706/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Lag om verkställighet av skatter och avgifter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Tillämpningsområde
1 §
Offentlig fordran

Denna lag gäller följande fordringar (offentlig fordran):

1) skatter och offentliga avgifter samt för dem föreskriven dröjsmålsränta och förhöjning,

2) andra offentligrättsliga fordringar eller motsvarande fordringar som enligt 3 § får drivas in genom utsökning utan i 2 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007) avsedd utsökningsgrund (direkt utsökbarhet).

Närmare bestämmelser om de fordringar som avses i 1 mom. 1 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Särkilda bestämmelser finns om hur borgenären själv kan driva in en offentlig fordran, utföra kvittning och ge uppdrag som gäller indrivning av offentliga fordringar.

Utsökning
3 §
Direkt utsökbarhet

En fordran som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten är direkt utsökbar.

En annan offentligrättslig fordran eller motsvarande fordran är direkt utsökbar om så föreskrivs genom lag. Genom förordning av statsrådet kan även föreskrivas att sådana fordringar är direkt utsökbara, om det i lag eller förordning av statsrådet föreskrivs om fordrans belopp eller dess bestämningsgrund och fordrans storlek kan bestämmas utan väsentlig prövning.

4 §
Laga kraft och kvittning

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, får en offentlig fordran drivas in genom utsökning även om påförandet eller debiteringen av fordran inte har vunnit laga kraft.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag får sådana förmåner eller andra tillgångar som har utmätts inte kvittas mot en offentlig fordran efter det att ett betalningsförbud enligt utsökningsbalken har delgivits.

5 §
Ansökan och ombud

Till ansökan om utsökning behöver inte fogas den handling som gäller påförandet eller debiteringen av den offentliga fordran. Handlingen skall dock specificeras och uppgifter om den ges i ansökan. På begäran av utmätningsmannen är sökanden skyldig att ge in handlingen i fråga.

Ett finansiellt institut eller kreditinstitut, någon som bedriver indrivningsverksamhet eller någon annan syssloman får inte vid utsökning av en offentlig fordran uppträda som sökande eller ombud på uppdrag av borgenären.

6 §
Återförvisning av ärende och kontroll av fordran

Observerar utmätningsmannen att en offentlig fordran uppenbarligen har påförts eller debiterats dubbelt eller fel person, skall utmätningsmannen återförvisa ärendet till sökanden.

Om det hos en person som inte har fyllt 15 år genom utsökning indrivs någon annan offentlig fordran än skatt, skall utmätningsmannen be sökanden kontrollera den minderåriges betalningsskyldighet. Verkställigheten avbryts under tiden.

Angående de ärenden i vilka kontroll skall begäras utfärdas vid behov närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet.

7 §
Anmälan till förmyndarmyndigheten

Om gäldenären inte har fyllt 18 år och ansökan gäller skatt eller någon annan motsvarande offentlig fordran, skall utmätningsmannen till förmyndarmyndigheten göra en anmälan, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 3 kap. 113 § i utsökningsbalken.

Angående de ärenden i vilka anmälan skall göras utfärdas vid behov närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet.

8 §
Tillämpning av utsökningsbalken

Till den del något annat inte följer av denna lag, iakttas vid utsökning av offentliga fordringar i tillämpliga delar vad som i utsökningsbalken föreskrivs om verkställighet av betalningsskyldighet.

Grundbesvär
9 §
Rätt att anföra grundbesvär

Den som anser att en offentlig fordran har påförts eller debiterats felaktigt får anföra grundbesvär.

Bestämmelser om preskriptionstidens inverkan finns i 21 § 3 mom.

10 §
Myndighet som handlägger grundbesvär

Grundbesvär anförs hos samma myndighet som ordinarie besvär. Finns det ingen sådan myndighet, anförs grundbesvären hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den offentliga fordran har påförts eller debiterats.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag får förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller grundbesvär överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsskriften skall inom den nämnda tiden sändas till högsta förvaltningsdomstolen eller till den förvaltningsdomstol som fattat beslutet.

11 §
Besvärsanvisning

Har utmätning förrättats för indrivning av en offentlig fordran, skall utmätningsmannen utöver en besvärsanvisning enligt 11 kap. 13 och 14 § i utsökningsbalken ge gäldenären en anvisning om grundbesvär, om gäldenären har rätt att anföra grundbesvär. Utmätningsmannen skall även ge information om vad som enligt denna lag skall iakttas vid ansökan om avbrott.

Avbrytande av verkställighet
12 §
Förutsättningar för förordnande om avbrott

Den myndighet (besvärsmyndighet) som handlägger

1) ordinarie besvär eller grundbesvär över påförande eller debitering av en offentlig fordran, eller

2) rättelseyrkanden som gäller beskattning eller förskottsuppbörd,

skall utan dröjsmål på begäran eller självmant förbjuda utsökning av fordran eller förordna om avbrott i utsökningen (förordnande om avbrott), om inte besvären eller rättelseyrkandet är uppenbart obefogade.

13 §
Avbrytande av försäljning och av redovisning i vissa fall

Utöver vad som föreskrivs i 12 § skall försäljningen och redovisningen avbrytas, om utmätningen gäller en fastighet eller sådana aktier i ett aktiebolag som berättigar till besittning av en lägenhet eller en byggnad eller om ändringssökandet gäller förhöjning av skatt eller offentlig avgift. Försäljningen och redovisningen får emellertid inte avbrytas med stöd av detta moment om det finns vägande skäl för att fortsätta verkställigheten.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 § och i 1 mom. i denna paragraf får det endast av vägande skäl förordnas att försäljningen skall avbrytas, om den utmätta egendomen snabbt sjunker i värde eller medför höga skötselkostnader eller om en auktionsannons har publicerats.

