698/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 5 december 2006 om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (1140/2006) 9 §,

ändras 7 och 8 §, 10 § 1 mom., 13 § 2 mom., 14 § 2 mom., 21 § 1 mom., 23 § och bilagan samt

fogas till 4 § 1 mom. en ny 14 a-punkt samt till förordningen en ny 20 a § som följer:

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med


14 a) sammansatt produkt livsmedel som innehåller båda bearbetade produkter av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar livsmedel från första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten,


7 §
Importvillkor för kött och malet kött av fjäderfä, hägnade ratiter och frilevande fågelvilt

Kött och malet kött av fjäderfä, hägnade ratiter och frilevande fågelvilt får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens beslut 2006/696/EG om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka fjäderfä, kläckägg, dagsgamla kycklingar, kött av fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt samt ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt gällande villkor för veterinärintyg och om ändring av besluten 93/342/EEG, 2000/585/EG och 2003/812/EG. Med importpartier skall medfölja ett veterinärintyg enligt mallen i del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 2006/696/EG. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant veterinärintyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG.

Kött och malet kött av fjäderfä, hägnade ratiter och frilevande fågelvilt skall härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som kommissionen godkänt. En förutsättning för import är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG nämns som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd. Kött och malet kött av hägnade ratiter och frilevande fågelvilt skall dessutom uppfylla de tilläggsgarantier och hälsovillkor som anges i artikel 16 i kommissionens beslut 2006/696/EG.

8 §
Salmonellaundersökningar av kött och malet kött och salmonellaintyg

I förordningen om salmonellagarantier föreskrivs om den provtagning för salmonellaundersökningar som den avsändande anläggningen i ett tredjeland utför på kött och malet kött av nötkreatur, svin, höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss som hålls som husdjur och om de mikrobiologiska metoderna för undersökning av proven.

Bestämmelser om de officiella laboratorier i vilka salmonellaundersökningar av kött och malet kött av höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss skall utföras finns i artikel 12 till Europaparlamentens och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Importpartier med kött och malet kött av nöt och svin skall åtföljas av ett intyg gällande särskilda salmonellagarantier i enlighet med mallen i bilagan.

Bestämmelser om de importpartier som inte behöver åtföljas av ett intyg över utförd salmonellaundersökning finns i artikel 8.2 c och d i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

10 §
Importvillkor för kött och malet kött av hägnade och frilevande hardjur samt vissa frilevande landdäggdjur

Kött och malet kött av hägnade och frilevande hardjur samt andra frilevande landdäggdjur än hov- och klövdjur eller hardjur får importeras endast från de tredjeländer eller de delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG, i enlighet med tabellen i bilaga II till beslutet. Kött och malet kött skall härstamma från ett slakteri, en styckningsanläggning eller anläggning som kommissionen godkänt. Med importpartier skall medfölja ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till kommissionens beslut 2000/585/EG, i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till nämnda beslut. Med importpartier från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant veterinärintyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG. En förutsättning för import är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG nämns som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd.


13 §
Importvillkor för köttberedningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får köttberedningar som tillverkats av kött av kräldjur importeras bara med ett tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

14 §
Importvillkor för köttprodukter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får köttprodukter som tillverkats av kött av kräldjur importeras bara med ett tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

20 a §
Importkrav på sammansatta produkter som innehåller köttprodukter

Importpartier av sammansatta produkter som innehåller köttprodukter skall vid import till Finland åtföljas av ett veterinärintyg enligt 14 § 1 mom.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. får sammansatta produkter som innehåller köttprodukter som tillverkats av kött av kräldjur importeras enbart med ett tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Beviljande av importtillstånd förutsätter att importen inte medför fara för människors hälsa eller risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet skall de nödvändiga importvillkor som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

3 kap.

Undantag från bestämmelserna i 2 kap.

21 §
Import för proviantering inom båttrafik, för transitering eller för tillfällig lagring innan vidare transport till tredjeland

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. skall sådana importpartier med kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller köttprodukter som är avsedda för proviantering inom båttrafik, för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller för tillfällig lagring i Finland innan vidare transport till ett tredjeland uppfylla följande djurhälsokrav:

1) rött kött samt kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur uppfyller kraven i artikel 12 a i rådets beslut 79/542/EEG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till nämnda beslut,

2) kött och malet kött av fjäderfä, hägnade ratiter samt frilevande fågelvilt uppfyller kraven i artikel 19 i kommissionens beslut 2006/696/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga IV till nämnda beslut,

3) kött och malet kött av hägnade och frilevande hardjur samt andra frilevande landdäggdjur än hov- och klövdjur eller hardjur uppfyller kraven i artikel 2 a i kommissionens beslut 2000/585/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mall K i bilaga III till nämnda beslut,

4) köttberedningar uppfyller kraven i artikel 4 a i kommissionens beslut 2000/572/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till nämnda beslut,

5) köttprodukter uppfyller kraven i artikel 7 i kommissionens beslut 2005/432/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga IV till nämnda beslut,

6) tarmar uppfyller kraven i artikel 1 a i kommissionens beslut 2003/779/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mall B i bilaga I till nämnda beslut, och

7) med partiet av sammansatta produkter som innehåller köttprodukter medföljer ett veterinärintyg som avses i 5 punkt.


23 §
Import för användning av ambassader och internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. skall sådana importpartier med kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller köttprodukter som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer uppfylla djurhälsokraven i kapitel II i rådets direktiv 2002/99/EG om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Med importpartiet skall medfölja ett veterinärintyg som innehåller garantier för djurens hälsa i enlighet med artikel 9 i direktivet.

Vid import skall också de beslut om skyddsåtgärder som utfärdas med anledning av en förändrad situation i ett tredjeland när det gäller djursjukdomar iakttas. Vid import av kött och malet kött av kräldjur samt köttberedningar och köttprodukter som tillverkats av kött av kräldjur och sammansatta produkter som innehåller köttprodukter som tillverkats av kött av kräldjur skall dessutom iakttas vad som i denna förordning bestäms om tillståndsplikt vid import.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

kommissionens beslut 2006/696/EG (32006D0696); EUT nr L 295, 25.10.2006, s. 1,
kommissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EUT nr L 116, 4.5.2007, s. 9.

Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.