699/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 11 juli 2006 om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (592/2006) 8 § samt bilagorna 1 och 2,

ändras 3 §, rubriken till 2 kap., 6 och 7 §, rubriken till 3 kap., 9–11 och 13 § samt

fogas till 4 § 1 mom. en ny 6 a-punkt samt till förordningen en ny 11 a § som följer:

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om import av fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor och om de krav som ställs på dessa produkter ingår förutom i denna förordning dessutom i följande författningar:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsmedelshygien,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, nedan kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

4) livsmedelslagen (23/2006) och de författningar som utfärdats med stöd av den, samt

5) lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6 a) sammansatt produkt livsmedel som innehåller båda bearbetade produkter av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar livsmedel från första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten,


2 kap.

Importvillkor

6 §
Importvillkor för levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor får importeras endast från sådana tredjeländer som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2006/766/EG om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten. Levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor skall härstamma från ett produktionsområde och en anläggning som kommissionen godkänt. Kravet på att produktionsområdet skall vara godkänt av kommissionen gäller dock inte för import av frilevande kammusslor (Pectinidae).

Bestämmelser om det hälsointyg gällande folkhälsan och djurhälsan som skall användas vid import av levande musslor finns i tillägg V till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004, nedan verkställighetsförordningen. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG om hälsointyg för import av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland.

Bestämmelser om medlemsstaternas möjlighet att tillåta import av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor enbart till den nationella marknaden finns ytterligare i artikel 17.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004, nedan övergångsförordningen.

För import av vattenbruksprodukter krävs också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG om godkännande av de planer för kontroll av restsubstanser som lagts fram av tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd i fråga om vattenbruksprodukter.

7 §
Importvillkor för fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem

Fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem får importeras endast från de tredjeländer som anges i bilaga II till kommissionens beslut 2006/766/EG, med undantag för djupfrysta och bearbetade musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor vilka får importeras endast från de länder som anges i bilaga I till beslutet. Fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem skall härstamma från en anläggning, ett fabriksfartyg eller ett frysfartyg som godkänts av kommissionen. Dessutom skall djupfrysta och bearbetade musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor härstamma från ett produktionsområde som godkänts av kommissionen.

Bestämmelser om det hälsointyg gällande folkhälsan och djurhälsan som skall användas vid import av fiskeriprodukter föreskrivs i tillägg IV till bilaga VI till verkställighetsförordningen. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG.

Bestämmelser om medlemsstaternas möjlighet att tillåta import av fiskeriprodukter enbart till den nationella marknaden finns ytterligare i artikel 17.2 i övergångsförordningen.

För import av vattenbruksprodukter krävs också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd i fråga om vattenbruksprodukter.

3 kap.

Tilläggsvillkor för levande djur och produkter från vattenbruk med avseende på djurhälsan

9 §
Importvillkor för levande fisk från vattenbruk med avseende på djurhälsan

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. är ett villkor för import av levande fisk som härstammar från vattenbruk och som är avsedd att användas som livsmedel att

1) fisken härstammar från länder som anges i bilaga II till kommissionens beslut 2006/766/EG, importpartiet åtföljs av ett djurhälsointyg enligt förlagan i bilaga II till kommissionens beslut 2003/858/EG och med beaktande av bilaga III till beslutet, och fisken har transporterats under förhållanden som inte påverkar dess hälsostatus, eller

2) fisken sänds direkt till en av Livsmedelsäkerhetsverket godkänd importanläggning för slakt och rensning.

När levande fisk från vattenbruk importeras för att användas som livsmedel skall man dessutom se till att levande fiskar inte släpps fria eller införs i naturliga vatten och att transportvatten från importförsändelser inte sprider fisksjukdomar till de naturliga vattnen.

Om importvillkoren för sådana levande fiskar och deras könsceller som är avsedda för odling samt för levande fiskar avsedda för utplantering i dammar och naturliga vatten föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem (231/1997).

