700/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 oktober 2006 om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (894/2006) 9 och 10 § samt

fogas till 4 § 1 mom. en ny 2 a-punkt och till förordningen en ny 7 a § som följer:

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


2 a) sammansatt produkt livsmedel som innehåller både bearbetade produkter av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar livsmedel från första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten,


2 kap.

Importvillkor

7 a §
Importvillkor för sammansatta produkter som innehåller mjölkbaserade produkter

Mjölkbaserade produkter som ingår i sammansatta produkter som importeras till Finland skall härstamma från något av de länder som räknas upp i bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG. De mjölkbaserade produkterna i fråga skall för respektive importlands del uppfylla de krav på behandling som anges i artikel 2 i det nämnda beslutet, i enlighet med bilaga I till beslutet. Villkoren gäller också import som avses i 7 §.

Sammansatta produkter som till minst hälften består av mjölkbaserade produkter eller som avses i artikel 4 c i kommissionens beslut 2007/275/EG om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG skall vid införsel till Finland åtföljas av ett sådant hälsointyg som nämns i 6 § 1 mom., eller, i fråga om partier som avses i 7 §, ett sådant veterinärintyg som nämns i 7 §.

9 §
Import för användning av ambassader och internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. är import av sådana partier med mjölk, mjölkbaserade produkter och sammansatta produkter som innehåller mjölkbaserade produkter som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer, med undantag för råmjölk, råmjölksbaserade produkter och sammansatta produkter som innehåller råmjölksbaserade produkter för vilka importvillkoren finns i 10 §, tillåten från de tredjeländer som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG. För importen krävs det också att produkterna uppfyller de krav på behandling som gäller för respektive land enligt bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG. Med importpartiet skall medfölja ett veterinärintyg som innehåller garantier för djurens hälsa i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 2002/99/EG om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Vid import skall dessutom iakttas de beslut om skyddsåtgärder som utfärdas med anledning av en förändrad situation i ett tredjeland när det gäller djursjukdomar.

10 §
Import av råmjölk, råmjölksbaserade produkter samt sammansatta produkter som innehåller råmjölksbaserade produkter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. får råmjölk, råmjölksbaserade produkter och sammansatta produkter som innehåller råmjölksbaserade produkter importeras bara med ett importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket.

Beviljande av importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

kommissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EGT nr L 116, 4.5.2007, s. 9.

Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.