14 §
Avbrytande mot säkerhet

Utmätningsmannen skall omedelbart avbryta verkställigheten, om gäldenären hos utmätningsmannen ställer säkerhet för betalningen av den offentliga fordran som är föremål för utsökning. Om något utsökningsärende inte är anhängigt har en hos utmätningsmannen ställd säkerhet samma verkan som ett av besvärsmyndigheten meddelat verkställighetsförbud.

Utmätningsmannen skall underrätta besvärsmyndigheten om säkerhet som har ställts och om avbrytande av verkställigheten.

15 §
Begäran om avbrott

Begäran om förbud mot eller avbrytande av verkställighet framställs hos den besvärsmyndighet som avses i 12 §.

En gäldenär vars egendom har utmätts kan även hos utmätningsmannen begära att verkställigheten skall avbrytas. Utmätningsmannen skall avbryta verkställigheten, om gäldenären begär avbrott inom en vecka från utmätningen. Avbrottet fortsätter om gäldenären inom tre veckor från begäran om avbrott till utmätningsmannen lämnar ett intyg över att en ändringsansökan är anhängig eller en besvärsskrift. Utmätningsmannen skall omedelbart sända en begäran om avbrott och en eventuell besvärsskrift till besvärsmyndigheten och sitt utlåtande om begäran om avbrott så snart som möjligt till samma myndighet. Avbrottet gäller tills besvärsmyndigheten har avgjort begäran om avbrott.

Den frist på en vecka som avses i 2 mom. räknas från utmätningen, med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 6 § i utsökningsbalken. Om gäldenären muntligen har begärt avbrott hos utmätningsmannen, skall en skriftlig begäran om avbrott lämnas till utmätningsmannen inom den i 2 mom. nämnda tiden på tre veckor.

16 §
Förordnande om återkallade av verkställighet

I förordnandet om avbrott kan vid behov bestämmas att en redan utförd verkställighetsåtgärd skall återkallas.

17 §
Giltighetstid för förordnande om avbrott och sökande av ändring

Ett förordnande om avbrott gäller tills ärendet har avgjorts med laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. För att avbrottet skall fortsätta att gälla efter det att avgörande nåtts i huvudsaken krävs dock att gäldenären visar att han inom 60 dagar från delfåendet av avgörandet har sökt ändring i ett rättelseärende som gäller beskattning eller förskottsuppbörd. I andra ärenden fortsätter verkställigheten när tre månader har förflutit från avgörandet, om inte gäldenären visar att han har sökt ändring inom föreskriven tid eller att tid för sökande av ändring återstår.

Avgörandet i ett avbrottsärende får inte överklagas separat.

18 §
Behandling av begäran om avbrott

Besvärsmyndigheten får bestämma att ordföranden, en ledamot eller en föredragande skall behandla och avgöra begäran om avbrott.

En begäran om avbrott som kommit direkt till besvärsmyndigheten skall avgöras genast. En begäran om avbrott som i enlighet med 15 § 2 mom. har inkommit via utmätningsmannen skall avgöras inom tre veckor från det att den kom in till besvärsmyndigheten.

19 §
Tillämpning av avbrottsbestämmelserna i utsökningsbalken

I fråga om meddelande av förordnande om avbrott gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 10 kap. 20 och 22 §, 23 § 2 mom. samt 24 och 26 § i utsökningsbalken.

Preskription
20 §
Preskriptionstid

En offentlig fordran preskriberas fem år efter ingången av året efter det år då den påfördes eller debiterades, och i annat fall vid ingången av året efter det år då fordran förföll till betalning.

21 §
Verkningarna av preskription

En preskriberad offentlig fordran får inte indrivas. Preskriptionen förhindrar inte att betalning tas ur sådan gäldenären tillhörig egendom som utgör pant för fordran.

Har före preskriptionstidens utgång

1) utmätning förrättats för indrivning av den offentliga fordran,

2) den offentliga fordran bevakats i konkurs eller vid partsförhandling vid försäljning av fastighet i enlighet med utsökningsbalken, eller

3) den offentliga fordran anmälts med anledning av offentlig stämning,

hindrar det att preskriptionstiden har löpt ut inte att betalning fås ur medel som utmätts eller överlämnats till konkurs eller ur medel ur vilka de fordringar som anmälts i den offentliga stämningen skall betalas. I fråga om inverkan av skuldsanering för privatpersoner och företagssanering föreskrivs särskilt.

Grundbesvär får anföras så länge rätten till betalning inte har förlorats enligt 1 eller 2 mom. Grundbesvären skall i de fall som avses i 2 mom. 2 punkten anföras inom tre veckor från bevakningsdagen.

Särskilda bestämmelser
22 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

23 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) jämte ändringar.

Om det i någon annan lag eller förordning hänvisas till lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg, tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag.

En fordran som var direkt utsökbar enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet är utan hinder av denna lag direkt utsökbar även efter ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 6 § 2 mom. och 7 § i denna lag tillämpas på ärenden som blir anhängiga efter ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 83/2006
LaUB 26/2006
RSv 275/2006

Helsingfors den 15 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.