709/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Lag om ändring av konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i konkurslagen av den 20 februari 2004 (120/2004) 2 kap. 2 § 3 mom. och 12 kap. 1 § 3 mom., sådana de lyder i lag 786/2004, samt

ändras 3 kap. 6 § 2 mom., 5 kap. 3 § 2 mom. samt 17 kap. 3 § 2 mom., rubriken för 14 § och 14 § 1 och 3 mom., 16 § samt 17 § 1 mom. som följer:

3 kap.

Rättsverkningarna av att en konkurs börjar

6 §
Rätt att fortsätta separat verkställighet

I fråga om realisering av pantsatt egendom gäller vad som bestäms i 17 kap. Har dock pantsatt egendom före konkursens början utmätts för betalning av någon annan än pantborgenärens fordran, iakttas vad som bestäms i 1 mom. Är egendomen redan såld, skall penningmedlen fördelas mellan pantborgenärerna enligt vad som bestäms i utsökningsbalken (705/2007). I fråga om realisering av egendom som är föremål för företagsinteckning tillämpas dock vad som bestäms i 1 mom.


5 kap.

Egendom som ingår i konkursboet

3 §
Egendom som omfattas av en utmätnings- eller överlåtelsebegränsning

I konkursboet ingår dock

1) egendom som avses i 4 kap. 21 § 1 mom. 5 punkten i utsökningsbalken,

2) annan egendom som enligt lag ingår i konkursboet.


17 kap.

Vård och försäljning av egendom som ingår i konkursboet samt bestämmelser om pantborgenärer

3 §
Allmänna bestämmelser om försäljning av egendom

På ansökan av konkursboet kan egendom som ingår i konkursboet också säljas i den ordning som bestäms i utsökningsbalken, om utmätningsmannen samtycker till det. Samtycke behövs dock inte om försäljningen gäller en fastighet eller ett fartyg eller luftfartyg som kan intecknas. I 14 § finns bestämmelser om försäljning av pantsatt egendom i den ordning som föreskrivs i utsökningsbalken.

14 §
Försäljning av pantsatt egendom i den ordning som bestäms i utsökningsbalken

Ett konkursbo får ansöka om att också pantsatt egendom skall säljas i den ordning som bestäms i utsökningsbalken, men utan pantborgenärens samtycke får en sådan ansökan göras först när tre år har förflutit sedan konkursen började. Till ansökan skall fogas en utredning om att pantborgenären har underrättats om försäljningen senast tre månader innan ansökan om utsökning gjordes och att borgenären inte inom de följande två månaderna efter underrättelsen har anhängiggjort någon ansökan om att försäljningen skall förbjudas.


När pantsatt egendom säljs med stöd av 1 mom., bestäms inget lägsta belopp för godtagbara anbud för den fastighet som skall säljas.

16 §
När utmätning förfaller

Utmätning av egendom som ingår i konkursboet förfaller när egendomen säljs. Boförvaltaren skall se till att utmätningsmannen informeras om försäljningen. Utmätningsmannen skall underrätta inskrivningsmyndigheten om att utmätningen har förfallit, så som bestäms i utsökningsbalken.

17 §
Företagsinteckning eller värdepapper som säkerhet

Vad som i detta kapitel bestäms om en pantborgenär gäller inte en borgenär vars panträtt i egendom som ingår i konkursboet grundar sig på företagsinteckning. Om egendom som är föremål för företagsinteckning säljs med stöd av 3 § 2 mom. i den ordning som föreskrivs i utsökningsbalken, bestäms den ordning i vilken borgenärerna får betalning av dessa medel enligt bestämmelserna om konkurs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 83/2006
LaUB 26/2006
RSv 275/2006

Helsingfors den 15 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.