grundräntan, dock minst en procent.

Räntan på ett kapitallån är två procentenheter högre än räntan på ett lån som avses i 1 mom.

12 §
Avstående från återkrav av lån

Om ett projekt misslyckas tekniskt eller ekonomiskt, kan lånetiden förlängas till högst tio år. De amorteringsfria åren kan vara högst fem. Lånet kan också helt eller delvis omvandlas till ett kapitallån.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På beslut som fattats innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 14 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Specialsakkunnig
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.