702/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 oktober 2006 om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (896/2006) 6 och 7 § samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

6 §
Importvillkor ör honung

Honung får importeras endast från de tredjeländer som nämns i del IX i bilagan till kommissionens beslut 2003/812/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av vissa produkter avsedda som livsmedel enligt rådets direktiv 92/118/EEG. Honung som importeras skall härstamma från en anläggning som registrerats av den behöriga myndigheten i exportlandet. Om det hälsointyg som skall användas vid import av honung bestäms i tillägg VI till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004, nedan verkställighetsförordningen. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG om hälsointyg för import av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland.

7 §
Importvillkor för drottninggelé

Drottninggelé får importeras endast från de tredjeländer som nämns i del IX i bilagan till kommissionens beslut 2003/812/EG. Drottninggelé som importeras skall härstamma från en anläggning som registrerats av den behöriga myndigheten i exportlandet. Om det hälsointyg som skall användas vid import av drottninggelé bestäms i tillägg VI till bilaga VI till verkställighetsförordningen.

7 a §
Importvillkor för andra biodlingsprodukter

Om det hälsointyg som skall användas vid import av andra biodlingsprodukter bestäms i tillägg VI till bilaga VI till verkställighetsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (32005R2074); EUT nr L 338, 22.12.2005, s. 27,
kommissionens förordning (EG) nr 1664/2006 (32006R1664); EUT nr L 320, 18.11.2006, s. 13,
kommissionens beslut 2007/115/EG (32007D0115); EUT nr L 49, 17.2.2007, s. 25,
kommissionens förordning (EG) nr 479/2007 (32007R0479); EUT nr L 111, 28.4.2007, s. 46.

Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.