10 §
Importvillkor för levande blötdjur från vattenbruk med avseende på djurhälsan

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. är ett villkor för import av sådana levande blötdjur av klassen Bivalvia eller Gastropoda som härstammar från vattenbruk och som är avsedda att användas som livsmedel att

1) blötdjuren härstammar från länder som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2006/766/EG och

2) blötdjur som är mottagliga för sjukdomar som avses i bilaga D till rådets direktiv 95/70/EG samt för Bonamia ostrea och/eller Marteilia refringens uppfyller tilläggsvillkoren enligt artikel 5 i kommissionens beslut 2003/804/EG. Tilläggsvillkoren behöver emellertid inte uppfyllas vid import av sådana blötdjur som är förpackade och märkta för försäljning till slutkonsumenten på det sätt som föreskrivs i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

Sådana tredje länder från vilka import av levande blötdjur från vattenbruk är tillåten enbart till den nationella marknaden föreskrivs i bilaga I till övergångsförordningen.

Vid import av levande blötdjur skall man dessutom se till att blötdjur inte släpps fria eller införs i naturliga vatten och att transportvatten från importförsändelser inte sprider blötdjursjukdomar till de naturliga vattnen.

Om importvillkoren för levande blötdjur som importeras för tillväxt, gödning eller återutläggning föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem.

11 §
Importvillkor för fiskeriprodukter som härstammar från fisk från vattenbruk med avseende på djurhälsan

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. är villkoren för import av sådana fiskeriprodukter som härstammar från fisk från vattenbruk att

1) fiskeriprodukterna härstammar från länder som anges i bilaga II till kommissionens beslut 2006/766/EG och

2) fiskeriprodukter från arter mottagliga för sjukdomarna EHN, ISA, VHS och IHN uppfyller tilläggsvillkoren enligt artikel 6 i kommissionens beslut 2003/858/EG. Tilläggsvillkor behöver emellertid inte uppfyllas vid import av sådana fiskeriprodukter som sänds direkt till en av Livsmedelssäkerhetsverket godkänd importanläggning för vidare bearbetning.

Sådana tredje länder från vilka import av sådana fiskeriprodukter som härstammar från fisk från vattenbruk är tillåten enbart till den nationella marknaden föreskrivs i bilaga II till övergångsförordningen.

Vid import av fiskeriprodukter som härstammar från fisk från vattenbruk skall man dessutom se till att fiskeriprodukterna och transportvattnet från importförsändelser inte sprider fisksjukdomar till de naturliga vattnen.

11 a §
Krav på hälsointyg för sammansatta produkter

Med importpartier om sammansatta produkter som innehåller endast bearbetade fiskeriprodukter till minst hälften av den sammansatta produktens totalmängd skall vid import till Finland åtföljas av ett hälsointyg enligt 7 §, om import av den bearbetade fiskeriprodukt som ingår i den sammansatta produkten så kräver och om sammansatta produkter innehåller inga andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung än bearbetade fiskeriprodukter. I annat fall skall importpartiet åtföljas av ett handelsdokument.

13 §
Import för användning av ambassader och internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 och 3 kap. är import av sådana fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer, med undantag för viss vild orensad fisk samt levande sötvattenskräftor för vilka importvillkoren finns i 14 och 15 §, tillåten produktvis från länder som anges i bilaga I eller II till kommissionens beslut 2006/766/EG. Sådana tredje länder från vilka import kan ytterligare tillåtas nationellt föreskrivs i bilagor I och II till övergångsförordningen.

För import för användning av ambassader och internationella organisationer krävs det att importpartiet åtföljs av en handling av vilken produkternas ursprungsland framgår. Vid import skall även iakttas de beslut om skyddsåtgärder som utfärdas med anledning av en förändrad situation i ett tredjeland när det gäller djursjukdomar, och utöver det skall i fråga om produkter som avses i 3 kap. de importvillkor som gäller djurhälsan i kapitlet i fråga iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

komissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (32005R2074); EUT nr L338, 22.12.2005, s. 27,
komissionens beslut 2006/766/EG (32006D0766); EUT nr L 320, 18.11.2006, s. 53,
komissionens beslut 2006/767/EG (32006D0767); EUT nr L 320, 18.11.2006, s. 58,
komissionens förordning (EG) nr 1664/2006 (32006R1664); EUT nr L 320, 18.11.2006, s. 13,
komissionens förordning (EG) nr 1666/2006 (32006R1666); EUT nr L 320, 18.11.2006, s. 47,
komissionens beslut 2007/158/EG (32007D0158); EUT nr L 68, 8.3.2007, s. 10,
komissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EUT nr L 116, 4.5.2007, s. 9.

Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.