703/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2004 om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) 1 § 5 mom., 2 §, 3 § 1 mom., 4 § 3, 4, 26 och 27 punkten samt bilaga 1 och 3, av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 40/2007 och bilaga 3 sådan den lyder i förordning 341/2006, samt

fogas till 4 § nya 28―29 punkter som följer:

1 §

Vid import skall, utöver bestämmelserna i denna förordning, iakttas vad som bestäms i de internationella avtal om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor som Europeiska gemenskapen ingått med tredjeländer.

2 §

Denna förordning gäller inte färska fiskerivaror som ett fiskefartyg under tredje lands flagg har fiskat och som skall föras i land från fartyget på finskt territorium.

3 §

Vid import av animaliska livsmedel och andra varor skall utöver denna förordning iakttas kraven i följande författningar som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (1140/2006),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (592/2006),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (894/2006),

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (895/2006),

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (896/2006),

6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (897/2006),

7) jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem (231/1997), och

8) jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen (273/2004).


4 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) livsmedel livsmedel avsett som människoföda på vilket bestämmelserna i denna förordning tillämpas i enlighet med bilaga 3,

4) annan vara någon annan vara än livsmedel eller levande djur på vilken bestämmelserna i denna förordning tillämpas i enlighet med bilaga 3,


26) gemenskapen Europeiska gemenskapen,

27) beslut om skyddsåtgärder ett separat beslut som kommissionen eller jord- och skogsbruksministeriet utfärdar med anledning av förändrat djursjukdoms- och hälsotillstånd i ett tredje land och som begränsar import eller transitering,

28) sammansatt produkt livsmedel som innehåller både bearbetade produkter av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar livsmedel från första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten, och

29) bearbetad produkt bearbetad produkt enligt definitionen i punkt 7 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

kommissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EGT nr L 116, 4.5.2007, s. 9
kommissionens beslut 2007/276/EG (32007D0276); EGT nr L 116, 4.5.2007, s. 34

Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH GRÄNSKONTROLLSTATIONER, STATIONERNAS ÖPPETTIDER SAMT LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM KONTROLLERAS VID STATIONERNA
Tullanstalt som utgör gränsövergångsställe Kommun där gränskontrollstationen är belägen Öppettider Livsmedel som kontrolleras Andra varor som kontrolleras TRACES-kod
Helsingfors / hamnen Helsingfors 8.00―15.45mån.-fre. Bara förpackade livsmedel Andra varor som förvaras i rumstemperatur FI 00199
Helsingfors-Vanda / flygplatsen Vanda 8.00―15.45mån.-fre. Bara förpackade livsmedel Bara förpackade andra varor FI 10199
Fredrikshamn / hamnen Fredrikshamn 8.00―15.45mån.-fre. Bara förpackade livsmedel Bara förpackade andra varor FI 20599
Vaalimaa / landsvägen Vederlax 8.00―15.45mån.-fre. Bara förpackade livsmedel Alla andra varor FI 10599

Bilaga 3

LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM ÄR UNDERSTÄLLDA VETERINÄR GRÄNSKONTROLL SAMT IMPORTPARTIER SOM INTE OMFATTAS AV KONTROLL
A. LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM GENOMGÅR VETERINÄR GRÄNSKONTROLL

1. Bestämmelserna i denna förordning tillämpas på de livsmedel och andra varor som ingår i bilaga I till kommissionens beslut 2007/275/EG om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG.

2. Utöver vad som bestäms i punkt 1 tillämpas bestämmelserna i denna förordning på sammansatta produkter

a) som innehåller bearbetade köttprodukter,

b) vars innehåll till minst hälften består av mjölkprodukter, äggprodukter eller bearbetade fiskeriprodukter, eller

c) vars innehåll till mindre än hälften består av mjölkprodukter, och slutprodukterna inte uppfyller kraven i punkt B.1.

