714/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 maj 1973 om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter (395/1973) 1 § 1 mom. och 6 §, sådana de lyder i lag 1067/1991, som följer:

1 §

För att säkerställa indrivningen av offentliga fordringar som avses i 1 § 1 mom. i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) får förordnas om kvarstad enligt 7 kap. i rättegångsbalken.


6 §

För kvarstad enligt denna lag gäller, om inte något annat anges i denna lag, i tillämpliga delar vad som i 7 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om beslut om kvarstad och vad som i 8 kap. i utsökningsbalken (705/2007) föreskrivs om verkställighet av kvarstad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 83/2006
LaUB 26/2006
RSv 275/2006

Helsingfors den 15 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.