697/2007

Given i Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord och skogsbruksministeriets förordning av den 12 maj 2004 om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) 11 §,

ändras 2 § 1 punkten och bilaga 1, av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 41/2007, och

fogas till 1 § ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas inte på sällskapsdjur som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) djur i bilaga I till kommissionens beslut 2007/275/EG om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG nämnda djur,Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

kommissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EGT nr L 116, 4.5.2007, s. 9
kommissionens beslut 2007/276/EG (32007D0276); EGT nr L 116, 4.5.2007, s. 34

Helsingfors den 15 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

GRÄNSKONTROLLSTATIONER OCH GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN SAMT DERAS ÖPPETTIDER FÖR VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV DJUR
Tullanstalt som utgör gränsövergångsställe Kommun där gränskontrollstationen är belägen Öppettider Djur TRACES-kod
Helsingfors-Vanda / flygplats Vanda 8.00-15.45 mån-fre A FI 10199
Vaalimaa /landsvägen Vederlax 8.00-15.45 mån-fre K, H, A FI 10599

K = klöv- och hovdjur

H = registrerade hästdjur

A = andra djur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.