B. IMPORTPARTIER SOM INTE GENOMGÅR VETERINÄR GRÄNSKONTROLL

1. Med avvikelse från vad som bestäms i punkt A.1. omfattas följande livsmedel och sammansatta produkter, som inte innehåller köttprodukter, inte av bestämmelserna i denna förordning:

1.1. Sammansatta produkter vars innehåll till mindre än hälften består av mjölkprodukter, äggprodukter eller bearbetade fiskeriprodukter, under förutsättning att dessa sammansatta produkter

a) är lagringståliga i rumstemperatur, eller hela innehållet under bearbetningsprocessen tydligt har genomgått en fullständig kokningsprocess eller värmebehandling så att allt råmaterial har denaturerats,

b) tydligt har märkts att de är avsedda som livsmedel,

c) är säkert förpackade eller inneslutna i rena behållare, och

d) är märkta på ett av medlemsstatens officiella språk och importpartiet åtföljs av ett handelsdokument, så att dokumentet och märkningen tillsammans ger information om den sammansatta produktens art, mängd och antal förpackningar, ursprungsland, tillverkare och beståndsdelar.

1.2.

a) kex,

b) bröd,

c) kakor,

d) choklad,

e) konfektyrprodukter inklusive sötsaker,

f) tomma gelatinkapslar,

g) kosttillskott förpackade för slutkonsumenten, innehållande små mängder livsmedel av animaliskt ursprung samt sådana som innehåller glukosamin, kondroitin eller kitosan,

h) köttextrakt och köttkoncentrat,

i) fiskfyllda oliver,

j) pastaprodukter och nudlar, ej blandade eller fyllda med köttprodukter, och

k) buljong och aromer för soppor, förpackade för slutkonsumenten, innehållande köttextrakt, köttkoncentrat, animaliska fetter eller fiskfetter, fiskpulver eller fiskextrakt.

2. Med avvikelse från vad som bestäms i punkt A får de särskilda importpartier som nämns i denna punkt B.2. importeras till Finland från tredje land utan veterinär gränskontroll och behöver inte föras in via godkända gränsövergångsställen.

I samband med import och transitering av sådana importpartier som avses i denna punkt skall tullmyndigheterna förvissa sig om att importpartierna uppfyller kraven i de författningar som jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat och som anges i 3 §. Tullmyndigheterna skall dessutom förvissa sig om att importpartierna inte strider mot något beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat och inte medför fara för människors eller djurs hälsa.

2.1. Om livsmedel som utgör personligt bagage eller sänds som små försändelser till privatpersoner, med undantag för livsmedel som avses i punkt 2.2, föreskrivs i artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

2.2. Om kött, köttvaror, mjölk och mjölkbaserade produkter som en resenär för med sig eller som sänds till privatpersoner, föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 745/2004.

2.3. Importpartier som diplomatiska representationer eller sådana internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter importerar för eget bruk.

2.4. Sådana livsmedel i transportmedel för idkande av internationell trafik som är avsedda för besättningen och passagerarna, förutsatt att de inte förs in på gemenskapens territorium.

Om livsmedel som avses i denna punkt lossas ur transportmedlet, skall de destrueras eller användas för något ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Livsmedlen kan dock inom ett och samma tullområde överflyttas direkt från ett transportmedel som idkar internationell trafik till ett annat under tullövervakning.

2.5. En liten mängd livsmedel eller andra varor som är avsedda att användas i Finland som handelsprov eller för utställningsändamål eller för särskilda forskningsändamål. Dessa importpartier får inte saluföras eller serveras. Efter användningen skall importpartierna destrueras så att de inte medför fara för människors eller djurs hälsa.

Sådana importpartier som avses i denna punkt och som uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, skall anmälas skriftligen till Livsmedelssäkerhetsverket minst två vardagar före införseln. Införsel av importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, är möjlig endast med ett tillstånd till införsel som Livsmedelssäkerhetsverket beviljar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.