701/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 oktober 2006 om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (895/2006) bilagan,

ändras 1 § 2 mom., 2 §, 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 8 och 10 § samt

fogas till 4 § 1 mom. en ny 2 a-punkt samt till förordningen en ny 7 a och 7 b § som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I förordningen bestäms på vilka villkor fågelägg och äggprodukter får importeras till Finland från tredjeländer. Förordningen tillämpas även på sådana fågelägg och äggprodukter som från tredjeländer importeras till Finland via en annan medlemsstat och vars första mottagare finns i Finland. I förordningen föreskrivs också om djurhälsokraven i fråga om sådana importpartier med fågelägg och äggprodukter som är avsedda för proviantering inom båttrafik, för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller för tillfällig lagring i Finland innan vidare transport till ett tredjeland.


2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Förordningen tillämpas inte på sådana fågelägg och äggprodukter som importeras från Andorra, Färöarna, Liechtenstein och Norge och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser (118/2006).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2 a) sammansatt produkt livsmedel som innehåller båda bearbetade produkter av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar livsmedel från första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten,


6 §
Importvillkor för fågelägg

Fågelägg, med undantag för ägg av vilda fåglar för vilka importvillkoren finns i 8 §, får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens beslut 2006/696/EG om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka fjäderfä, kläckägg, dagsgamla kycklingar, kött av fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt samt ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt gällande villkor för veterinärintyg och om ändring av besluten 93/342/EEG, 2000/585/EG och 2003/812/EG. Fågelägg som importeras skall härstamma från en anläggning som godkänts av den behöriga myndigheten i exportlandet och med importpartier skall medfölja ett sådant veterinärintyg som avses i del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 2006/696/EG.


7 §
Importvillkor för äggprodukter

Äggprodukter, med undantag för äggprodukter som tillverkats av ägg från vilda fåglar för vilka importvillkoren finns i 8 §, får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens beslut 2006/696/EG. Äggprodukter som importeras skall härstamma från en anläggning som godkänts av kommissionen. Med importpartier skall medfölja ett sådant veterinärintyg som avses i del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 2006/696/EG. Med importpartier med äggprodukter från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant veterinärintyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG om hälsointyg för import av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland.


7 a §
Krav på hälsointyg för sammansatta produkter som innehåller äggprodukter

Med importpartier om sammansatta produkter som innehåller endast äggprodukter till minst hälften av den sammansatta produktens totalmängd skall vid import till Finland åtföljas av ett veterinärintyg enligt 7 § eller enligt 7 b § i fråga om partier som avses i 7 b §, om import av den äggprodukt som ingår i den sammansatta produkten så kräver och om sammansatta produkten innehåller inga andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung än äggprodukter. I annat fall skall importpartiet åtföljas av ett handelsdokument.

3 kap.

Undantag från bestämmelserna i 2 kap.

7 b §
Import för proviantering inom båttrafik, för transitering eller för tillfällig lagring innan vidare transport till tredjeland

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. skall sådana importpartier med fågelägg och äggprodukter som är avsedda för proviantering inom båttrafik, för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller för tillfällig lagring i Finland innan vidare transport till ett tredjeland uppfylla de krav som gäller djurhälsa enligt artikel 19 i kommissionens beslut 2006/696/EG, och varje parti skall åtföljas av ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga IV till beslutet.

8 §
Import av ägg från vilda fåglar, äggprodukter som tillverkats av ägg från vilda fåglar och sammansatta produkter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. får ägg från vilda fåglar, äggprodukter som tillverkats av ägg från vilda fåglar och sammansatta produkter som innehåller äggprodukter som tillverkats av ägg från vilda fåglar importeras bara med ett tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket.

Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller fara för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

10 §
Import för användning av ambassader och internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. är import av sådana fågelägg och äggprodukter som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer, med undantag för ägg från vilda fåglar, äggprodukter som tillverkats av ägg från vilda fåglar och sammansatta produkter som innehåller äggprodukter som tillverkats av ägg från vilda fåglar för vilka importvillkoren finns i 8 §, tillåten från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som anges i del 1 i bilaga II till kommissionens beslut 2006/696/EG. Med importpartiet skall medfölja ett veterinärintyg som innehåller garantier för djurens hälsa i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 2002/99/EG om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Vid import skall dessutom iakttas de beslut om skyddsåtgärder som utfärdas med anledning av en förändrad situation i ett tredjeland när det gäller djursjukdomar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

kommissionens beslut 2006/696/EG (32006D0696); EUT nr L 295, 25.10.2006, s. 1,
kommissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EUT nr L 116, 4.5.2007, s. 9.

Helsingfors den 15 juli 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.